ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အက်ဥ္းခ်ဳပ္ dingar။ ။

  • လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္းအတိုင္း အျပည့္ျပန္ဆပ္ရင္ = အတိုးမေပးရဘူး၊ ဘာေၾကးမွမေပးရဘူး။
  • အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ရမည့္ပမာဏကို ျပန္ဆပ္ရင္ = အတိုး + ျပစ္ဒဏ္ေၾကး ေပးရမယ္။
  • အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ရမည့္ပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့ၿပီးျပန္ဆပ္ရင္ = အတိုး + ျပစ္ဒဏ္ေၾကး + ေနာက္က်ေၾကး ေပးရမယ္။

အေၾကြးဝယ္ကတ္ (ခရက္ဒစ္ကတ္) အတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ အဓိက ေရြးခ်ယ္မႈ (၃) ခုနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ နည္း (၁) နည္း ရွိေပမယ့္ အေကာင္းဆံုးအေနနဲ႔ အျပည့္ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ကိုပဲ စိတ္ထဲထည့္သင့္ပါတယ္Trinity

  • dingar။ ေၾကြးက်န္ေငြရွင္းတမ္းအတိုင္း “အျပည့္”ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းdingar။ (အႀကံျပဳပါသည္။)
  • dingar။ “အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ”ကိုသာ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းdingar။ (လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္း ထက္နည္းမည္။)
  • dingar။ “အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ” ေအာက္ ေလ်ာ့ၿပီး ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းdingar။ (တစ္ျပားမွ ျပန္မဆပ္ျခင္း အပါအဝင္)
  • dingar။ ေၾကြးက်န္ေငြရွင္းတမ္း ပမာဏထက္ ပိုၿပီး ေပးဆပ္ျခင္း။

ေၾကြးက်န္ေငြရွင္းတမ္းအတိုင္း အျပည့္ျပန္ဆပ္ပါတယ္။

တစ္လခ်င္း သံုးထားတဲ့ေငြပမာဏကို ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္မွပဲ ခရက္ဒစ္ကတ္ကို သံုးသင့္ပါတယ္dingar။ လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္းမွာပါတဲ့ ပမာဏအတိုင္း ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္မတိုင္ခင္မွာ ျပန္ဆပ္ရင္ အတိုးလည္းေပးစရာမလိုသလို တျခားဘာေၾကးမွလည္း ေပးစရာမလိုပါဘူး။

အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ ပမာဏေတာ့ ျပန္ဆပ္ပါတယ္။

လက္က်န္ေငြရွင္းတမ္းပမာဏထက္နည္းၿပီး အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြပမာဏထက္မ်ားတဲ့ ပမာဏကို ျပန္လည္ေပးဆပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေပးဖို႔က်န္ေနေသးတဲ့ ေၾကြးက်န္ေငြပမာဏအေပၚမွာ တြက္ထားတဲ့ အတိုးကို ေကာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္Trinity

အတိုး တြက္တဲ့ပံုက စတင္သံုးစြဲလိုက္တဲ့ေန႔ကစၿပီ (အတိုးမဲ့ကာလအပါအဝင္) တစ္ရက္ခ်င္းတြက္ယူတာျဖစ္ပါတယ္dingar။ (ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္ကေန စတြက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။) ဒါေၾကာင့္ ေပးဆပ္ရမယ့္ ေငြပမာဏကို မဆပ္ျဖစ္လိုက္ရင္ အတိုးပမာဏအမ်ားႀကီးကိုပါ ထပ္ၿပီးေပးဖို႔ လိုလာၿပီျဖစ္ပါတယ္dingarခရက္ဒစ္ကတ္အတိုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

တခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ေပးဖို႔က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေငြပမာအေပၚတြက္ထားတဲ့ အတိုးအျပင္ “ျပစ္ဒဏ္ေၾကး” ပါ ေကာက္ခံပါေသးတယ္dingar။ တခ်ိဳ႕က “တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျပန္လည္ေပးဆပ္ေၾကး” လို႔ နာမည္တပ္ၿပီး ေကာက္ခံတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္dingarခရက္ဒစ္ကတ္ရဲ႕ ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ျပစ္ဒဏ္ေၾကးကို တစ္လလွ်င္ ၁% အထိ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိၿပီး ဘဏ္အလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိပါတယ္dingar။ တစ္လကို ၁ % ဆိုေတာ့ ၁ ႏွစ္ကို ၁၂% နီးပါးေလာက္ရွိေနပါၿပီdingar။ ပိုဆိုးတာက ျပစ္ဒဏ္ေၾကးအေပၚမွာလည္း အတိုးတြက္သြားပါေသးတယ္Trinity

အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ ပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့ၿပီး ျပန္ဆပ္ပါတယ္ (သို႔) တစ္ျပားမွ ျပန္မဆပ္ဘူး။

“အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ” ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပန္ဆပ္ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လံုးဝျပန္မဆပ္ရင္ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း ဆပ္ရန္က်န္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးက်န္ေငြပမာဏအေပၚမွာ အတိုးတြက္ယူျခင္း ခံရပါမယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးလည္း ေပးေဆာင္ရပါမယ္Trinity

