အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံမ်ား ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၂၀)

အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိတဲ့ အာမခံကုမၸဏီေတြကို ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ရႏိုင္မယ့္အကာအကြယ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါNeo

သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈအာမခံနဲ႔ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံရဲ႕ ျခားနားခ်က္အပါအဝင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံအေၾကာင္းကို သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

٭٭٭ ေဖာ္ျပပါ ရရွိႏိုင္ေသာ အကာအကြယ္မ်ားသည္ ဤစာမ်ားေရသားေနစဥ္တြင္ မွန္ကန္မႈရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္shwedingar။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူလိုသည့္ အာမခံကုမၸဏီကို အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။yesပရီမီယံေၾကးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အကာအကြယ္မ်ားအေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မယ္Neo

ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အကာအကြယ္မ်ား –

ပါဝင္သည္မ်ား
သူတစ္ပါးထိခိုက္မႈ
မေတာ္တဆမႈမ်ား၊ တိုက္မိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း
ပါဝင္ေလ့ရွိသည္မ်ား
SRCC – စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္ေသာတန္ဖိုး၏ ၀.၀၅%
ေလကာမွန္ပ်က္စီးမႈ – ေလကာမွန္တန္ဖိုး၏ ၅%
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေလ့ရွိသည္မ်ား
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ – စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္ေသာတန္ဖိုး၏ ၀.၀၅%
စစ္ေဘးအႏၲရာယ္ – စုစုေပါင္းအာမခံထားႏိုင္ေသာတန္ဖိုး၏ ၀.၀၅%
အခိုးခံရမႈ – အေျခခံပရီမီယံ၏ ၁၅%

SRCC = Strike (သပိတ္ေမွာက္ျခင္း)၊ Riot (အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ျခင္း)၊ Civil Commotion (ဆူပူထႂကြျခင္း)။

သင့္ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားနဲ႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ရာ အာမခံကုမၸဏီနဲ႔ စစ္ေဆးၾကည့္ပါNeo

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။

ဆက္စပ္မႈရွိေသာေဆာင္းပါးမ်ား