ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္မသင့္ အကဲျဖတ္နည္း (၅) ခ်က္ – (5 Cs of Credit)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္ မေပးသင့္ကို ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာ စဥ္းစားမိဖူးလားfinance။ ဒါမွမဟုတ္ ေခ်းေငြရယူဖို႔အတြက္ ျငင္းဆိုခံရတဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို စဥ္းစားမရ ျဖစ္ေနသလားMorpheus

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြဟာ အမွန္တကယ္ျပန္ဆပ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကိုသာ ထုတ္ေခ်းေပးခ်င္ၾကပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူက ယံုၾကည္ရႏိုင္လားဆိုတာကို ေခ်းေငြအကဲျဖတ္နည္း အခ်က္ (၅) ခ်က္နဲ႔ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္finance။ လြယ္ကူေအာင္ အဂၤလိပ္အကၡရာ (C) ၅ လံုးနဲ႔ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္Morpheus

ေခ်းေငြရဲ႕ (C) ၅ လံုး

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကေတာ့ ဒီအခ်က္ (၅)ခ်က္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အကဲျဖတ္ၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အေရးပါမႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳး သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ကိုယ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားကလည္း ဘယ္အခ်က္က အေရးႀကီးတယ္၊ ဘယ္အခ်က္ကေတာ့  သိပ္အေရးမႀကီးဘူးဆိုတာကို ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါေသးတယ္Morpheus

ဘယ္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားပဲေလွ်ာက္ေလွ်ာက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အေကာင္းဆံုးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးသားျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ ဒီအခ်က္ (၅) ခ်က္ (C ၅ လံုး) ကုိ သိထားသင့္ပါတယ္finance။ (C) ၅ လံုးရဲ႕ ဆိုလိုရင္းအေသးစိတ္က ဘာေတြလဲfinance။ ေခ်းေငြရရွိဖို႔ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြက ဘာေတြလဲfinance။ ေအာက္မွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။world


finance။ စ႐ိုက္လကၡဏာ (Character)

ဆိုလိုရင္း ။    ။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုၾကည္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အေပၚ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ဆုိလိုပါတယ္finance။ ေလွ်ာက္ထားသူက ေခ်းေငြအျပည့္ကို အမွန္တကယ္ အခ်ိန္မီ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မလား စသျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အကဲျဖတ္ပံု ။    ။ ရႏိုင္ရင္ ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ “အေၾကြးမွတ္တမ္း” ကို ၾကည့္ပါလိမ့္မယ္finance။ အေၾကြးမွတ္တမ္းဆိုတာ ယခင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ေျခရာခံ မွတ္သားထားတာမ်ိဳးပါfinance။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ အေၾကြးမွတ္တမ္းကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေျခရာခံတဲ့ စနစ္မရွိတာေၾကာင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း၊ အာမခံေပးသူနဲ႔ တံု႔ျပန္မႈေတြအေပၚမူတည္ၿပီး စ႐ိုက္လကၡဏာကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္Morpheus

ဒီအခ်က္ကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ။  ။ 

  • ေခ်းေငြေတြကို အခ်ိန္မီျပန္ဆပ္ပါfinance။ (အေၾကြးဝယ္ကတ္ကို လစဥ္အျပည့္ ျပန္ဆပ္ျခင္း အပါအဝင္)
  • ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ လက္ရွိအလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့ သက္တမ္းကာလ ၾကာေလေလ၊ ေခ်းေငြရဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလေလပါပဲfinance။ လုပ္ငန္း (အလုပ္) သက္တမ္း ၁ – ၂ ႏွစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပိုၾကာတဲ့လူကိုပဲ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေခ်းေငြထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။
  • ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အာမခံသူကို ရွာပါfinance။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အာမခံသူအေပၚမွာလည္း ဒီအခ်က္ ၅ ခ်က္နဲ႔ အကဲျဖတ္ေနတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိရပါ။
  • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူူနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ပါfinance။ ဆိုလိုတာက သူတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို စနစ္တက်နဲ႔ လိုလိုလားလားတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

finance။ စြမ္းရည္ (Capacity)

ဆိုလိုရင္း ။    ။ ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ဆုိလိုပါတယ္finance။ ဝင္ေငြက ဘယ္ေလာက္လဲfinance။ ဆပ္ဖို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တျခားအေၾကြးေတြေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲMorpheus

အကဲျဖတ္ပံု ။    ။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အေၾကြး-ဝင္ေငြ အခ်ိဳးကိုၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္finance။ အခ်ိဳးရဲ႕ရလဒ္က နည္းေလေကာင္းေလပါပဲfinance။ လခစားဝန္ထမ္းဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ လစာဝင္ေငြနဲ႔ တျခားအေၾကြး ရွိမရွိ ဆိုတာကုိ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္finance။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြဆိုရင္ေတာ့ လက္ရွိတင္က်န္ေနေသးတဲ့ အေၾကြးေတြအပါအဝင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္Morpheus

ဒီအခ်က္ကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ။  financeေနာက္ေခ်းေငြတစ္ခုကို မယူခင္မွာ ရယူခဲ့ၿပီးသားေခ်းေငြေတြကို အကုန္ျပည့္ေအာင္ အရင္ျပန္ဆပ္ပါfinance။ ေငြပမာဏဘယ္ေလာက္အထိ ေခ်းယူဖို႔ တတ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္ပါfinance။ ဘယ္ေတာ့မွ လုိအပ္တာထက္ ပိုၿပီး မေခ်းမိပါေစနဲ႔Morpheus

finance။ ေငြရင္း (Capital)

ဆိုလိုရင္း ။    ။ ကုိယ့္ကိုယ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မယ့္ ေငြကို ေငြရင္းလို႔ ေခၚပါတယ္finance။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေငြရင္းကို ကုိယ္ကိုယ္တုိင္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရဲ႕လားMorpheus

