ေငြေခ်းငွားျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

Before taking a loan


ေခ်းေငြမယူမီ

အေႂကြး-ဝင္ေငြ အခ်ိဳး တြက္စက္

Debt to Income Ratio Calculator

အျခားတြက္စက္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Applying for a loan


ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း

Types of loans for individuals


တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား

ေခ်းေငြမ်ားကို ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

Home loans Car Auto loans Motorbike Loans Education loans Personal Loans

အျခားကုန္စည္မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

မွတ္ခ်က္။    ။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ မဟုတ္ပါ။ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ရွာေဖြရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားက အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

ေခ်းေငြဆိုင္ရာ တြက္စက္မ်ား

Home Loan EMI Repayment Calculator Home Loan Affordability Calculator Auto Loan Bike Loan Calculator Flat vs Amortization Calculator

အျခားတြက္စက္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

Microfinance (MFIs)


အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs)

MFI ရွာေဖြျခင္း

MFI Microfinance Loans
မွတ္ခ်က္။    ။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ မဟုတ္ပါ။ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ရွာေဖြရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ Messenger tool က အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္။

SME Loans


SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements


SME ေခ်းေငြမ်ား – ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာရန္

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ ။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

အျခား SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SME က႑ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေငြပံုစံမ်ား ေခ်းေငြ ေခ်းေငြပံုစံ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား အေႂကြး ချေးငွေများ ချေးငွေပုံစံများ ချေးငွေ ချေးငွေပုံစံ ချေးငွေအမျိုးအစား ချေးငွေအမျိုးအစားများ အကြွေး loan loan types types of loans loans

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္