ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

ေရႊဒဂၤါး မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ (Our Mission)

ဘ႑ာေရးမွာ အေကာင္းဆုံးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္နိုင္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးမွာ အပူအပင္ကင္းေဝးေစရန္။


ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ (Our Vision)

လူတိုင္း ရရွိနိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မႈ။


ေငြေရးေၾကးေရး ဆိုသည္မွာ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ လြန္စြာ အေရးပါလွေသာ္လည္း ႐ႈပ္ေထြး၍ နားလည္ရခက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိကို ေျခာက္ျခားေနေစသည့္ အရာလည္း ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ား ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပးသည့္ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ေသးသည္။

ဘက္လိုက္မႈကင္း၍ နားလည္ရလြယ္ကူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ႐ိုရွင္းလြယ္ကူေသာ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေငြေၾကးပညာရပ္ ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး မိမိေငြေရးေၾကးေရးကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေစရန္ ေရႊဒဂၤါး မွ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။

ေရႊဒဂၤါးသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ရွာေဖြေလ့လာ၍ ကိုယ္တိုင္စီမံခန႔္ခြဲနိုင္ေသာ လုံၿခဳံသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာဖတ္သူမ်ားအား ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမ့ထားနိုင္ေလာက္ေအာင္ ေငြေၾကးပညာႏွင့္ တစ္သားတည္းျဖစ္သည္အထိ အသိပညာမ်ား ေဝမၽွရန္ျဖစ္သည္။


Learn Icon တစ္ကိုယ္ေရေငြေရးေၾကးေရးပညာ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ။
Find Icon အေကာင္းဆုံးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
Enjoy Icon ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ေမ့ထားၿပီး သင့္အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါ။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


ဆက္သြယ္အႀကံျပဳလိုပါက ေအာက္တြင္ပါရွိသည့္ ဆက္သြယ္ရန္ပံုစံမွျဖစ္ေစ၊ ေဖ့ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွျဖစ္ေစ စာမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။