အကဲျဖတ္ပံု ။    ။ တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြအတြက္ေတာ့ ကနဦးသြင္းေငြေပးသြင္းျခင္းက ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူကို ပိုၿပီး ကတိျပဳေစႏိုင္ပါတယ္finance။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြြက္ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့လဲဆိုတာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွန္တကယ္စိတ္အားထက္သန္မႈကို အကဲျဖတ္တတ္ပါတယ္Morpheus

ဒီအခ်က္ကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ။  ။ ကနဦးေပးသြင္းေငြေတြ ေပးသြင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြမယူခင္မွာ အနည္းငယ္ကစၿပီး အရင္စုေဆာင္းပါfinance။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ ကိုယ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး မွတ္တမ္းယူထားမယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြကို ျပန္လည္တင္ျပႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

finance။ အေျခအေန (Conditions)

ဆိုလိုရင္း ။    ။ ေခ်းေငြနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ ျဖစ္ပါတယ္finance။ ဒီေခ်းေငြက ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူအတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိရဲ႕လား ဆိုတာကို ဆန္းစစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အကဲျဖတ္ပံု ။    ။ ေခ်းေငြပမာဏ၊ အတိုးႏႈန္း၊ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ စတာေတြနဲ႔ အကဲျဖတ္ပါတယ္finance။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုလည္ပတ္ေနတယ္၊ အျခားၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းေတြ ရွိမရွိ၊ လုပ္ငန္းက အလားအလာရွိရဲ႕လားဆိုတာနဲ႔ တြက္ေျခကိုက္မကိုက္ စတဲ့အခ်က္ေတြကို အၾကမ္းဖ်င္းခန္႔မွန္းခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး အကဲျဖတ္ ေလ့ရွိပါတယ္Morpheus

ဒီအခ်က္ကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ။  ။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ အခက္ခဲဆံုးပါfinance။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ဘာလို႔ ေခ်းေငြလိုခ်င္တာလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေသခ်ာရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားဖို႔လိုပါတယ္finance။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆိုရင္ လုပ္ငန္းအေျခခိုင္ေနခ်ိန္မွသာ ေခ်းေငြရရွိဖို႔ လြယ္ကူတယ္ဆိုတာကို အလိုလိုသိသင့္ပါတယ္finance။ ကံမေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းေငြအလိုအပ္ဆံုး အေျခအေနေတြမွာ ေခ်းေပးႏိုင္ေျခ သိပ္မရွိတာပါပဲMorpheus

finance။ အာမခံပစၥည္း (Collateral)

ဆိုလိုရင္း ။    ။ အာမခံပစၥည္းဆိုတာ ေလွ်ာက္ထားမယ့္ေခ်းေငြကို အာမခံ (အေပါင္ပစၥည္း) အျဖစ္ထားမယ့္ ပစၥည္းပါfinance။ ေခ်းေငြကို ျပန္မဆပ္ႏုိင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပန္မဆပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ယင္းကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳရတဲ့အခါ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြကို ျပန္ကာမိေစဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အာမခံပစၥည္းေတာင္းတတ္ၾကပါတယ္financeအာမခံေခ်းေငြႏွင့္ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြ အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

အကဲျဖတ္ပံု ။    ။ ေျမ ႏွင့္ အျခားမေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို အာမခံအျဖစ္ ထားရေလ့ရွိပါတယ္finance။ အပ္ေငြနဲ႔ ေရႊကိုလည္း အာမခံအျဖစ္ လက္ခံတတ္ၾကပါေသးတယ္finance။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ရရန္ရွိေငြစာရင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ရန္ရွိကုန္စည္ စတာေတြကိုလည္း အာမခံအျဖစ္လက္ခံေလ့ရွိပါတယ္Morpheus

ဒီအခ်က္ကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္နည္း ။  ။ အာမခံပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားတာမရွိဘူးဆိုရင္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ လြယ္မွာမဟုတ္ပါဘူးfinance။ ဒါေပမယ့္ အစီအစဥ္ခ်ၿပီး နည္းနည္းစီစုသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာမခံပစၥည္းတစ္ခု ရွိလာႏိုင္မွာပါfinance။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက အာမခံပစၥည္းမရွိသူအတြက္ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြအျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏနည္းနည္းနဲ႔  အတိုးႏႈန္းမ်ားမ်ားေကာက္ခံၿပီး ထုတ္ေခ်းတာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။world


ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက စာရြက္စာတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္finance။ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိ အခ်ိန္မီ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပႏုိင္မႈကလည္း ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္ျခင္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေနပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါMorpheus

အခ်ိန္တုိကာလေလးအတြင္းမွာေတာ့ ဒီ (C) ၅ ခုလံုးကို ရရွိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လြယ္ကူမွာမဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာ သတိထားမိမွာပါfinance။ ေခ်းေငြယူတယ္ဆိုတာ အစီအစဥ္ခ်မႈနဲ႔ အခ်ိန္လိုအပ္ပါတယ္Morpheus

ေခ်းေငြရရွိဖို႔ အခြင့္အေရး ပိုမ်ားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြကို ဆက္လက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ world


ေခ်းေငြတစ္ခုေလွ်ာက္ထားျခင္း

C၅လံုး C၅ စီ၅လံုး ဘယ္လုိအကဲျဖတ္လဲ ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ ခ်ီးေငြ ေခ်းေငြယူရန္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားရန္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း ချေးငွေရဲ့ C ၅ လုံး ဘယ်လိုအကဲဖြတ်လဲ ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်း 5 Cs of credit how lender assess borrowing loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။