ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြဆိုတာ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေခ်းေငြဆိုတာ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြအတြက္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြဆိုတာ ကားတစ္စီး ဝယ္ဖိုိ႔အတြက္ ျဖစ္ၿပီး အိမ္ရာေခ်းေငြကလည္း အိမ္တစ္ေဆာင္ ဝယ္ယူႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေခ်းေငြ စသျဖင့္ ဒီေခ်းေငြေတြရဲ႕ ေခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္က ရွင္းလင္းေပမယ့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကေတာ့ ဘာအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားၿပီး ေခ်းေပးတယ္ဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား သတ္မွတ္ထားေလ့မရွိပါTrinity

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာလုိအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ေခ်းေငြ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြဆိုရင္ ေခ်းေငြကို ဘယ္မွာ အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာေတာင္ မေမးျမန္းပဲ ထုတ္ေခ်းေပးေလ့ရွိပါတယ္Trinity

ဥပမာ – ပညာေရးဆိုင္ရာ သင္တန္းေတြ တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္ ေငြလုိအပ္ေနေပမယ့္ ပညာသင္စရိတ္ေခ်းေငြ မရရွိႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္Trinity

ဒါမွမဟုတ္ အေရးေပၚ ေဆးဖိုးဝါးခ လိုအပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြက အကူအညီျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္Trinity

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခု စခ်င္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းက စတင္မလည္ပတ္ေသးတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခ်းေငြ မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္Trinity

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြက အာမခံလုိအပ္တာလည္း ရွိသလို အာမခံမလိုအပ္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြလည္း ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ၊ အထူးသျဖင့္ အာမခံမဲ့ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အတိုးႏႈန္းက ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္ဆိုတာကို သိထားရပါမယ္Trinity

ဒါေၾကာင့္ ေငြေခ်းဖို႔အတြက္ တိက်တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိၿပီဆိုိရင္ အရင္ဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို ရွာေဖြသင့္ပါတယ္shwedingar.comတစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

ေငြေခ်းေတာ့မယ္ဆိုရင္ အထူးသျဖင့္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ယူေတာ့မယ္ဆိုိရင္ ေသခ်ာစဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။world


ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြဆိုတာ ဘာလဲ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီေခ်းေငြကို ဘာအတြက္မဆို အသံုးျပဳလို႔ ရပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ – အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ဖို႔အတြက္၊ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္အတြက္၊ ေဆးဖိုးဝါးခနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳရာမွာ ကုန္က်မယ့္ စရိတ္စကအတြက္ စသျဖင့္Trinity

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူက လခစားဝန္ထမ္းဆိုရင္ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကို ဝန္ထမ္းေခ်းေငြလို႔လည္း ဆိုႏုိင္ပါတယ္Trinity

တည္ေဆာက္ပံု

ကုိယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အရစ္က်ေခ်းေငြစနစ္ျဖစ္တဲ့  ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြကို လစဥ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရတာမ်ိဳးပါTrinity

အာမခံပစၥည္း

အာမခံပစၥည္းလုိအပ္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေခ်းေငြရွိသလို အာမခံမလိုတဲ့ ကိုယ္ေရးကုိ္ယ္တာ ေခ်းေငြလည္း ရွိပါတယ္Trinity

အာမခံမဲ့ေခ်းေငြကေတာ့ အာမခံေခ်းေငြထက္ အတိုးပိုမ်ားပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဒါတင္မကပဲ ပထဆံုးအႀကိမ္ေခ်းငွားသူဆိုရင္ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြရဲ႕ ေခ်းေငြပမာဏကလည္း ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္Trinity

အာမခံပစၥည္းနဲ႔ ေခ်းတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြေတြအတြက္ ဘဏ္အခ်ိဳ႕က သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ အာမခံပစၥည္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာ –

  • ပိုင္ဆိုိင္မႈပစၥည္း အာမခံေခ်းေငြ/ အိိမ္အာမခံေခ်းေငြ
  • ရွယ္ယာအာမခံေခ်းေငြ
  • အပ္ေငြအာမခံေခ်းေငြ (စေပၚေခ်းေငြ)
  • အငွားစာခ်ဳပ္အာမခံေခ်းေငြ
  • ေရႊႏွင့္ ေရႊထည္ပစၥည္းအာမခံေခ်းေငြ

