ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္မ်ားကို ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာထုတ္ကုန္နဲ႔ ကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္စာရင္းမ်ားာ


ဘဏ္စာရင္းမ်ား

Savings Account Current Accounts Foreign Currency Accounts Minor Children Senior Seaman Accounts

မတူညီတဲ့ ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား


စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား

Fixed deposit 30 days Fixed Deposit 90 days Fixed Deposit 180 days Fixed deposit 270 days Fixed Deposit 1 year

စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား/ မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား


ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ား / မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္မ်ား

Credit Cards Mobile Wallets

ခရက္ဒစ္ကတ္ / မိုဘိုင္းပိုက္ဆံအိတ္ အေၾကာင္းဒီမွာေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြမ်ား


ေခ်းေငြမ်ား

မွတ္ခ်က္။ ။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ မဟုတ္ပါ။ သင့္ေတာ္ရာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးျခင္းျဖစ္သည္။
Home loans Car Auto loans Motorbike Loans Education loans Personal Loans MFI Microfinance Loans

ေငြေခ်းငွားျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ရွာေဖြပါ။


SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ား

SME ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တိုရဲ႕ SME က႑မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါ။

အာမခံမ်ား


အာမခံမ်ား

Health Insurance Micro Health Insurance Critical Illness Insurance Car Motor Insurance

အာမခံမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ကုမၸဏီမ်ား


ကုမၸဏီမ်ား

Private Banks State Government Banks

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္