လမ္းၫႊန္မႈအဆင့္ဆင့္ – ATM စက္မွ ေငြသားထုတ္ယူျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ATM ေတြနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ မသံုးျဖစ္တာၾကာလို႔ ေမ့သြားၿပီဆိုရင္ ATM စက္မွ ေငြသားထုတ္ယူျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ေလးကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ATM စက္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ စက္ရဲ႕ ဖန္သားျပင္ေပၚမွာရွိတဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေသခ်ာလိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

ATM နဲ႔ သိပ္မရင္းႏွီးေသးဘူးဆိုရင္ ATM စက္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ

ATM ကိုအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ATM ကတ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ဘဏ္စာရင္းရွိဖို႔ လိုပါတယ္။


အဆင့္ (၁) – ကတ္ကိုထည့္ပါ။
ATM ကတ္ကို ATM စက္ထဲ ထည့္လိုက္ပါ။ ေငြထုတ္ခ်င္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကတ္အမွန္ကိုသာ အသံုးျပဳမိဖို႔ သတိျပဳပါ။

ကတ္ထည့္တဲ့အခါ ကတ္ေပၚက ခ်စ္(ပ္)ျပားးရွိတဲ့ဖက္ကို အေပၚဖက္မွာထားၿပီး ခ်ပ္ျပားရွိတဲ့ အျခမ္းကစၿပီး ထည့္ရပါမယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကတ္ေတြမွာ ကတ္ထည့္ရမယ့္ဖက္ကို ႀတိဂံပံုျမႇားေခါင္းေလးနဲ႔ ျပေပးထားတတ္ပါတယ္။

ATM Step 1 - insert card

ကတ္တစ္ခုရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ကတ္ယူလာဖို႔ ေမ့သြားတယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက မိုဘိုင္းဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳၿပီး ကတ္မဲ့ေငြထုတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ အခေၾကးေတာ့ အနည္းငယ္ေပးရႏိုင္ပါတယ္။ ကတ္မဲ့ေငြထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ


အဆင့္ (၂) – ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ပါ။

Screen ေပၚက လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ (ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ စသျဖင့္) ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးပါလိမ့္မယ္။ အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ATM Step 2 - select language


အဆင့္ (၃) – ပင္နံပါတ္ ႐ိုက္ထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ပင္နံပါတ္ ႐ိုက္ထည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၄ လံုးမွ ၆ လံုးထိရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ပင္နံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ကတ္အခုမွ ထုတ္ယူလာတာဆိုရင္ ဘဏ္ကေပးလိုက္တဲ့ ပင္နံပါတ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Screen ေအာက္မွာ ပင္နံပါတ္႐ိုက္ထည့္ဖို႔ နံပါတ္ခလုတ္ေလး ရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲ့မွာ နံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ “Enter” ဆိုတဲ့ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ဖို႔လိုပါမယ္။

ဘယ္သူမွ ကိုယ့္ရဲ႕ပင္နံပါတ္ကို မျမင္ေစဖို႔ ပင္နံပါတ္႐ိုက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ကိုယ့္ရဲ႕အနီးအနားကို သတိထားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ ပင္နံပါတ္ကို အျခားဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပသင့္တဲ့အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ပင္နံပါတ္ ေမ့သြားခဲ့တယ္ဆိုရင္ ပင္နံပါတ္အမွားႀကီးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ိုက္မထည့္ပါနဲ႔။ ကတ္ေလာ့ခ္က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ပင္နံပါတ္ေမ့သြားတဲ့အခါ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ဒီမွာေလ့လာပါ

ATM Step 3 - enter PIN


အဆင့္ (၄) – ေငြထုတ္ျခင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ATM မွာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Screen မွာ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ အနည္းငယ္ ျပထားပါလိမ့္မယ္။

ေပးထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားစုက ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြလက္က်န္စစ္ျခင္းနဲ႔ ပင္နံပါတ္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြသားထုတ္ယူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြဖို႔အတြက္ screen အေပၚရွိ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

ေငြသားထုတ္ယူဖို႔အတြက္ “ေငြသားထုတ္ယူျခင္း” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ATM Step 4 - select withdrawal


အဆင့္ (၅) – ထုတ္ယူမယ့္ပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ATM စက္အမ်ားစုမွာ ေငြထုတ္ယူဖို႔အတြက္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၅၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္စသျဖင့္ ပမာဏတစ္ခ်ိဳ႕ ျပထားပါလိမ့္မယ္။

ေပးထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈထဲမွာ ကိုယ္ထုတ္ယူခ်င္တဲ့ ပမာဏပါတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါကို ေရြးခ်ယ္ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ျခားပမာဏတစ္ခုကို ထုတ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ “အျခားပမာဏ” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ေနာက္ screen ေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ ပင္နံပါတ္႐ိုက္ခဲ့တဲ့ နံပါတ္ခလုတ္မွာပဲ ထုတ္ယူခ်င္တဲ့ ပမာဏကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ “Enter” ကို ႏွိပ္ပါ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ၅၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ စသျဖင့္သာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တစ္ခါထုတ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၃ သိန္းက်ပ္ထိသာ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၃ သိန္းထပ္ပိုလိုခဲ့မယ္ဆိုရင္ အေပၚက လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတိုင္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ တစ္ေန႔အတြင္း အမ်ားဆံုး ၁၀ သိန္းအထိ ထုတ္ယူခြင့္ရွိပါတယ္။

