တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ေခ်းေငြယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္Trinity

ဘဏ္နဲ႔ အျခားေခ်းေငြထုတ္္ေပးသူေတြကလည္း ဒီလိုအေျခအေနေတြအတြက္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္Trinity

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ေခ်းေငြ (၄) မ်ိဳး ရွိပါတယ္shwedingar.comကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြရဲ႕ အျခားအမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူးTrinity

တစ္ဦးခ်င္း ရႏိုင္တဲ့ေခ်းေငြက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေခ်းေငြလိုမ်ိဳး ဝင္ေငြျပန္လည္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြမ်ိိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြမယူခင္မွာ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္Trinity

အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြရွာေနတာလား။  အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ အရမ္းေသးငယ္တဲ့ လုပ္ငန္းဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားကို မယူပဲ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေခ်းေငြ ယူၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။hello


တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြက ဘာေတြလဲ။

အိမ္ရာေခ်းေငြ (Home loan)

အိမ္တစ္လံုးဝယ္ယူရာမွာ ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ အိမ္ကိုပဲ အေပါင္အျဖစ္ထားရွိရတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ အိမ္တစ္လံုးရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားက ပမာဏမ်ားၿပီး ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ကာလလည္း ၁၅ နွစ္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္Trinity

ကနဦးေပးသြင္းေငြအျဖစ္ အနည္းဆံုး ေခ်းေငြပမာဏရဲ႕ ၃၀% လုိအပ္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒီလိုေခ်းေငြေတြကိုေတာ့ ဘဏ္ေတြက အမ်ားဆံုးေခ်းထုတ္ေပးေလ့ရွိၿပီး ပံုမွန္အတိုးႏႈန္းကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ၁၀% သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.comအိမ္ရာေခ်းေငြအေၾကာင္းဒီမွာေလ့လာပါ။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ (Auto/bike loan)

ကား သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ တစ္စီး ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃၀% လိုအပ္ေလ့ရွိၿပီး အတိုးႏႈန္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အတိုးကုိ ပံုေသပုတ္ျပတ္အတိုးတြက္နည္း (Flat Method) နဲ႔ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္အတိုးတြက္နည္း (Amortization Method) ျဖင့္ တြက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဒီေခ်းေငြကို အငွားဝယ္ယူစနစ္လုိ႔လည္း ေခၚတတ္ၾကပါတယ္Trinity

ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားကို ဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္မဟုတ္ေသာေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFI) ေတြမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာပါTrinity

ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ (Education loan)

ပညာသင္ၾကားရာမွာ ကုန္က်တဲ့ ပညာသင္စရိတ္အတြက္ပါshwedingar.com။ ကနဦးေပးသြင္းေငြ အေနနဲ႔ ၁၀% – ၂၀% ေပးသြင္းရေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒီေခ်းေငြကို ဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္မဟုတ္ေသာေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFI) ေတြမွာ ေတြ႕ရအမ်ားဆံုးပါshwedingar.comပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာရန္။

စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ ေခ်းေငြ (Consumer financing)

အဝတ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္း အစရွိတဲ့ စားသံုးသူ (Consumer) လိုအပ္ခ်က္မ်ား ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကနဦးေပးသြင္းေငြနဲ႔ အတိုးႏႈန္းကေတာ့ ဝယ္ယူမယ့္ ပစၥည္းအေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္Trinity

ဒီေခ်းေငြကိုေတာ့ ဘဏ္မဟုတ္ေသာေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFI) နဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (MFI) ေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိၿပီး တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိတဲ့ လက္လီေရာင္းခ်သူေတြကေနတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ အခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဒီေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားကုိ အငွားဝယ္ယူစနစ္ သို႔မဟုတ္ အရစ္က်ဝယ္ယူစနစ္လို႔လည္း ေခၚတတ္ၾကပါတယ္Trinity

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ (Personal loan) 

ေခ်းေငြ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိတဲ့ေခ်းေငြမ်ိဳးပါshwedingar.com။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြက ေခ်းေငြပမာဏနည္းေလ့ရွိၿပီး လစာနဲ႔ အာမခံေပးသူ သို႔မဟုတ္ အာမခံပစၥည္း လုိအပ္ေလ့ရွိိပါတယ္shwedingar.com။ ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလကလည္း နည္းၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ထက္ ပုိေပးေလ့မရွိပါဘူးshwedingar.comကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြအေၾကာင္းကို ဒီမွာ အေသးစိတ္ ေလ့လာပါ။hello


