အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ ဘယ္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္ကိုဝယ္ဖို႔ တတ္ႏုိင္မလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အိမ္ရာေခ်းေငြ-ဝင္ေငြအခ်ိဳး တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕လစဥ္ဝင္ေငြအရ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရွိတဲ့အိမ္ကို ဝယ္ဖုိ႔အတြက္ တတ္ႏို္င္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။123


 

မွတ္ခ်က္ shwe။     shwe။ မတူညီတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အခေၾကးေတြ ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်မယ္ဆုိတာ အတိအက်သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္shwe

အိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။123


အိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဘယ္ေလာက္တန္တဲ့ အိမ္ကို ဝယ္ဖို႔တတ္ႏုိင္လဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။


အိမ္ရာေခ်းေငြ – ဝင္ေငြအခ်ိဳး တြက္စက္ အသံုးျပဳျခင္း

အိမ္ရာေခ်းေငြကို ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြလို႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ ေငြပမာဏကို လစဥ္ဝင္ေငြရဲ႕ ၃၀% ေအာက္ ရွိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္shwe။ ပိုမ်ားတဲ့ေခ်းေငြကို ယူခဲ့မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လစဥ္အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးကို ေကာင္းေကာင္းစီမံဖို႔ လိုပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳးကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္shwe။ ဆိုလုိတာကေတာ့ အျခားေခ်းယူခဲ့တဲ့ အေၾကြးေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ပါပဲshweအေၾကြး – ဝင္ေငြအခ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

လစဥ္ဝင္ေငြ

ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ ဝင္ေငြလိုပါတယ္shwe။ အိမ္ရာေခ်းေငြကို လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ လိုတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ လစဥ္ဝင္ေငြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါshwe။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြေတြ တိုးလာႏုိင္တာမွန္ေပမယ့္ လက္ရွိဝင္ေငြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တာ အေကာင္းဆံုးပါshwe။ ဝင္ေငြက ပိုနည္းသြားႏုိင္တယ္ဆုိတာကိုလည္း မေမ့ပါနဲ႔။

အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳး

လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ပမာဏကို လစဥ္ဝင္ေငြနဲ႔ စားလိုက္ရင္ အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳး ရပါတယ္shweအခ်ိဳးတန္ဖိုးမ်ားေနတယ္ဆုိတာ ဝင္ေငြရဲ႕ပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အေၾကြးဆပ္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေနလို႔ပါ။ ဒါဆိုရင္ အျခားအရာေတြအတြက္ အသံုးျပဳဖို႔ ေငြပိုနည္းသြားပါလိမ့္မယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြကိုလည္း ဝင္ေငြရဲ႕ ၃၀% မေက်ာ္ဖုိ႔ အႀကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္shwe။ အျခားအေၾကြးေတြလည္း ရွိေသးတယ္ဆိုရင္ စုစုေပါင္း အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။

ေခ်းေငြသက္တမ္း

ေခ်းေငြသက္တမ္း ၾကာေလေလ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းက ပိုၿပီးျပန္႔သြားတာေၾကာင့္ လစဥ္ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ပမာဏက အနည္းငယ္ပိုၿပီး တတ္ႏုိင္တဲ့ ပမာဏျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သက္တမ္းၾကာၾကာယူျခင္းက ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္တဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီးအခ်ိန္ၾကာၾကာ အသံုးျပဳဖို႔ ကတိျပဳထားဖို႔သလုိပါပဲshwe။ ဒါ့အျပင္ သက္တမ္းတိုထက္ အတိုးပိုေပးရပါလိမ့္မယ္။123


အျခားထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား

အတိုးႏႈန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ယူပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက အခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အတိုးႏႈန္းေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါတယ္။

ကနဦးေပးေခ်ေငြ

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ကနဦးေပးေခ်ေငြ လုိပါတယ္shwe။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၃၀% ေပးရပါတယ္shwe။ အိမ္ဝယ္ခ်င္တဲ့သူ အမ်ားစုကေတာ့ ဒီကနဦးေပးေခ်ေငြအတြက္ ေငြအရင္စုဖို႔ လုိပါမယ္။