၁၀ သိန္းအထက္ ထုတ္ယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္မွာ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ ဘဏ္စာအုပ္ျဖင့္ ထုတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

ATM Step 5 - select amount


အဆင့္ (၆) – ကတ္နဲ႔ ေငြကို ယူပါ။

ထုတ္ယူခ်င္တဲ့ ပမာဏကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးတာနဲ႔ ကတ္နဲ႔ ေငြသားကို ယူဖို႔အတြက္ မေမ့ပါနဲ႔။

တစ္ခ်ိဳ႕စက္ေတြက ပိုက္ဆံကို အရင္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ပိုက္ဆံအရင္ထုတ္ေပးတယ္ဆိုရင္ ကတ္ကို ျပန္ထုတ္ယူဖို႔ မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕စက္ေတြက်ေတာ့ ကတ္ကို အရင္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ စက္ကေနထြက္လာမယ့္ ပိုက္ဆံကို ေစာင့္ၿပီးယူခဲ့ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

တစ္ခ်ိဳ႕စက္ေတြကလည္း ေငြျဖတ္ပိုင္းရယူဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈေပးထားတတ္ပါတယ္။ ေငြျဖတ္ပိုင္း ယူဖို႔ မယူဖို႔ကေတာ့ ကိုယ့္သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျဖတ္ပိုင္းေတြကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းထားရာမွာ အသံုးဝင္ပါတယ္။

ATM Step 6 - take cash


သတိထားရန္မ်ား

  • ေငြထုတ္ခ်င္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ကတ္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
  • ေငြထုတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ထုတ္ခ်င္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာေတာ့ ေငြရွိဖို႔ လိုပါတယ္။
  • ပင္နံပါတ္႐ိုက္ထည့္တဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕ ပင္နံပါတ္ကို အျခားသူမ်ား မျမင္ပါေစနဲ႔။
  • ကတ္၊ ပိုက္ဆံ ႏွစ္ခုလံုးကို ထုတ္ယူခဲ့ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ 
  • ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ဘဏ္ရဲ႕ ATM စက္ကိုပဲ အသံုးျပဳပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အျခားဘဏ္ရဲ႕ ATM က အခေၾကးယူပါတယ္။
  • အေၾကးဝယ္ကတ္ (Credit card) ကနေတာ့ ေငြထုတ္ယူမယ္ဆိုရင္ ေငြေခ်းယူျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အေႂကြးဝယ္ကတ္ကေနေတာ့ ေငြသားထုတ္မယူသင့္ပါဘူး။ အေႂကြးဝယ္ကတ္မွ ႀကိဳတင္ေငြထုတ္ယူျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ

ATM ကို အသံုးျပဳသားက်လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္စာရင္းထဲမွာရွိတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေတြကို အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးတာေၾကာင့္ သံုးရတာလည္း အသံုးျပဳရ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစပါတယ္။ 


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေအတီအမ္စက္မ်ား – ATMs

ေအတီအမ္ ေအတီအမ္စက္ ေအတီအမ္ကတ္ ေငြထုတ္ ေငြထုတ္ျခင္း ေအတီအမ္ကေနေငြဘယ္လိုထုတ္ရမွာလဲ ေအတီအမ္စက္မွေငြထုတ္ျခင္း ATMစက္မွေငြထုတ္ျခင္း ATMစက္ကေနေငြဘယ္လိုထုတ္ ATMစက္ကေနေငြဘယ္လိုထုတ္ရမွာလဲ ေငြထုပ္ ေငြထုပ္ျခင္း ေအတီအမ္ကေနေငြဘယ္လိုထုပ္ရမွာလဲ ေအတီအမ္စက္မွေငြထုပ္ျခင္း ATMစက္မွေငြထုပ္ျခင္း ATMစက္ကေနေငြဘယ္လိုထုပ္ ATMစက္ကေနေငြဘယ္လိုထုပ္ရမွာလဲ ATMကတ္ေငြထုတ္ပုံ အေတီအမ် အေတီအမ်စက် အေတီအမ်ကတ် ငွေထုတ် ငွေထုတ်ခြင်း အေတီအမ်ကနေငွေဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲ အေတီအမ်စက်မှငွေထုတ်ခြင်း ATMစက်မှငွေထုတ်ခြင်း ATMစက်ကနေငွေဘယ်လိုထုတ် ATMစက်ကနေငွေဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲ ငွေထုပ် ငွေထုပ်ခြင်း အေတီအမ်ကနေငွေဘယ်လိုထုပ်ရမှာလဲ အေတီအမ်စက်မှငွေထုပ်ခြင်း ATMစက်မှငွေထုပ်ခြင်း ATMစက်ကနေငွေဘယ်လိုထုပ် ATMစက်ကနေငွေဘယ်လိုထုပ်ရမှာလဲ ATMကတ်ငွေထုတ်ပုံ ATM ATM machine ATM card cards withdrawing cash from an atm withdrawal cash withdrawal cash withdrawal from an atm

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။