ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၂၀)

ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြမ်ားကို ေအာက္မွာ ရွာေဖြ ေလ့လာႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြ အလုပ္လုပ္ပံုကို ပိုၿပီးနားလည္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြအေၾကာင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Trinity

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြကို ရွာေနတာလားfinance။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြရွာေဖြျခင္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Trinity

*** ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ (အတိုးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္) မ်ားမွာ ဤစာမ်ား ေရးသားခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္finance။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ မေလွ်ာက္ထားမီ မိမိႏွစ္သက္ရာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ထပ္မံ၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းအတည္ျပဳရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။123


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ
အတိုးတြက္နည္း
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ
သက္တမ္းကာလ
Sort by
ရလဒ္ 1 – 10 of 10 ခု ကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ 10 ခုလံုးကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုသာ ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုမွ မရွိပါ။
ရလဒ္ 1 – 10 of 10 ခု ကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ 10 ခုလံုးကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုသာ ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုမွ မရွိပါ။
စီစစ္ရန္ စီရန္
MAB Logo
MAB Motorbike Hire Purchase
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၇.၅%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Pristine Global Finance Logo
Pristine Global Finance
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၂၄%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Yoma Bank Logo
Yoma Motorbike Hite Purchase
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၇%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Mo Mo Finance Logo
MoMo Finance
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၃၀%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
UAB Logo
UAB Motorbike Loan
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
UAB Logo
UAB Motorbike Loan
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
AGD Bank Logo
AGD Motorbike Loan
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
AYA Bank Logo
AYA Motorbike Loan
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Rent 2 Own Logo
Rent 2 Own
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၃၃.၆%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၁၀%
သက္တမ္းကာလ -
၃ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔
Yoma Bank Logo
Yoma Motorbike Hire Purchase
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
ကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၁ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူသို႔

အတိုးေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း စစ္ေဆးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔financeပံုေသပုတ္ျပတ္အတိုးတြက္နည္း (Flat Method) နဲ႔ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္အတိုးတြက္နည္း (Amortization Method) အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြတြက္စက္ကိုလည္း ေခ်းေငြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ခန္႔မွန္းဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္Trinity

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြမ်ား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေငြမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ႀခင္း ဘဏ္တိုး ဘဏ္အတိုး ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ဘဏ္တိုးမ်ား ဘဏ္တိုးမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား လက္ရွိဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုးယူပုံ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချေးငွေများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဆိုင်ကယ်ချေးငွေများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဆိုင်ကယ်ချေးငွေ ဆိုင်ကယ်ချေးငွေများ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချေးငွေ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချေးငွေများ ချေးငွေများ နှိုင်းယှဉ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုး ဘဏ်အတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်ချးငွေအတိုးနှုန်း ဘဏ်တိုးများ ဘဏ်တိုးများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းများ ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ လက်ရှိဘဏ်အတိုးနှုန်းများ အတိုးယူပုံ bike, motorbike, loan, comparison secured AGD AYA MAB Mo Mo Finance Pristine Global Rent to own Yoma UAB compare loan compare loans comparing loans loan interest loan interest rate bank interest bank loan interest bank loan interest rate

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။