ကၽြမ္းက်င္လိမၼာ ေငြေၾကးအရာ

ေငြေၾကးဆိုင္ရာမ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေရးကုန္စည္မ်ားကို…

ေလ့လာရန္

Managing Money Button Banking Button Payments Button Borrowing Button Interest & Tools Button SME Finance

ရွာေဖြရန္

Find Bank Accounts Button Find Fixed Deposits Button Find Payments Button Find Loans Button Find Insurance Button Find Financial Institutions Button
Find Calculators Button Find FX Button Find Economic Data Button


ေရႊဒဂၤါး ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ႀကိဳဆိုပါ၏။

သင့္ရဲ႕ဘ႑ာေရးကိုကၽြႏု္ပ္တို႔နဲ႔အတူစီမံပါ။ ဘက္လိုက္မႈကင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ သင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

Learn Icon တစ္ကိုယ္ေရေငြေရးေၾကးေရးပညာ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာပါ။
Find Icon အေကာင္းဆုံးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေစရန္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ပါ။
Enjoy Icon ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ပတ္သက္လၽွင္ ေမ့ထားၿပီး သင့္အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါ။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com

ေငြလဲႏႈန္းမ်ား

USD/MMK
ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း - 27/02/242,100.0
အမ်ားဆံုး ဝယ္ေစ်း - 28/02/243,015
အနည္းဆံုး ေရာင္းေစ်း - 28/02/242,106
ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ႏႈန္းထားျဖစ္သည္။ ဝယ္ေစ်း၊ ေရာင္းေစ်းမ်ားသည္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွ ရယူထားေသာ ႏႈန္းထားမ်ားသည္။

ဒီေန႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ေခ်းယူသူ
Borrower
ေခ်းေငြထုတ္ယူသူကို ေခ်းယူသူဟု ေခၚသည္။