ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈရွာရန္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
မွတ္ခ်က္။    ။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ မဟုတ္ပါ။ သင့္ေတာ္ရာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား

Home loans Car Auto loans Motorbike Loans Education loans Personal Loans

ေငြေခ်းငွားျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။


SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ား

SME ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တိုရဲ႕ SME က႑မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။


အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs)

MFI ေခ်းေငြေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေသးစားေခ်းေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) ေတြဟာ သူတို႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းအတြက္ လိုင္စင္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ MFI ေတြကို ရွာၾကည့္ဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ Facebook Messenger ကိရိယာကို အသံုးျပဳပါ။

MFI Microfinance Loans

MFI အေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာရန္


မေသခ်ာေသးရင္ Facebook Messenger အေပၚတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ ရွာေဖြေရးကိရိယာကို သံုးၿပီး ရွာၾကည့္ပါ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္