ေငြေခ်းတဲ့အခါ အလိမ္မခံရေအာင္ ျပဳလုပ္နည္း။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

မ်ားေသာအားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြက ျဖစ္သင့္တာထက္ ပိုၿပီးေကာင္းေနတယ္ဆုိရင္ လိမ္လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ အဆင္ေျပတဲ့ သက္တမ္းကာလ၊ ေတာင္းဆိုထားတာထက္ ပိုတဲ့ ေခ်းေငြ၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ကတိျပဳမႈေတြ ေပးေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သတိထားပါNeo

ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးျခင္းက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အစစ္နဲ႔အတုကို ကြဲျပားေစႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း တစ္ခုပါshwe။ သူတို႔ေပးတဲ့ အေျဖက ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးshwe။ ဒါမွမဟုတ္ လုိခ်င္တဲ့အေျဖကို တိုက္႐ိုက္မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ သတိထားဖို႔လိုပါၿပီNeo

သတိထားရမယ့္ လိမ္လည္တတ္တဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ (၃) မ်ိဳးကေတာ့

 • အတုအေယာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ
 • အတုအေယာင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • မသမာေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ

လိမ္လည္မႈ (၃) မ်ိဳး

ေခ်းငွားတဲ့အခါ အလိမ္မခံရေအာင္ျပဳလုပ္နည္းေတြကို ေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။hello


အတုအေယာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားနဲ႔ အတုအေယာင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ဒီလိုေခ်းေငြထုတ္ေပးသူနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေငြလိမ္လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္Neo

ႀကိဳတင္ေငြေတာင္းခံျခင္း

အတုအေယာင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတာကေတာ့ ေလွ်ာက္ထားခ၊ ဝန္ေဆာင္ခ၊ စရံ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ေငြႀကိဳတင္ေတာင္းခံျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒီလို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူဖက္က ႀကိဳတင္ေငြေတာင္းခံလာၿပီဆိုရင္ေတာ့ လိမ္လည္ဖို႔အတြက္ အခ်က္ျပေနမွန္း သိရပါမယ္shwe။ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေခ်းေငြ ကိုယ့္လက္ထဲ မေရာက္လာမခ်င္းေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို ေငြႀကိဳမလႊဲသင့္ပါဘူး။

အမွန္တကယ္ေငြေခ်းေပးတဲ့သူေတြက ဒီလိုအခေၾကးေငြေတြကို ေခ်းေငြ အတည္ျပဳ ထုတ္ေပးၿပီးတဲ့အခါမွသာ ေတာင္းခံေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ဒီအခေၾကးေတြကို ေခ်းေငြထဲမွ ႏုတ္ယူထားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ပမာဏထဲေပါင္းထည့္ ေကာက္ခံတာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္shwe။ ႀကိဳတင္ေပးဖို႔ကိုေတာ့ ေတာင္းဆုိေလ့မရွိပါဘူး။

ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူျခင္း

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထံမွ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူၿပီး ေငြလိမ္လည္ႏိုင္ပါေသးတယ္shwe။ ဥပမာ – မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ဘဏ္စာရင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ စသျဖင့္ ရရွိထားတယ္ဆိုရင္ ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ေငြေတြကို ခိုးယူ သံုုးစြဲလို႔ရႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒီလိုပဲ ဘဏ္ကတ္ အခ်က္အလက္ေတြ သိထားတယ္ဆုိရင္လည္း အြန္လိုင္းမွေစ်းဝယ္ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ခိုးယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။

မသမာေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား

သူတို႔ ေငြလိမ္လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ –

အေၾကြးႏြံထဲသို႔ တြန္းပို႔ျခင္း

မသမာတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ အရမ္းမ်ားၿပီး ေၾကးႀကီးတဲ့ေခ်းေငြေတြကိုသာ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ တိုက္တြန္းတတ္ပါတယ္shwe။ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ မတတ္ႏိုင္တဲ့အခါ အေၾကြးႏြံထဲသာ တြန္းပို႔မွာပါshwe။ အေၾကြးႏြံထဲေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ လစဥ္အတိုးနဲ႔ အခေၾကးေတြ ယူၿပီး အျမတ္ထုတ္ပါလိမ့္မယ္shwe။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီလိုေခ်းငွားသူေတြက ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိၿပီး ဘ႑ာေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာင္ မခ်ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသူေတြကို ဦးတည္တတ္ပါတယ္Neo


ေငြအလိမ္မခံရေအာင္ ျပဳလုပ္ရမယ့္ အခ်က္မ်ား

လိုင္စင္ရေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြထံကေန ေခ်းယူတာကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါ။ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (MFIs) ေတြက ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္ဦးစီးေရးဌာန (FRD) မွ လိုင္စင္ရထားၿပီး ဘဏ္နဲ႔ လိုင္စင္ရေငြေခ်းကုမၸဏီ (NBFIs) ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္ (CBM) မွ လိုင္စင္ရရွိထားပါတယ္shwe။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကိုလည္း လိုင္စင္ရွိမရွိ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္Neo

လိုင္စင္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ စစ္ေဆးသင့္တာေတြကေတာ့

သာမန္ထက္လြယ္ကူလြန္းျခင္း (ပမာဏမ်ားေသာေခ်းေငြ၊ အတိုးႏႈန္းနည္းလြန္းျခင္း)

 • ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ပထမဆံုးအႀကိမ္ေခ်းငွားသူေတြကို ပမာဏအမ်ားႀကီး ေခ်းေပးေလ့မရွိပါဘူးshwe။ လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး  ပမာဏအမ်ားႀကီး ေခ်းယူဖို႔လည္း တိုက္တြန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
 • အတိုးႏႈန္းကလည္း  ေစ်းကြက္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ရပါမယ္shwe။ လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကို ဥပေဒအရ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၀% အထိ အမ်ားဆံုး ေကာက္ခံခြင့္ ျပဳထားပါတယ္shwe။ (၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အတိုးႏႈန္း ၂၈% ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံဖို႔ FRD မွ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။)

အာမခံမလိုအပ္ျခင္း၊ ကာလသတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိျခင္း

 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အာမခံတစ္ဦး ေတာင္းဆိုေလ့ရွိပါတယ္shwe။ အာမခံေပးမယ့္သူ မေတာင္းဆိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အာမခံအျဖစ္ တစ္စံုတစ္ခုေတာင္းဆိုျခင္း မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ သတိထားရပါမယ္shwe။ အာမခံဆုိတာ ေငြသားစရံကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေငြသားအာမခံထားျခင္းမ်ိဳးမွာ လိမ္လည္မႈျဖစ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အရမ္းမ်ားပါတယ္။
 • တိက်တဲ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ သက္တမ္းကာလနဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ မေတာင္းဆိုဘူးဆိုရင္လည္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက အမွန္တကယ္ေခ်းေပးမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အခ်က္ျပေနမွန္း သိဖို႔လိုပါတယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အခေၾကးမ်ား

 • ဝန္ေဆာင္ခကိုေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခ်းေငြရဲ႕ ၁% ေကာက္ခံေလ့ ရွိပါတယ္shwe။ ၁၀၀၀ က်ပ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ အျခားအခေၾကးေငြေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwe။ တကယ္လို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ဝန္ေဆာင္ခ၊ စရံ စတာေတြအတြက္ ပမာဏအမ်ားႀကီး ေတာင္းဆိုခဲ့မယ္ဆိုရင္ သတိထားဖို႔ လုိပါတယ္။

႐ံုးခန္းလိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စစ္ေဆးျခင္း

 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးမယ့္သူရဲ႕ ႐ံုးခန္းကိုျဖစ္ေစ၊ ႐ံုးဖုန္းကိုျဖစ္ေစ အမွန္တကယ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။
 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးဖို႔ ေျပာခဲ့တဲ့သူက ကိုယ္စားလွယ္ဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ ႐ံုးကို ဆက္သြယ္ၿပီး ဒီကိုယ္စားလွယ္ကို ႐ံုးက သိမသိနဲ႔ အျခားေပးေဆာင္ရမယ့္ အခေၾကးေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ေဖ့စ္ဘုတ္ေပ့ခ်္မ်ားမွ စစ္ေဆးျခင္း

 • ေဖ့စ္ဘုတ္ေပ့ခ်္ရွိတယ္ဆိုရင္ အသံုးျပဳေနဆဲ ေပ့ခ်္ဟုတ္မဟုတ္ စာတိုပို႔ျခင္းျဖင့္ စစ္ေဆးႏုိင္ပါတယ္။
 • ေပ့ခ်္ေတြကေနတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ေက်နပ္အားရမႈရွိမရွိ စတာေတြကေနတစ္ဆင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ယံုၾကည္လို႔ ရမရဆိုတာ ခြဲျခားသိႏိုင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္ေမးျမန္းပါ။

 • ေခ်းေငြမယူခင္ ေခ်းေငြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ အကုန္လံုးကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ေမးျမန္းပါshwe။ ဥပမာ – အတိုးႏႈန္း၊ သက္တမ္းကာလ၊ အတိုးတြက္ခ်က္ပံု၊ ေနာက္က်ေၾကး၊ အာမခံေပးသူအေရအတြက္ စသျဖင့္ ေမးျမန္းပါ။
 • ဒီလို အခ်က္အလက္ေတြကို ေသခ်ာမရွင္းျပႏိုင္ဘူး၊ မရွင္းျပခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သတိထားဖို႔ လုိပါမယ္။

တြက္ခ်က္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲပါ။

 • ေခ်းေငြယူတယ္ဆိုတာ ႀကီးမားတဲ့ကတိျပဳမႈတစ္ခုပါshwe။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔အတြက္ ေသခ်ာတဲ့ အစီအစဥ္ရွိဖို႔က ေခ်းေငြယူသူရဲ႕တာဝန္ပါshwe။ အသံုးစရိတ္နဲ႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲပါshwe။ ဒါမွ အခ်ိန္မီျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္ၿပီး ႀကီးေလးတဲ့ ဒဏ္ေၾကးေတြနဲ႔ အတိုးေတြကို ေရွာင္ရွားႏုိင္မွာပါ။

ေခ်းေငြလုိအပ္သူေတြထံကေန ေငြလိမ္လည္ခ်င္တဲ့ အတုအေယာင္ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားနဲ႔ မသမာေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို သတိထားပါNeo

ေခ်းေငြယူေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြမယူခင္ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း (၆) ခုကို ျပန္ေမးၾကည့္ၿပီးအေၾကြးႏြံရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို သတိထားဖို႔အတြက္ အႀကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္Neo

ေငြေခ်းတဲ့အခါ အလိမ္မခံရေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ ေငြလိမ္ခံရလို႔ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ မွန္ကန္ေသာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကိုရွာေဖြျခင္း ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း ချေးငွေယူတဲ့အခါ လိမ်လည်မှုကို ရှောင်ခြင်း ချေးငွေထုတ်ပေးသူအတု ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း avoid cheats fake lenders loan borrowing

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။