တည္ေဆာက္ပံု

တစ္ဦးခ်င္း ရႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အားလံုးနီးပါးက အရစ္က်ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား (လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတဲ့ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ) ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကာလတိုသက္တမ္းနဲ႔ တစ္လံုးတစ္ခဲေခ်းေငြ (ဥပမာ – ေရႊေပါင္ေခ်းေငြ) ကို ရရွိႏုိင္ေကာင္း ရရွိႏုိင္ေပမယ့္ အေတြ႕ရနည္းပါတယ္Trinity

တစ္ခုသိထားရမွာက ရည္ရြယ္ခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ကိုယ့္ကို ပစၥည္းတန္ဖိုးအတုိင္း ထုတ္ေခ်းေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ဝယ္ယူမယ့္ပစၥည္းအတြက္ ေငြတိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – ဘဏ္မွ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ကားအေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ကို တုိက္႐ိုက္ေငြေပးေခ်တာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းက ေခ်းေငြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အသံုးျပဳတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္လို႔ပါTrinity

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းငွားျခင္းအတြက္ ဥပမာအေနနဲ႔ အေၾကြးဝယ္ကတ္ကို ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါက ကန္႔သတ္ပမာဏ မေရာက္မခ်င္း ေခ်းလုိ႔ရတဲ့ ထပ္တလဲလဲေခ်းေငြမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ေနာက္က်ေၾကး၊ ဒဏ္ေၾကးေတြက အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အသံုးမျပဳခင္ အေၾကြးဝယ္ကတ္အလုပ္လုပ္ပံုကို ေသခ်ာသိရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္။hello


အာမခံပစၥည္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြအတြက္ေတာ့ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ ပစၥည္းကို အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ ျပန္လက္ခံေပးႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြအတြက္ေတာ့ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ ေျမကို အေပါင္အျဖစ္ေတာင္းခံတတ္ပါတယ္Trinity

တန္ဖိုးသိပ္မႀကီးတဲ့ စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ ေခ်းေငြ (ဥပမာ – ပညာေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ) ေတြကေတာ့ အာမခံပစၥည္း မလိုအပ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ေပမယ့္ အနည္းဆံုး လစာဝင္ေငြနဲ႔ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ အာမခံေပးမယ့္သူေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္Trinity

အခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြမွာလည္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ အာမခံပစၥည္းအတြက္ ေခ်းေငြေတြ ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေတြက ဘယ္ေနရာမွာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုိတာကိုေတာ့ မသတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ –

  • ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းအာမခံေခ်းေငြ/ အိမ္အာမခံေခ်းေငြ
  • ရွယ္ယာအာမခံေခ်းေငြ
  • အပ္ေငြအာမခံေခ်းေငြ (စေပၚေခ်းေငြ)
  • အငွားစာခ်ဳပ္အာမခံေခ်းေငြ
  • ေရႊႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္းအာမခံေခ်းေငြ

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ရည္ရြြယ္ၿပီးေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ (၄) မ်ိဳးရွိပါတယ္Trinity

shwedingar.com။ ပုဂၢလိကဘဏ္ – အိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆိုင္ကယ္၊ ပညာသင္စရိတ္ႏွင့္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ အပါအဝင္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြTrinity

shwedingar.com။ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေခ်းကုမၸဏီ (NBFI) – မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးေလ့ရွိၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕လည္း ရွိပါတယ္Trinity

shwedingar.com။ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (MFI) – ကုိယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္Trinity

shwedingar.com။ အျခား – လိုင္စင္ရအေပါင္ဆိုင္ႏွင့္ လိုင္စင္မဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားTrinity

တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ မဟုတ္ပဲ ေခ်းေငြပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိႏုိင္တဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြအေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာႏုိင္ပါတယ္hello


တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြက ဝင္ေငြျပန္လည္ ရရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြမ်ိိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြမယူခင္မွာ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေခ်းေငြမယူခင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း (၆) ခုကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္Trinity

တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေႂကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ အေႂကြး အေႂကြး အေႂကြး ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ေခ်းေငြ ေငြေခ်းျခင္း အေႂကြးယူျခင္း ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား အေထြေထြေခ်းေငြ အေထြေထြေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေငြပံုစံမ်ား ေခ်းေငြပံုစံ တစ်ဦးချင်းချေးငွေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာချေးငွေ ငွေချေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေ အကြွေး ငွေချေးရန် ချီးငွေ အကြွေး အကြွေး အကြွေး ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှားခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ငွေချေးငှါးခြင်း ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစား ချေးငွေလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ တစ်ဦးချင်းအတွက် ချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေအမျိုးအစားများ ချေးငွေအမျိုးအစား အထွေထွေချေးငွေ အထွေထွေချေးငွေများ ချေးငွေပုံစံများ ချေးငွေပုံစံ loans for individuals borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။