ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒ

အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအေၾကာင္းကို ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ား သိရွိနားလည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ ဘက္လိုက္မႈမရွိေသာ၊ သမာသမတ္က်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြင္းပါရွိေသာ အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က႑မ်ားအပါအဝင္ ေရႊဒဂၤါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူသည္။ ဤအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိႏုိင္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာလိုျခင္း ဆႏၵမရွိပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဆက္လက္အသံုးမျပဳရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္းရွိအေၾကာင္းအရာမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လက္ရွိအေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးသည္ လံုးဝဥႆုံ ျပည့္စံုမွန္ကန္သည္ဟု မယူဆသင့္ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိက်ဆံုး၊ အမွန္ကန္ဆံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ သုေတသနမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အတိုးႏႈန္းတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားကိုလည္း အတိက်ဆံုးေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းထားပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ေဖာ္ျပေပးထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သူမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳေစသင့္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးသည္ လံုးဝဥႆံုၿပီးျပည့္စံုၿပီး၊ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိက်မွန္ကန္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ အာမ မခံပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္  ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရံဖန္ရံခါ အႀကံျပဳေထာက္ခံျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူအား ခ်ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစားနားလည္သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ စုေဆာင္းေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နားလည္မႈမ်ားကို လံုးဝဥႆံုမွန္ကန္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ အာမ မခံပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈတစ္ခုအျဖစ္သာ မွတ္ယူသင့္ၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လံု႔လဝီရိယစိုက္ထုတ္၍ သုေတသနလုပ္ကာ ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္သည္။ ဤအႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အေျခအေန လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ကန္ေၾကာင္းလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အာမ မခံပါ။

စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ အေၾကာင္းအရာေဆာင္းပါးမ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္းအတြက္ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔မွသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္  အခ်က္အလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္္ဘ္ဆိုက္မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ (လိုဂို (Logo) မ်ား၊ ဒီဇိုင္းမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဂရက္ဖစ္ (Graphic) မ်ား၊ စာသားမ်ား အပါအဝင္) မည့္သည့္အစိတ္အပိုင္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကူးယူျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကူးယူရန္ ႀကံစည္ျခင္းမ်ားကို အျပင္းအထန္တားျမစ္ထားပါသည္။ မူပိုင္ခြင့္သည္ ေရႊဒဂၤါး (shwedingar.com) ၏ အပိုင္ျဖစ္သည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


တတိယအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Third Parties)

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ အကယ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္္ သို႔တည္းမဟုတ္ ဝယ္ယူရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက  ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္သာ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ေရႊဒဂၤါး (shwedingar.com) ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား၏ သင့္ေတာ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးကို ေသခ်ာစစ္ေဆးရန္မွာ သင္၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။ သင္၏ မည္သည့္ဝယ္ယူျခင္း၊ အသံုးျပဳရန္ေရြးခ်ယ္ျခင္းအတြက္ကိုမဆို ေရႊဒဂၤါးတြင္ တာဝန္မရွိပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုခုသို႔ လမ္းညႊန္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ထြက္ခြာၿပီး အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းဝက္ဘ္ဆိုက္၏ အသံုးျပဳဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒအတိုင္း သေဘာတူလိုက္နာရန္သာျဖစ္သည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္ၿပီး ဖတ္႐ႈေလ့လာဖြယ္ေကာင္းေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တရားမဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ စီးပြားေရးအတြက္ မဟုတ္ေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳခြင့္ျပဳသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို ကူးယူေဖာ္ျပေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ (scraper) ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေသာကိရိယာ (automated tool) တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းအပါအဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ၎၏အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ။ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ မဖြယ္မရာညစ္ညမ္းေသာ၊ အယူအဆလြဲမွားေစႏုိင္ေသာ အရာမ်ား၊ spam မ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အျခားအရာမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္အတြင္း ပံုစံျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုမွေသာ္လည္းေကာင္း ေပးပို႔ျခင္းမ်ား၊ တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ရာျပဳမူက်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ယင္းအရာကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၌ ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႔ျပဳမူက်ဴးလြန္သူကိုလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ အသိေပးမည္မဟုတ္ပဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳျခင္းမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခြင့္ရွိသည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒ

ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တန္ဖိုးထားသည့္အေလ်ာက္ သင္၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးထားပါသည္။

ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္ အတြင္းပါရွိေသာ အပ္ပလီေကးရွင္းမ်ား၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဂၤါရပ္မ်ားအပါအဝင္ ေရႊဒဂၤါးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူသည္။ ဤအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ႐ွိႏုိင္သည္။ ခ်မွတ္ထားေသာ အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒမ်ားကို သေဘာတူလိုက္နာလိုျခင္း ဆႏၵမရွိပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေရႊဒဂၤါးဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဆက္လက္အသံုးမျပဳရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


စုေဆာင္းထားေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသည့္အခါ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို အျခားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကဲ့သို႔ အမည္မသိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ သိမ္းထားေလ့ရွိပါသည္။ သိမ္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အသံုးျပဳမႈမွတ္တမ္းမ်ား (ဥပမာ – ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈခဲ့ေသာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ ဝင္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္၊ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈျခင္း ၾကာခ်ိန္)၊ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္ မူရင္းေနရာ၊ cookies ၊ IP address ၊ operating system ၊ အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အျခားေသာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သူမည္ဝါမသိရပဲ ရယူသိမ္းဆည္းေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ျဖည့္သြင္းရန္ ပံုစံမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က႑မ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါက မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။

shwedingar.com shwedingar.com shwedingar.com


သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပံု

အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ ရယူခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ သင္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ပါက ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ တူညီေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မူဝါဒ မရွိသည့္ ေဘးလူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုသို႔ မွ်ေဝမည္မဟုတ္ပါ။