ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ဒီဘဏ္စာရင္းေတြထဲက ဘယ္စာရင္းက ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲfinance။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကြာျခားခ်က္ေတြကေရာ ဘာေတြလဲfinance။ အတိုးေရာ မ်ားမ်ားရပါ့မလားMorpheus

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရတဲ့ ဘဏ္စာရင္း (၄) ခုရဲ႕ အဓိကလကၡဏာရပ္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုစီရဲ႕ အေသးစိတ္ကို ဇယားထဲက အေသးစိတ္ေလ့လာရန္အကြက္ထဲမွာ ေပးထားတဲ့ လင့္ခ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ေရြးခ်ယ္ခ်င္တာဆိုရင္ေတာ့ ဇယားထဲက ျပည္တြင္းဘဏ္စာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရန္အကြက္ထဲမွာ  ေပးထားတဲ့ လင့္ခ္ေတြကေနတစ္ဆင့္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္Morpheus

မွတ္ခ်က္financefinance။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ (CBM) ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဘဏ္စာရင္းအေဟာင္းမ်ား (ေငြစုဘဏ္ေငြႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္း အပါအဝင္) ရဲ႕ ေငြထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ထားပါတယ္finance။ Special ဘဏ္စာရင္းအသစ္မ်ားမွာေတာ့ ကန႔္သတ္ခ်က္ အနည္းငယ္သာရွိပါတယ္finance။ ကန႔္သတ္ခ်က္အတိအက်ကိုေတာ့ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ရွာေဖြႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ၾကည့္ပါ။

စာရင္းရွင္ေခၚယူအပ္ေငြေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းေသအပ္ေငြSpecial ဘဏ္စာရင္း
အတိုးေပးပံုမရွိပါလစဥ္ သို႔မဟုတ္ သံုးလတစ္ၾကိမ္သံုးလတစ္ႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းအေပၚ မူတည္သည္။ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းႏွစ္မ်ိဳးလုံး ရႏိုင္ပါသည္။
အတိုးအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမရွိပါမရွိပါေငြထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ပမာဏကန္႔သတ္ ထားျခင္း၊ လစဥ္အနည္းဆံုးအပ္ေငြပမာဏ ထားရွိျခင္းေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ သက္တမ္း မတိုင္မီထုတ္ယူပါက အတိုးမေပးျခင္း
ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္နည္းခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္စာအုပ္
သို႔မဟုတ္ ATM ကတ္ (Debit ကတ္)
ဘဏ္စာအုပ္ (မလိုအပ္ေသာ ဘဏ္မ်ားလည္း ရွိသည္။)
ဘဏ္စာအုပ္ သို႔မဟုတ္ ATM ကတ္ (Debit ကတ္)
အေထာက္အထား လက္မွတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ (CBM) ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းအေဟာင္းမ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားသည္ ကန႔္သတ္ခ်က္နည္းေသာ special ဘဏ္စာရင္းအသစ္မ်ား ထားရွိသည္။
အဓိကအခ်က္ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္လိုအပ္ၿပီး ေငြကို ေန႔စဥ္အကန္႔အသတ္မရွိ သြင္း/ထုတ္ခ်င္သူအတြက္ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္မလိုအပ္၊ ေငြကို ေန႔စဥ္အကန္႔အသတ္မရွိ သြင္း/ထုတ္ခ်င္သူအတြက္ေငြကို ေန႔စဥ္ သြင္းထုတ္ရန္ မလိုအပ္သူအတြက္အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ေငြကို မထုတ္ပဲထားႏိုင္သူအတြက္ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြႏွင့္ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းႏွစ္မ်ိဳးလုံး ရႏိုင္ပါသည္။
အတုိးတြက္ခ်က္ပံုမရွိပါေန႔စဥ္အနည္းဆံုး လက္က်န္ေငြအေပၚမွာ ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္သည္။လစဥ္အနည္းဆံုးလက္က်န္ေငြအေပၚမွာလစဥ္တြက္ခ်က္ သည္။လစဥ္တြက္ခ်က္သည္။
အတိုးႏႈန္းမရွိပါ၂% မွ ၆%*၅% မွ ၇%*၅.၅% မွ ၁၀%*
ျပည္တြင္း ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ရန္စာရင္းရွင္စာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရန္စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။Special ဘဏ္စာရင္းမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
အေသးစိတ္ေလ့လာရန္စာရင္းရွင္စာရင္းဆိုတာဘာလဲ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းဆိုတာဘာလဲ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းဆိုတာဘာလဲ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းဆိုတာဘာလဲ အေသးစိတ္ေလ့လာရန္ ဒီမွာ ႏွိပ္ပါ။Special ဘဏ္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္ႏွိပ္ပါ။

