အတိုးမဲ့ကာလ ဆိုတာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အက်ဥ္းခ်ဳပ္shwe။ ။

 • ခရက္ဒစ္ကတ္အတြက္ ဘဏ္က grace period ေခၚ “အတိုးမဲ့ကာလ” သတ္မွတ္ထားေပးေလ့ရွိပါတယ္shwe။ အဲဒီကာလအတြင္း လက္က်န္အေၾကြးေတြကို ေပးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ ဘဏ္က တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အတိုးေတြကို ေကာက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူး။
 • အတိုးမဲ့ကာလအျဖစ္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၁၅ ရက္ ကေန ၄၅ ရက္ အထိ သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္shweရက္ ၅၀ ထိေပးတဲ့ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္။
 • အတိုးနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးေတြ၊ ေနာက္က်ေၾကးေတြကို လက္က်န္အေၾကြးေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္(အတိုးမဲ့ကာလ ေနာက္ဆံုးရက္) မွစၿပီး ေကာက္ခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီရက္ကို မွတ္ထားၿပီး အဲဒီရက္မတိုင္ခင္ ေၾကြးက်န္ေငြကို ျပန္ဆပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးၿပီး ေငြေပးေခ်တာနဲ႔ ဘဏ္က အတိုးစတင္ တြက္ခ်က္မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ အတိုးမဲ့ကာလလည္း သတ္မွတ္ေပးထားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီကာလအတြင္း လက္က်န္အေၾကြးေတြကို အျပည့္ျပန္ေပးသြင္းမယ္ဆိုရင္ အတိုးေကာက္ခံမွာ မဟုတ္ပါဘူးMorpheus

တကယ္လို႔ အဲဒီကာလအတြင္း ျပန္ေပးဆပ္ျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ စတင္သံုးစြဲတဲ့ေနကစၿပီး တစ္ရက္ခ်င္း တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အတိုးပမာဏကို ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္Morpheus

“အတိုးမဲ့ကာလ” ဘယ္ႏွရက္ သတ္မွတ္ထားလဲ။
ပံုမွန္အားျဖင့္ အတိုးမဲ့ကာလကို ၁၅ ရက္ ကေန ၄၅ ရက္အထိ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္shweရက္ ၅၀ ထိေပးတဲ့ ဘဏ္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္shwe။ တိတိက်က်သိရေအာင္ ခရက္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ဘဏ္ကို ေသခ်ာေမးျမန္းပါMorpheus

ဘာေၾကာင့္ အတိုးမဲ့ကာလကို အဲ့ေလာက္ၾကာၾကာသတ္မွတ္ထားတာလဲ။
“အတိုးမဲ့ကာလ” ဟာ ကတ္ထဲကေငြကို ဘယ္ေန႔မွာ သံုးလိုက္တာလဲ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္shwe။ ၾကာၾကာသတ္မွတ္ထားတယ္ရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူးMorpheus

ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးတဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားေတြကို Statement periods ေခၚ “ရွင္းတမ္းကာလ” ေတြ အျဖစ္ ပိုင္းျခားထားေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရွင္းတမ္းကာလကို တစ္လ သတ္မွတ္ထားပါတယ္Morpheus

ရွင္းတမ္းထုတ္ရက္” (Statement date) မွာ ဘဏ္က တစ္လတစ္ခါ ကတ္အသံုးစရိတ္ စာရင္းရွင္းတမ္းကို ေပးပို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ အဲဒီ စာရင္းရွင္းတမ္းထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္လ (ရွင္းတမ္းကာလ = ေငြေပးေခ်ရန္ ကတ္ကို အသံုးျပဳသည့္ကာလအပိုင္းအျခား) အတြင္း ခရက္ဒစ္ကတ္သံုးၿပီး ေငြေပးေခ်ထားတဲ့ ပမာဏအားလံုးကို စာရင္းျပဳစုထားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အဲဒီကာလအတြင္း သံုးစြဲခဲ့တဲ့ ေငြပမာဏကို ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္ (Payment due date) မတိုင္ခင္မွာ အေၾကျပန္ဆပ္ဖို႔ စာရင္းရွင္းတမ္းမွာ ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္Morpheus

