ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ (Auto Loan)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကိုယ္ပိုင္ကားတစ္စီးေလာက္ ဝယ္ဖို႔စဥ္းစားေနသလားshwe။ ေခ်းေငြယူၿပီး ဝယ္ယူႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားshwe။ မသိေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဦးMorpheus

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ (Auto Loan) ဆိုတာ ဘာလဲ။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြဆိုတာ ကားဝယ္စီးခ်င္ေပမယ့္ ကားတန္ဖိုးကို တစ္လံုးတစ္ခဲ၊ တစ္စုတစ္စုတစ္စည္းတည္း ေငြေခ်ဖို႔ေတာ့မတတ္ႏုိင္ဘူး၊ လစဥ္အရစ္က် နည္းနည္းစီေပးသြင္းရင္ေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့သူေတြအတြက္ ေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးပါMorpheus

ကိုယ့္ဘက္ကေန ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ကနဦးသြင္းေငြ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုေပးၿပီး က်န္တဲ့ပမာဏကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမွ အရင္ေငြသြင္းေပးထားပါတယ္shwe။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလအတြင္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ေနာက္မွ အတိုးနဲ႔ အရင္းေပါင္းၿပီး အရစ္က် ျပန္ဆပ္ေပးရတာမ်ိဳးပါMorpheus

ဘယ္ေနရာေတြမွာ ရႏိုင္လဲ။
ဘဏ္နဲ႔ (NBFIs – ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း) လိုင္စင္ရေခ်းေငြကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအတြက္ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဘဏ္ခြဲတစ္ခ်ိဳ႕မွာပဲ၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပဲ ေလွ်ာက္ထားလို႔ရႏိုင္ပါေသးတယ္။  ပိုေသခ်ာေအာင္ ကိုယ္ဝယ္ခ်င္တဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမ်ားကို ဒီမွာႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ကနဦးေပးေခ်ေငြ (Down payment)
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရဲ႕တန္ဖိုး အျပည့္အဝကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးရဲ႕ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို အရင္ေပးေခ်ရပါတယ္shwe။ အဲဒီအရင္ေပးေခ်ရတဲ့ ေငြပမာဏကို ကနဦးေပးေခ်ေငြ (Down payment) လို႔ သံုးႏႈန္း ေလ့ရွိပါတယ္Morpheus

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကနဦးေပးေခ်ေငြအျဖစ္ ဝယ္ယူခ်င္တဲ့ ကားတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀% ကို ေပးေခ်ရေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ကနဦးေပးေခ်ရမယ့္ ပမာဏကိုေတာ့ ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမယ့္သူကို ေမးျမန္းပါMorpheus

အတိုးႏႈန္း (Interest rate) ႏွင့္ ေခ်းေငြကာလ (Loan duration)
ေမာ္ေတာ္ေခ်းေငြမွာ ေခ်းေငြျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အတိုးေပးရပါတယ္shwe။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအတြက္ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အတိုးႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၆% မွ အမ်ားဆံုး ၁၁.၅% ျဖင့္ Flat method (စတင္ယူသည့္ ေခ်းေငြပမာဏအေပၚ အတိုးတြက္ျခင္းနည္း) နဲ႔ Amortization method (ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီး က်န္ရွိပမာဏအေပၚ အတိုးတြက္ျခင္းနည္း) ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးေလ့ရွိပါတယ္shweဒီအတိုးတြက္နည္း (၂) မ်ိဳး အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိရန္ ဒီမွာ  ေလ့လာပါMorpheus

တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြကေတာ့ Flat Method ကိုမွ အတိုးအားလံုးကို အရင္ဆံုး ကနဦးေပးေခ်ေငြႏွင့္အတူ ေပးခိုင္းတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္shwe။ ေခ်းေငြကိုေတာ့ လစဥ္အရစ္က်ၿပန္ဆပ္ရမွာပါshwe။ ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လစဥ္အရစ္က်ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ကာလကို ၁ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္အထိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ၇ ႏွစ္ေပးတဲ့ ဘဏ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္shwe။ ကာလၾကာေလ ေပးရတဲ့ အတိုးပမာဏလည္းမ်ားေလျဖစ္ေပမယ့္ လစဥ္အရစ္က် ျပန္ဆပ္ရမယ့္ပမာဏကေတာ့ အထိုက္အေလ်ာက္ နည္းသြားပါမယ္shwe။ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကို ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္Morpheus