*မွတ္ခ်က္ financefinance။ အတိုးႏႈန္းမ်ားမွာ အနီးစပ္ဆုံးေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္သည္finance။ ဤအတိုးမ်ားတြင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ေသာ ပ႐ိုမိုးရွင္းအတိုးႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ပါfinance။ ဘဏ္အလိုက္ အတိုးႏႈန္းအတိအက် သိရွိရန္ အတိုးႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါMorpheus

မွတ္ခ်က္။    finance။ ဒါေတြကေတာ့ ဘဏ္စာရင္းေတြရဲ႕ ပံုမွန္ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါfinance။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုလည္း တိတိက်က်အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။testing


အတိုးႏႈန္းေတြကို သိၿပီးလို႔ အတိုးဘယ္ေလာက္ရမလဲ တြက္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြအတိုးတြက္စက္ နဲ႔ စာရင္းေသအပ္ေငြအတိုးတြက္စက္ကို သံုးၿပီး အလြယ္တကူ တြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း နဲ႔ သက္ငယ္ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအစရွိတဲ့ ေငြစုစာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေသးေပမယ့္ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ စာရင္း ၄ ခုကေတာ့ အသံုးပိုမ်ားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္Morpheus

ဘယ္ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားက ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္Morpheus

အၿမဲတမ္း ေငြေျပာင္းေငြလႊဲေတြ လုပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ေတာ့ စာရင္းရွင္စာရင္းသံုးတာ အေကာင္းဆံုးပါfinance။ တကယ္လို႔ ေငြစုခ်င္တယ္၊ စုထားတဲ့ ေငြကိုလည္း အခ်ိန္တစ္ခုအထိ ထုတ္သံုးဖို႔ မလိုဘူး၊ ထုတ္မသံုးဘူးဆိုတာ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းကို သံုးသင့္ပါတယ္Morpheus

ဘဏ္စာရင္းေတြနဲ႔ အက်ြမ္းတဝင္မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ဘဏ္စာရင္းေတြအေၾကာင္းကို ဒီမွာအေသးစိတ္ ေလ့လာနုိင္ပါတယ္။

တစ္ေယာက္ထဲကုိ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုထက္ ပိုၿပီးလည္း အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္finance။ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္ၿပီး ဘဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ စာရင္း အေျမာက္အျမားဖြင့္ထားႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ဥပမာ- ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္သံုးဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ စာရင္းရွင္စာရင္း ဖြင့္ထားဖို႔လိုပါတယ္finance။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြစာရင္းထဲက အတိုးေတြရရွိႏုိင္ဖုိ႔ ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းကိုလည္း ဖြင့္ထားႏုိင္ပါေသးတယ္Morpheus

မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အင္တာနက္ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကေနတစ္ဆင့္ စာရင္းရွင္စာရင္းထဲက ေငြေတြကို ေခၚယူအပ္ေငြစာရင္းထဲကို အလြယ္တကူ အေရႊ႕အေျပာင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ကိုယ္ဘယ္ဘဏ္စာရင္းကို ဖြင့္ရမလဲဆိုတာ သိၿပီ၊ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာင္ ဘယ္ဘဏ္မွာ ဖြင့္သင့္လဲဆိုတာ အရမ္းကို စဥ္းစားရခက္ပါတယ္finance ေရြးခ်ယ္စရာဘဏ္ေတြ၊ ေရြးခ်ယ္စရာဘဏ္အေကာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဒီမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္စာရင္းအမ်ိုးအစားမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ဘဏ္စာရင္းအမ်ိုးအစားကြာာျခားခ်က္မ်ား ဘဏ္အေကာင့္ အေကာင့္ ဘဏ္စရင္း ဘဏ္မွာေငြသြင္း ဘဏ္မွာ ေငြသြင္း ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း စာရင်းရှင်စာရင်း စာရင်းသေစာရင်း ခေါ်ယူအပ်ငွေစာရင်း အခြားစာရင်းများ ဘဏ်အကောင့် ဘဏ်စရင်း ဘဏ်မှာငွေသွင်း ဘဏ်မှာ ငွေသွင်း bank accounts compare savings call deposit current fixed different

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။