သင့္ရဲ႕ SME လုပ္ငန္းအတြက္ အေျခခံမွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း တည္ေဆာက္ပံု

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လည္ပတ္တဲ့အခါ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္Trinity

မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း (Record keeping) က အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါshwedingar။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုစလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိသလိုျဖစ္ေနလား ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ကေနစရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနလား။

ဒီေဆာင္းပါးေလးက အေျခခံ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းကို အစျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။testing


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းဆိုတာ
  • လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း
  • အသံုးဝင္လာေစရန္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
  • အေထာက္အထားမ်ားကို ဖိုင္တြဲအလိုက္ သိမ္းဆည္းျခင္း
 • မွတ္တမ္းေတြကို စနစ္တက်ရွိေစဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္း

မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း (Record keeping) ဆိုတာ ဘာလဲ။

မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းမွာ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။

 • လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း။
 • အသံုးဝင္လာေစရန္ အေသးစိတ္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။
 • အေထာက္အထားမ်ားကို ဖိုင္တြဲအလိုက္ သိမ္းဆည္းျခင္း။

ဥပမာ – ေရာင္းခ်ျခင္းက လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြေရာင္းထြက္သြားလဲ၊ ဘယ္တုန္းကလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေရာင္းထြက္လဲ စသျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar။ ဒီအတြက္ အေထာက္အထားကေတာ့ ေရာင္းခ်မႈေငြေတာင္းခံလႊာ (Sale invoice) ပါ။

ဘ႑ာေရးေငြလႊဲေျပာင္းမႈ မွတ္တမ္းေတြပဲ မဟုတ္ပဲနဲ႔ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္မ်ား၊ အျခားသက္ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းထားသင့္ပါတယ္။testing


အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း

ပထမဆံုးအဆင့္ကေတာ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားကို သိမ္းဆည္းရပါမယ္။

သိမ္းဆည္းဖို႔လိုတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ အေထာက္အထားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္shwedingar။ ဒါကလည္း လံုးဝျပည့္စံုေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒါေၾကာင့္ မေသခ်ာဘူးဆိုရင္ အေထာက္အထားေတြကိုလည္း သိမ္းထားပါ။

အမ်ိဳးအစား အေထာက္အထား ဥပမာ
ေရာင္းခ်ျခင္း ေရာင္းခ်မႈေငြေတာင္းခံလႊာ
ကုန္က်စရိတ္ ေငြျဖတ္ပိုင္း
လစာစာရင္း လစာျဖတ္ပိုင္း
ဝန္ထမ္းမ်ား ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္စာခ်ဳပ္
အငွားစာခ်ဳပ္ အငွားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ် ျဖတ္ပိုင္းမ်ား
ဘဏ္စာရင္း လစဥ္ဘဏ္ရွင္းတမ္း
ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္အပါအဝင္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္မ်ား
အခြန္မ်ား အခြန္ပံုစံ၊ အခြန္ျဖတ္ပိုင္း
ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ား ကုမၸဏီစာရင္းသြင္းထားေၾကာင္းေထာက္ခံစာ၊ လိုင္စင္၊ ပါမစ္
ကုမၸဏီမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဘုတ္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား
လုပ္ငန္းဆက္သြြယ္မႈမ်ား ေဖာက္သည္ႏွင့္ ပစၥည္းသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ အီးေမးလ္၊ စာတိုမ်ား

အသံုးဝင္လာဖို႔အတြက္ အေသးစိတ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြ တစ္စုတစ္စည္းတည္းျဖစ္ဖို႔နဲ႔ အသံုးဝင္ဖို႔ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို Database ထဲမွာ ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြအလႊဲအေျပာင္းမ်ားအတြက္ မွန္ပါတယ္shwedingar။ ဥပမာ – ေရာင္းခ်မႈနဲ႔ ဝယ္ယူမႈေတြအတြက္ ေငြအလႊဲအေျပာင္းလုပ္ထားတဲ့ ရက္စြဲ၊ ပမာဏမ်ား အစရွိတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို သိမ္းထားျခင္းက အသံုးဝင္ပါလိမ့္မယ္။