လိုင္စင္ရ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ား (NBFIs) မွ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေခ်းေငြဆိုရင္ အတိုးႏႈန္းကြာျခားႏုိင္ပါတယ္shwe။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း အနည္းဆံုး ၁၂% မွ ၂၄% အထိရွိတတ္ၿပီး Flat Method အတိုးတြက္နည္းသာ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ သက္တမ္းကိုလည္း ၃ ႏွစ္အထိ အမ်ားဆံုးေပးတတ္ၿပီး ၅ ႏွစ္အထိေပးတဲ့ ကုမၸဏီကေတာ့ ရွားပါတယ္Morpheus

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြတြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး လစဥ္ျပန္ဆပ္ေငြနဲ႔ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ေတြကို ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား (Fees)
တျခားေခ်းေငြအမ်ားစုလိုပါပဲ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမွာလည္း ဝန္ေဆာင္ခေတြ၊ အခေၾကးေတြ ေပးေဆာင္ရပါတယ္Morpheus

 • ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္ခ (Service fees)
  ေခ်းေငြထုတ္ေပးထားတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ေခ်းေငြအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ရပါတယ္shwe။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ေခ်းေငြပမာဏရဲ႕ ၁% မွ ၃% အထိ  ေပးေဆာင္ရတတ္ပါတယ္shwe။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အဲဒီဝန္ေဆာင္ခကို ေခ်းေငြစတင္ထုတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပးေဆာင္ရေလ့ရွိပါတယ္shwe။ အဲဒီေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ လက္က်န္ေငြကို အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အား ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ကိုယ္စား ေပးေခ်ေပးထားမွာပါ။
 • ေနာက္က်ေၾကး (Late fees)
  ေခ်းေငြအဆင္ေျပၿပီ၊ ကိုယ့္လက္ထဲလည္း ကားေရာက္လာၿပီဆို႐ံုနဲ႔ စိတ္ခ်လက္ခ်ေနလို႔မရပါဘူးshwe။ လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကုိ အၿမဲအခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ လုိပါတယ္shwe။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းသတ္မွတ္ရက္ေနာက္က်သြားတဲ့အခါ ေနာက္က်ေၾကးအျဖစ္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ပမာဏရဲ႕ ၁% မွ ၅% အထိကို ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြကလည္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ ရက္ ၆၀ ထက္ ေနာက္က်သြားၿပီဆိုရင္ ကားကို ျပန္သိမ္းတတ္ပါေသးတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္မီျပန္လည္ေပးဆပ္မိဖို႔ အထူးသတိထားဖို႔လိုပါတယ္။
 • ႀကိဳတင္အေၾကဆပ္ခ (Early repayment fees)
  ေခ်းေငြတစ္ခုမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလအတိုင္း ျပန္ဆပ္ရတာပံုမွန္ပါshwe။ ေနာက္က်မွျပန္ဆပ္ရင္ ေနာက္က်ေၾကးရွိတတ္သလို ႀကိဳတင္ၿပီး ဆပ္ရင္လည္း ႀကိဳတင္ျပန္ဆပ္ခလည္း ရွိတတ္ပါေသးတယ္shwe။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပန္ဆပ္ရင္ ေငြေခ်းသူအေနနဲ႔ ရသင့္သေလာက္ အတိုးမရေတာ့တဲ့ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။သေဘာတူညီထားတဲ့ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေစာၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳတင္ျပန္ဆပ္ေငြရဲ႕ ၁% မွ ၅% အထိ ေကာက္ခံတတ္သလို၊ အမွန္တကယ္ ေပးေဆာင္ရမယ့္ အတိုးရဲ႕တစ္ဝက္ (၅၀%) ကို ေကာက္ခံတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ ႀကိဳတင္ျပန္ဆပ္တဲ့အခါ လက္က်န္ေငြအားလံုးကို တစ္ခါတည္း အေၾကဆပ္မွ ရမွာပါMorpheus

  ႀကိဳတင္အေၾကဆပ္ေငြအတြက္ အခေၾကးေတြေပးရေပမယ့္ သေဘာတူညီထားတဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါ အနည္းငယ္ပိုမိုသက္သာတဲ့အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္၊ ေငြေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျမန္ဆပ္လိုက္တာ အေကာင္းဆံုးပါshwe။ အနည္းဆံုးေတာ့ အေၾကြးျမန္ျမန္ကင္းသြားတာေပါ့Morpheus

 • အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ား (Other fees)
  တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ဝန္ေဆာင္ခအတြက္ ေခ်းေငြရဲ႕ ၁% ကိုေကာက္ခံၿပီးေပမယ့္ ေလွ်ာက္ထားခ၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကးစသျဖင့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး ထပ္မံ ေကာက္ခံတတ္ပါေသးတယ္shwe။ ကားဝယ္ယူတိုင္း ေပးေဆာင္ရေလ့ရွိတဲ့ ေကာ္မရွင္ခ၊ ကားအာမခံေၾကး၊ အခြန္ အစရွိတာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္တာကိုလည္း သတိျပဳပါshwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကို တစ္ခါတည္း လုပ္ေဆာင္ေပးတာေတြရွိသလို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္shwe။ အေသးစိတ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ သို႔မဟုတ္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကို ေမးျမန္းပါ။ကားပိုင္ဆိုင္တဲ့အခါ ကုန္က်ေလ့ရွိတဲ့ ဒီလိုအခေၾကးေငြေတြအျပင္ တျခားစိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာ အခ်က္ေလးေတြကိုလည္း ျပဳစုေဖာ္ျပေပးထားပါေသးတယ္shweဘာေၾကာင့္ ကားတစ္စီး မပိုင္ဆိုင္သင့္သလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား (Requirements)
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့ ဝင္ေငြရွိသူတိုင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္အထိ စသျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါတယ္Morpheus

ဝင္ေငြကို တစ္လ အနည္းဆံုး ၁,၀၀၀,၀၀၀ က်ပ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘဏ္ေတြရွိေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ့္လစာက လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ေငြပမာဏရဲ႕ ႏွစ္ဆရွိတယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း လက္ခံေပးပါလိမ့္မယ္Morpheus

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔ ေသခ်ာသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိုအပ္ေလ့ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Morpheus

 • လခစားဝန္ထမ္း – လစာစလစ္၊ ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္း စတာေတြ လိုအပ္တတ္ပါတယ္။ 
 • ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ – လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ ဝင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း၊ အခြန္ျဖတ္ပိုင္း စသျဖင့္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

မွတ္ပံုတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာေတြကေတာ့ လခစားျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့ မည္သူမဆိုလိုအပ္ပါတယ္Morpheus

ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့ေနရာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကြဲျပားႏိုင္တာမို႔လုိ႔ ကိုယ္ေလွ်ာက္ထားခ်င္တဲ့ ဘဏ္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကုမၸဏီျဖစ္ျဖစ္ အေသးစိတ္ေမးျမန္းဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္Morpheus

အာမခံေပးသူႏွင့္ အာမခံပစၥည္း
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ အာမခံေပးမယ့္သူ ၁ ဦးမွ ၃ ဦးအထိ လိုအပ္တတ္ပါတယ္shwe။ ေလွ်ာက္ထားသူအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ၿပီး အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္က အာမခံေပးတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူႏွင့္ အာမခံေပးရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မွ အာမခံေပးႏိုင္မလားဆိုတာ ေမးျမန္းပါMorpheus

တစ္ခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ အာမခံေပးမယ့္သူမလိုပဲ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္းအေထာက္အထားစာအုပ္ကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမွ သိမ္းဆည္းထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္Morpheus

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမွာလဲ။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္Morpheus

(၂) နည္းလံုးကေတာ့ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ရွိသလို၊ အဆင္မေျပတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္မယ့္ နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီးေလွ်ာက္ထားပါshwe။ ေသခ်ာမဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရင္ (၂) နည္း စလံုးစမ္းသပ္ၾကည့္တာလည္း မမွားပါဘူး။yes


ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသတိထားရမလဲဆိုတာကို ေလ့လာ ၾကည့္လိုက္ပါဦးshweေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရာမွာ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ကားေတာ့ ဝယ္ၿပီးၿပီ ဒါမွမဟုတ္ ကားမဝယ္ပဲ အိမ္ဝယ္ဖို႔ ပိုစိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ကားေခ်းေငြ ကားဝယ္ဖို႔ေခ်းေငြ ကား ေမာ္ေတာ္ကား ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ကားအရစ္က် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရစ္က် ကား အိပ္ခ်္ပီ ကား ကား ကား မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေ ကားချေးငွေ ကားဝယ်ဖို့ချေးငွေ ကား မော်တော်ကား ငွေချေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေ အကြွေး ငွေချေးရန် ချီးငွေ အကြွေး အကြွေး အကြွေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ကားအရစ်ကျ မော်တော်ယာဉ်အရစ်ကျ ကား အိပ်ချ်ပီ ကား ကား ကား auto car loan borrowing car installment car car hirepurchase car hp hp

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။