အာမခံပစၥည္း ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အာမခံပစၥည္း မရွိသည္ျဖစ္ေစ အာမခံေပးမယ့္သူ ၁ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ၂ ေယာက္ လုိအပ္တတ္ပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကို ဘဏ္၊ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFI) နဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (MFI) ေတြမွာ ရရွိႏုိင္ပါတယ္shwedingar.comဘဏ္နဲ႔ ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီ (NBFI) မွ ရရွိႏုိင္တဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္း

ဘဏ္ရဲ႕ အတိုးႏႈန္းက အစိုးရသတ္မွတ္ခ်က္အရ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀% မွ ၁၄.၅% အထိျဖစ္ပါတယ္Trinity

အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈% သတ္မွတ္ထားပါတယ္Trinity

ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေခ်းကုမၸဏီ (NBFI) ေတြရဲ႕ အတိုးက ပိုၿပီးမ်ားတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္္ေပးသူအေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀% နဲ႔ အထက္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ဝန္ေဆာင္ခနဲ႔ အျခား ေနာက္က်ေၾကးေတြပါ ထပ္တိုးေကာက္ခံတတ္တာကို သတိရပါTrinity

ေခ်းေငြပမာဏႏွင့္ သက္တမ္းကာလ

အာမခံမဲ့ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာေခ်းေငြရဲ႕ ေခ်းေငြပမာဏက ေတာ္ေတာ္နည္းေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေခ်းငွားသူဆိုရင္ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ထိေတာင္ ပမာဏနည္းႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ပမာဏမ်ားတဲ့ ေခ်းေငြအတြက္ေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အာမခံပစၥည္းေတာင္းခံေလ့ရွိပါတယ္Trinity

ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလကေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေခ်းေငြ အမ်ိိဳးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး လအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္အနည္းငယ္ စသျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္Trinity

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူက ေခ်းေငြအမွန္တကယ္ ျပန္ဆပ္ႏုိင္မလားဆိုတာကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက သိခ်င္ၾကပါတယ္Trinity

ဒါေၾကာင့္ လခစားဝန္ထမ္း ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ လစာေထာက္ခံစာ ေတာင္းပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ တစ္ခါတစ္ရံ လက္ရွိအလုပ္မွာ လုပ္သက္ ၁ ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္အထိ ရွိဖို႔ လိုတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္Trinity

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ဆိုရင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္နဲ႔ ဝင္ေငြေထာက္ခံစာ လုိအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေတာင္မွ ထုတ္ေခ်းေပးဖို႔ကို တံု႔ဆိုင္းေနတတ္ပါေသးတယ္Trinity

ပင္စင္ယူထားၿပီးသားသူ သိုမဟုတ္ အလုပ္လက္မဲ့ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ဝင္ေငြမရွိသူ မ်ားအတြက္ေတာ့ ပမာဏ ေတာ္ေတာ္နည္းတဲ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ (ဥပမာ – က်ပ္ ၅၀,၀၀၀) ကို ရရွိႏုိင္ပါေသးတယ္shwedingar.com။ ဒီေခ်းေငြအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ၿပီး ေခ်းေပးပါလိမ့္မယ္။world


ေခ်းေငြမယူခင္ အမွန္တကယ္ ေခ်းေငြ လုိအပ္ရဲ႕လားဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားပါshwedingar.com။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို မညာပါနဲ႔။ ေခ်းေငြမယူခင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကို ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း (၆) ခုကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ေရးကုိယ္တာေခ်းေငြက ေၾကးႀကီးပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္ဝင္ေငြထဲကေန ေခ်းယူေနတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။world


သတိေပးခ်က္ shwedingar.com။     shwedingar.com။ ေငြေခ်းသူအတုအေယာင္မ်ား။

အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ လြယ္လြယ္ထုတ္ေပးမယ့္ ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးခ်င္ေယာင္ေဆာင္တဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အတုအေယာင္မ်ားကို သတိျပဳပါshwedingar.com။ ဒီလို အတုအေယာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေဖ့စ္ဘုတ္ (Facebook) မွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။
အတုအေယာင္ေခ်းေငြထုတ္္ေပးသူေတြထံမွာ အလိမ္မခံရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြ ဝန္ထမ္းေခ်းေငြ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ အုပ္စုလုိက္ဝန္ထမ္းေခ်းေငြ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း အေထြေထြေခ်းေငြ အေထြေထြေခ်းေငြမ်ား စားသံုးမႈေခ်းေငြ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာချေးငွေ ဝန်ထမ်းချေးငွေ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း အထွေထွေချေးငွေ အထွေထွေချေးငွေများ စားသုံးမှုချေးငွေ personal staff loan borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။