ေရာင္းခ်မႈ၊ အသံုးစရိတ္၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပံုေသပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ား အစရွိတဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သိမ္းထားႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ – လက္လီေရာင္းခ်သူေတြကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အေရာင္းအဝယ္စနစ္ (POS) အသံုးျပဳႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းက ေသးငယ္တဲ့လုပ္ငန္းဆိုရင္ ေဘာပင္၊ စာရြက္ေတြကို သံုးၿပီး မွတ္သားႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးလာတာနဲ႔အမွ် စာရင္းဇယား (Spreadsheet) နဲ႔ စာရင္းကိုင္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ (Bookkeeping software) မ်ားက ပိုၿပီးအဆင္ေျပပါတယ္။

ဒီအေျခခံအခ်က္အလက္ေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္သာေစပါတယ္။

လိုအပ္မယ့္ အေျခခံအခ်က္အလက္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါ ဖိုင္တဲြစနစ္ျဖင့္ထားဖို႔ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။testing


အေထာက္အထားမ်ားကို ဖိုင္တြဲျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္း

အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီးၿပီဆိုရင္ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ ဖိုင္တြဲထားပါ။

ေကာင္းမြန္တဲ့ ဖိုင္တြဲစနစ္ရွိဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္ရဲ႕ ဖိုင္မ်ားကို အစီအစဥ္တက်ထားရွိဖို႔လည္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwedingar။ လုပ္ငန္းကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္နဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရွာေဖြပါ။

ေအာက္က ပံုထဲမွာ ဖိုင္တြဲစနစ္ ဥပမာကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ testing


testing


ဘ႑ာေရး မွတ္တမ္းမ်ား
ေရာင္းခ်မႈ ပို႔ေပးခဲ့တဲ့ ေငြေတာင္းခံလႊာ မိတၱဴမ်ားအပါအဝင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သမွ်
ကုန္သြင္းသူ ကုန္သြင္းသူထံမွ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ ေငြေပးေခ်ျခင္းအတြက္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားshwedingar။ ေရာင္းခ်မႈနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္ၾကမ္းစတဲ့ အသံုးစရိတ္မ်ား ပါဝင္ပါမယ္shwedingar။ အျခား မသိသာတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကေတာ့  “အျခားကုန္က်စရိတ္” ဖိုင္ထဲ ထည့္ပါ။
လစာ စာရင္း အလုပ္ဆင္းမွတ္တမ္း အပါအဝင္ လစာျဖတ္ပိုင္းမ်ား
ပံုေသပိုင္ပစၥည္း ပံုေသပိုင္ပစၥည္းဝယ္ယူမႈအတြက္ ကုန္ပို႔လႊာမ်ားႏွင့္ ေငြျဖတ္ပိုင္းမ်ား (ဥပမာ – ကုန္ပစၥည္း၊ ယာဥ္မ်ား)
အငွားစာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ ေငြျဖတ္ပိုင္းမ်ား ပါဝင္တဲ့ အငွားစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (ဥပမာ – ႐ံုးခန္းငွားရမ္းျခင္း)
အျခားအသံုးစရိတ္မ်ား အေရာင္းျမင့္တင္ျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ဖုန္းေဘလ္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္ျခင္း၊ စာေရးကိရိယာ အစရွိတဲ့ အျခား လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္မ်ားအားလံုး
ဘဏ္စာရင္း လစဥ္ဘဏ္ရွင္းတမ္း
ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ပါဝင္တဲ့ ေခ်းေငြသေဘာတူညီမႈမ်ား
အခြန္မ်ား အခြန္ျဖတ္ပိုင္း၊ အခြန္ဖိုင္တြဲမ်ားႏွင့္ အျခား အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆက္သြယ္စာမ်ား
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ (HR) အလုပ္ခန္႔စာခ်ဳပ္၊ လုပ္ေဆာင္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံု
ကုမၸဏီစာရြက္စာတမ္းမ်ား ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္လက္မွတ္၊ လိုင္စင္၊ ပါမစ္၊ ဘုတ္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား
အာမခံ အာမခံ ေပၚလစီမ်ား
ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမပိုင္ရွင္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ စတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
လုပ္ငန္းဆက္သြယမႈမ်ား စာခ်ဳပ္ႏွင့္ မထုတ္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (NDAs) စတဲ့ ျပင္ပလူမ်ားနဲ႔ အဓိက ဆက္သြယ္မႈမ်ား

ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းေတြမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တြဲဖက္ Database မွတ္တမ္း ပါဝင္ပါတယ္။

ေငြအလႊဲအေျပာင္း စာရြက္စာတမ္းေတြကို ႏွစ္ကာလအစဥ္အလိုက္ ဖိုင္တြဲျဖင့္ ထားေလ့ရွိပါတယ္shwedingar။ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ႏွစ္ကာလအလိုက္ သို႔မဟုတ္ အကၡရာစဥ္အလိုက္ ဖိုင္တြဲျဖင့္ ထားလို႔ရပါတယ္shwedingar။ ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ဖိုင္အသစ္မ်ား၊ ဖိုင္ခြဲျခင္းမ်ား၊ ဖိုင္အေသးျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရွိပါshwedingar။ မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖိုင္တြဲမ်ားျဖင့္ ခြဲထားတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ ရွာရလည္းလြယ္ကူၿပီး နားလည္ရလြယ္ကူေစပါလိမ့္မယ္။

ဒီဖိုင္တြဲနဲ႔ မွတ္တမ္းေတြကို စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းျဖင့္ သိမ္းႏိုင္ေပမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မူရင္းကို သိမ္းထားပါ။testing


လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါ။

စုေဆာင္းရမယ့္၊ မွတ္တမ္းတင္ရမယ့္၊ ဖိုင္တြဲထားရမယ့္ အခ်က္အလက္ေတြကို သိၿပီဆိုေတာ့ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

ဒါေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ေလ့က်င့္ေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အစျပဳပါshwedingar။ ဒါမွ ဝန္ထမ္းေတြကလည္း ဘာကိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ သိလာပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ မွတ္တမ္းေတြက အခ်ိန္တိုင္း ျပဳလုပ္ေနဖို႔ လိုအပ္တာလည္း ရွိသလို တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ေန႔တစ္ခါ၊ တစ္ခ်ိဳ႕က တစ္ပတ္တစ္ခါသာ လုပ္ေဆာင္ရတာလည္း ရွိပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး လုပ္ငန္းတစ္ခုစီမွာလည္း သူ႕လုပ္ေဆာင္ပံုနဲ႔သူ ရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕သားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္နည္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။testing


မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းက စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းအင္း၊ ဘ႑ာေရးခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနဲ႔ အခ်က္အလက္အေျခခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ပါပဲ။

ေကာင္းမြန္တဲ့ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ရင္းႏွီးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကိုု ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစႏိုင္မွာပါ။၊ 

မှတ္တမ္းသိမ္းျခင္း မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္မွတ္တမ္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း အေသးစားလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငန္း အေသးစားအလတ္စား အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း အေျခခံမွတ္တမ္းသိမ္းျခင္း အေျခခံမွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း အေျခခံမွတ္တမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း ဖိုင္တြဲခင္း ဖိုင္ဘယ္လိုတြဲရမွာလဲ မွတ္တမ္း လုပ္ငန္း မှတ်တမ်းသိမ်းခြင်း မှတ်တမ်းသိမ်းဆည်းခြင်း လုပ်ငန်းအတွက်မှတ်တမ်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း အသေးစားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း အသေးစားအလတ်စား အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်း အခြေခံမှတ်တမ်းသိမ်းခြင်း အခြေခံမှတ်တမ်းပြုလုပ်ခြင်း အခြေခံမှတ်တမ်းတည်ဆောက်ခြင်း ဖိုင်တွဲခင်း ဖိုင်ဘယ်လိုတွဲရမှာလဲ မှတ်တမ်း လုပ်ငန်း Records record keeping keeping records how to keep record basic record keeping setting up basic record keeping sme sme business business small medium enterprises filing filing system

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။