 • ရွင္းတမ္းကာလ (Statement period) ဆိုတာ ရွင္းတမ္းထုတ္ရက္မတိုင္မီ တစ္လကို ဆိုလိုတာပါshwe။ ျပကၡဒိန္ပါ လေတြမွာရွိတဲ့ ရက္အေရအတြက္မတူတာေၾကာင့္ ရွင္းတမ္းကာလ အနည္းဆံုး ၂၈ ရက္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ၃၁ ရက္ အထိၾကာတတ္ပါတယ္။
 • ရွင္းတမ္းထုတ္ရက္ (Statement date) ဆိုတာ ဘဏ္ကေန စာရင္းရွင္းတမ္းထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ရက္ကို ဆိုလိုပါတယ္။
 • ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမည့္ရက္ (Payment due date) ဆိုတာ ဘဏ္ကို ေပးရန္ရွိတဲ့ ေငြပမာဏကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ရက္ရဲ႕ မတိုင္မီ တစ္ရက္ကို ဆိုလိုတာပါshwe။ ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္က ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု သတ္မွတ္ထားတာ တူခ်င္မွတူမွာပါshwe။ (အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္က်တာမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမည့္ရက္ မတိုင္မီ ၃ ရက္ အလိုမွာ ေပးေဆာင္ဖို႔ အၿမဲစီစဥ္ထားဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။)

ပထမရွင္းတမ္းကာလၿပီးဆံုးတာနဲ႔ ဒုတိယရွင္တမ္းကာလ ခ်က္ခ်င္း စပါတယ္Morpheus

နမူနာအေနနဲ႔ ေအာက္ကပံုမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

 • ကာလ ၁
  • စာရင္းရွင္းတမ္းစတင္သည့္ရက္ = ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန
  • ရွင္းတမ္းထုတ္ရက္ = ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္
  • ရွင္းတမ္းကာလ = ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ
  • ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမည့္ရက္ = ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔
 • ကာလ ၂ က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ စပါတယ္။

ကတ္နဲ႔ ဘယ္ခ်ိန္မွာ ေငြေပးေခ်လိုက္တာလဲဆိုတာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အတိုးမဲ့ကာလၾကာခ်ိန္ဟာလည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေအာက္က ပံုထဲမွာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္shweဒါေၾကာင့္ ရွင္းတမ္းကာလ (Statement period) ရဲ႕အစမွာ ကတ္သံုးၿပီး ေငြေပးေခ်ရင္ ရွင္းတမ္းကာလရဲ႕ အဆံုးမွာေငြေခ်တာထက္ အတိုးမဲ့ကာလ ပိုၾကာပါမယ္။

ကိုယ္ ေငြေခ်တဲ့ေန႕အေပၚမူတည္ၿပီး အတိုးမဲ့ကာလၾကာခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္shwe။ စာရင္းရွင္းတမ္းကာလ စတင္တဲ့ရက္မွွာ ကတ္နဲ႔ေငြေခ်ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရွင္းတမ္းကာလၿပီးဆံုးခါနီးမွ ေငြေခ်ခဲ့တာထက္  အတိုးမဲ့ကာလ ပိုၿပီးၾကာပါလိမ့္မယ္Morpheus

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘဏ္အမ်ားစုက မ်ားေသာအားျဖင့္ အတိုးမဲ့ကာလကို ၄၅ ရက္အထိ သတ္မွတ္ေပးထားတတ္ပါတယ္Morpheus

 • AYA = ရက္ ၅၀ အထိ
 • AGD = ၄၅ ရက္အထိ
 • CB = ၄၅ ရက္အထိ
 • KBZ = ၄၅ ရက္အထိ
 • MAB = ၄၅ ရက္အထိ
 • MOB = ၄၅ ရက္အထိ

ရွင္းတမ္းထဲမွာ “လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္း” နဲ႔ “အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ” ျပထားပါလိမ့္မယ္shwe“ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမည့္ရက္” နဲ႔ “လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္း” ေတြကို အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ဒါေတြကို သတိမထားမိပဲ အတိုးမဲ့ကာအတြင္းမွာ မေပးေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ မဆံုးႏုိင္တဲ့ ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေပးေဆာင္ရႏုိင္ပါတယ္shweခရက္ဒစ္ကတ္ရဲ႕ ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါyes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ခရက္ဒစ္ကတ္ အလုပ္လုပ္ပံု

ခရက္ဒစ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ အတိုးမဲ့ကာလ အတိုးမရွိ အတိုးမတြက္ အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ ခရက်ဒစ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကဒ် အတိုးမဲ့ကာလ အတိုးမရှိ အတိုးမတွက် credit card grace period no interest Credit card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။