“အနည္းဆံုးျပန္ဆပ္ေငြ” ထက္ေလ်ာ့နည္းၿပီး ျပန္ဆပ္ရင္ ဘယ္ဘဏ္မွာမဆို ေနာက္က်ေၾကးေကာက္ခံမွာပါdingar။ ေနာက္က်ေၾကး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏက ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေတာ့ တူခ်င္မွတူမွာပါdingar။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္လကို ၂% ကေန ၅% အထိ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဒါဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို ၂၄% ကေန ၆၀% ေလာက္ရွိပါတယ္dingar။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္က်ေၾကးအေပၚမွာလည္း အတိုးတြက္ခ်က္ယူသြားပါတယ္Trinity

တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက ေၾကြးက်န္ေငြ က်န္ေနတာ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် “ေနာက္က်ေၾကး” ကို အခ်ိန္နဲ႔လိုက္ၿပီး တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေကာက္ခံတတ္ပါေသးတယ္dingar။ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက်ေတာ့ ေနာက္က်ေၾကးေတြအျပင္ “ေငြေကာက္ခ” ဆိုၿပီး ထပ္ေကာက္ခံတာမ်ိဳးလည္းရွိတတ္ပါတယ္။ “ျပစ္ဒဏ္ေၾကး” ေကာက္ခံတဲ့ ဘဏ္ေတြက အဲဒီ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးအေပၚမွာပါ “ေနာက္က်ေၾကး” ထပ္မံေကာက္ခံတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္Trinity

ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမယ့္ရက္မတိုင္ခင္ ေပးေဆာင္မယ့္ ေၾကြးက်န္ေငြေတြကို အျပည့္ေပးေဆာင္ျခင္း မရွိတဲ့အခါ ဘဏ္ေတြက နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဒဏ္ေၾကးေကာက္ခံမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေပၚမွာေျပာထားတဲ့အတိုင္းပါပဲTrinity

ဘဏ္ေတြကေတာ့ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတိုးႏႈန္းက တစ္ႏွစ္ကို ၂၀% ပဲ ေကာက္ခံပါတယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာၾကေပမယ့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ တစ္လခ်င္း ပမာဏအျပည့္ ျပန္မဆပ္တဲ့အခါ မ်ိဳးမွာဆိုရင္ အတိုးႏႈန္းက တစ္ႏွစ္ကို ၇၀% အထိ ျဖစ္သြားတတ္တာကိုေတာ့ သိပ္ၿပီး သတိမထားမိၾကပါဘူးTrinity

ေၾကြးက်န္ေငြရွင္းတမ္းမွာ ျပထားတဲ့ပမာဏထက္ ပိုၿပီးျပန္ဆပ္ပါတယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိေသာ္လည္းေကာင္း၊ မရည္ရြယ္ပဲေသာ္လည္းေကာင္း ေၾကြးက်န္ေငြရွင္းတမ္းမွာျပထားတဲ့ ပမာဏထက္ပိုၿပီး ျပန္ဆပ္မိတာေတြ ရွိေကာင္းရွိပါမယ္dingar။ ဒီလို လုပ္မိတဲ့အခါ ေပးေဆာင္ရမယ့္ေငြပမာဏကို အျပည့္ေပးသြင္းလိုက္တာျဖစ္လို႔ အတိုးႏႈန္းေကာ၊ ဒဏ္ေၾကးေတြေကာ ေကာက္ခံမွာမဟုတ္ပါဘူးdingarပိုေပးလိုက္မိတဲ့ ေငြပမာဏကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေငြေပးေခ်ရာမွာ ျဖတ္ယူသြားပါလိမ့္မယ္dingar။ ဒီလိုပိုေပးမိတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အဲဒီအတြက္ ဘဏ္က သင့္ကို အတိုးေပးမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ (ေငြစုဘဏ္အေကာင့္ထဲမွာ ထည့္ထားသလိုမ်ိဳး မွတ္ယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။)

တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက သူတို႔သံုးမယ့္ေငြပမာဏတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကုန္လံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳၿပီးထည့္ထားခ်င္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္dingar။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေခ်းယူသံုးစြဲတဲ့ေငြပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အဲဒါမွ ကန္႔သတ္ေခ်းေငြပမာဏထက္ ပိုၿပီးမသံုးစြဲေစဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္dingarကန္႔သတ္ေခ်းေငြပမာဏ (Credit limit) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမွာေလ့လာပါ။


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ခရက္ဒစ္ကတ္ အလုပ္လုပ္ပံု

ခရက္ဒစ္ကတ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ရမွာလဲ အေႀကြးဝယ္ကတ္ အေျကြးဝယ္ကတ္ အေၿကြးဝယ္ကတ္ အေႀကြးဝယ္ကဒ္ အေျကြးဝယ္ကဒ္ အေၿကြးဝယ္ကဒ္ ခရက်ဒစ်ကတ် ခရက်ဒစ်ကဒ် အကြွေးဝယ်ကတ် အကြွေးဝယ်ကဒ် ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းနည်းများ ပြစ်ဒဏ်ကြေး credit card repayment choices options penalty partial fees Credit card

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။