ေငြပိုစုၿပီး ကနဦးေပးေခ်ေငြ မ်ားမ်ားေပးႏုိင္တယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြနည္းနည္းပဲ လိုေတာ့မွာျဖစ္လို႔ ေခ်းေငြကို ပိုၿပီးတတ္ႏုိင္ေစပါတယ္shweကနဦးေပးေခ်ေငြက ေရွးဦးစြာ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ဖို႔ လိုေပမယ့္ အတိုးေတြကို သက္သာေစပါတယ္

အျခားဝန္ေဆာင္ခႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

ေခ်းေငြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဝယ္ယူမႈအတြက္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့ပါနဲ႔shwe။ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ၁% မွ ၃% အထိ ေကာက္ခံတတ္ၾကပါတယ္shwe။ ထိန္းသိမ္းခ၊ မီတာခ၊ အခြန္၊ အာမခံေၾကး စသျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမွာေတြလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္။ 123


အေကာင္းဆံုးေခ်းေငြရယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူတစ္ေနရာထက္ပိုၿပီး ေဆြးေႏြး၊ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပါတယ္shweအိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ေခ်းေငြယူတယ္ဆုိတာ ႀကီးမားတဲ့ကတိျပဳမႈျဖစ္ၿပီး ကိုယ့္ကို ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ တတ္ႏုိင္မယ္လို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီေခ်းေငြကိုရရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း သိဖို႔လုိပါတယ္။123


အျခားအေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

အတိုးဘယ္လိုတြက္လဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရာေခ်းေငြေတြကို လက္က်န္ျဖန္႔က်က္နည္း (Amortization method) နဲ႔ တြက္ပါတယ္shweAmortization method အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္shwe။ အသံုးျပဳေလ့ရွိတဲ့ ပံုေသနည္းကေတာ့ 

M = P x [r x (1 + r)^n / ((1 + r)^n – 1)]

  • M = လစဥ္ျပန္ဆပ္ရမယ့္ပမာဏ။
  • P = ေငြရင္း (မူလေခ်းေငြပမာဏ)။
  • r = လစဥ္အတိုးႏႈန္းshwe။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတာေၾကာင့္ လစဥ္အတိုးႏႈန္းရဖို႔အတြက္ ၁၂ လနဲ႔ စားေပးဖို႔ လုိပါတယ္shwe။ အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အတိုးက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% ၊ တစ္လလွ်င္ ၀.၈၃၃% ျဖစ္ပါတယ္။
  • n = ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အႀကိမ္အေရအတြက္shwe။ အိမ္ရာေခ်းေငြက လစဥ္အရစ္က်ေပးရတာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကို ၁၂ ႀကိမ္ ရွိပါတယ္shwe။ ၁၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ ေခ်းေငြဆိုရင္ ၁၅ x ၁၂ = ၈၀ ႀကိမ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

EMI ဆိုတာဘာလဲ။

EMI ဆိုိတာ “equated monthly installments” ျဖစ္ၿပီး လစဥ္ေပးရမယ့္ ပမာဏလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္shwe။ လစဥ္ျပန္ဆပ္ရတဲ့ ပမာဏက တူညီေပမယ့္ ေငြရင္းနဲ႔ အတိုးအတြက္ ျပန္ဆပ္ရတဲ့ ပမာဏအပိုင္းအျခားကေတာ့ အၿမဲေျပာင္းလဲေနမွာပါshwe။ အစပိုင္းမွာ အတိုးမ်ားမ်ား၊ ေငြရင္းနည္းနည္း ျပန္ဆပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြရင္းမ်ားမ်ား၊ အတုိးနည္းနည္းသာ ျပန္ဆပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ကို ဝယ်ဖို့ တတ်နိုင်လဲ အိမ်ရာချေးငွေ ဝင်ငွေအချိုး တွက်စက် how much can I afford for a home with home loan ဘယ္ေလာက္တန္အိမ္ ဝယ္လုိ႔ရလဲ

ဘယ္ေလာက္တန္အိမ္ဝယ္လုိ႔ရလဲ အိမ္ရာေခ်းေငြဝင္ေငြအခ်ိဳးတြက္စက္ အိမ္တန္ဖိုးတြက္စက္ တြက္စက္ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အိမ်ကို ဝယ်ဖို့တတ်နိုင်လဲ အိမ်ရာချေးငွေ ဝင်ငွေအချိုး တွက်စက် ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း how much can I afford for a home with home loan income ratio calculator

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။