ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ရရွိႏိုင္ေသာ ေတာင္သူေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါဆုံးက႑ေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ (GDP) ရဲ႕ ၃၀-၄၀% အထိ ျဖစ္ေစၿပီး လူဦးေရရဲ႕ ၆၀-၇၀% အထိကို အလုပ္အကိုင္ေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) ကေနတစ္ဆင့္ အတိုးနည္းေခ်းေငြသေဘာမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမ်ားမွာ ေအာက္ပါေခ်းေငြမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။

 • စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြ)
 • ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား
 • ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (JICA)
 • ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (MEB)

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ေခ်းေငြေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးရာသီနဲ႔ ေနရာေဒသအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္တာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္လိုေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားရရွိႏိုင္မလဲဆိုတာ သိရဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာေဒသရဲ႕  ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲ ကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။testing


စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ (ႏွစ္စဥ္ေခ်းေငြ)

သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ စရိတ္စကအျဖစ္ ကာလတို သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားက တစ္ႏွစ္မွာ ၃ ႀကိမ္ ထုတ္ေခ်းေပးပါတယ္shwe။ ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလေတြကို ေအာက္မွာ ကြင္းနဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္shwe။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေဖာ္ျပပါ ကာလေတြ မတိုင္ခင္မွာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါတယ္။

 • မိုးႀကိဳေခ်းေငြ (ဇန္နဝါရီလ မွ မတ္လ)
 • မိုးေခ်းေငြ (ေမလ မွ စက္တင္ဘာလ)
 • ေဆာင္းေခ်းေငြ (ေအာက္တိုဘာလ မွ ဒီဇင္ဘာလ)

ေခ်းေငြပမာဏ

 • စပါး – ၁ ဧက လွ်င္ ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ဧက အထိ
 • အျခားသီးႏွံမ်ား – ၁ ဧက လွ်င္ ၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ေတာင္သူတစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ ဧက အထိ (ေျမပဲ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏွမ္း၊ ဝါ၊ ဂုန္ေလွ်ာ္၊ ေျပာင္း၊ ဆီမုန္ညင္း တို႔ပါဝင္ပါတယ္shwe။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသရဲ႕ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းပါ။)

အတိုးႏႈန္း

 • တစ္ႏွစ္ ၅% (တစ္လကို က်ပ္ ၁၀၀ မွာ ၄၂ ျပားႏႈန္း)

ေခ်းေငြသက္တမ္း

 • မိုးရာသီေခ်းေငြက ပုံမွန္အားျဖင့္ ၅ လ အထိရွိၿပီး ေဒသနဲ႔ သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

 • ေခ်းေငြသက္တမ္းၿပီးဆုံးခ်ိန္ အတိုးအရင္း တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ျပန္ဆပ္ရမည္။

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

 • သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ပါ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ေလွ်ာက္လႊာ
 • ပုံစံ ၇
 • ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေထာက္ခံစာ

အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွာ ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြလည္း ထုတ္ေခ်းေပးပါတယ္။

ေခ်းေငြပမာဏ

 • သီးႏွံရာသီ၊ ေနရာေဒသ၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား နဲ႔ ေတာင္သူရဲ႕အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္း

 • တစ္ႏွစ္ ၅% (တစ္လကို က်ပ္ ၁၀၀ မွာ ၄၂ ျပားႏႈန္း)

ေခ်းေငြသက္တမ္း

 • ႏွစ္တို – ၃ ႏွစ္ အထိ
 • ႏွစ္ရွည္ – ၅ ႏွစ္ အထိ

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

 • ႏွစ္တို
  • ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးသြင္းျခင္း
  • ၁ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အရင္းဆပ္ျခင္း
 • ႏွစ္ရွည္
  • ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးသြင္းျခင္း
  • ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အရင္းဆပ္ျခင္း

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

 • သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ပါ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ေလွ်ာက္လႊာ
 • ပုံစံ ၇
 • ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေထာက္ခံစာ

အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (JICA)

JICA ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြဟာ JICA နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့အစီအစဥ္ကေန ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွာ အဆုံးသတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားဟာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြပမာဏ

 • ေခ်းေငြပမာဏ အမ်ားဆုံး သိန္း ၅၀၀

အတိုးႏႈန္း

 • တစ္ႏွစ္ ၅% (တစ္လကို က်ပ္ ၁၀၀ မွာ ၄၂ ျပားႏႈန္း)

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

 • တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အတိုးအရင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္။

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

 • သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ပါ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ေလွ်ာက္လႊာ
 • MADB ဘဏ္တြင္ အပ္ေငြ သိန္း ၁၅၀ အပ္ထားရန္
 • ပုံစံ ၇
 • ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေထာက္ခံစာ

အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (MEB) (စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ေခ်းေငြ)

ဒီေခ်းေငြကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီးထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒီေခ်းေငြကို ေမြးျမဴေရးအပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးစက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြပမာဏ

 • သီးႏွံရာသီ၊ ေနရာေဒသ၊ သီးႏွံအမ်ိဳးအစား နဲ႔ ေတာင္သူရဲ႕အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္း

 • တစ္ႏွစ္ ၆.၅% (တစ္လ က်ပ္ ၁၀၀ အတြက္ ၅၄ ျပားႏႈန္း)

​ေခ်းေငြသက္တမ္း

 • ၃ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ အထိ

ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

 • ၃ ႏွစ္ ေခ်းေငြ
  • ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးသြင္းျခင္း
  • ၁ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အရင္းဆပ္ျခင္း
 • ၅ ႏွစ္ ေခ်းေငြ
  • ၃ လ တစ္ႀကိမ္ အတိုးသြင္းျခင္း
  • ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အရင္းဆပ္ျခင္း

ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

 • သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ပါ။

ပုံမွန္အားျဖင့္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား

 • ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္
 • ေလွ်ာက္လႊာ
 • အေပါင္ပစၥည္း (ဥပမာ – အိမ္ဂရံ)
 • ပုံစံ ၇
 • အာမခံေပးသူ ၂ ဦး
 • ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးေထာက္ခံစာ

အေသးစိတ္ကို သက္ဆိုင္ရာ MADB ဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။


မွတ္ခ်က္shweshwe။ ေခ်းေငြအားလုံးကေတာ့ ေနရာတိုင္း၊ ရာသီတိုင္းအတြက္ ရရွိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ တျခားေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းေတြလိုပဲ ေလွ်ာက္ထားသမွ်ကို အတည္ျပဳမွာမဟုတ္ပါဘူးshwe။ ကိုယ့္ရဲ႕အေျခအေနအတြက္ ဘယ္လိုေခ်းေငြမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္မလဲဆိုတာကို သိရဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲကို ဆက္သြယ္စုံစမ္းပါ။

ေခ်းေငြရွာေဖြေနသူေတာင္သူလယ္သမားအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေတြ နဲ႔ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFI) ေတြကို ဘယ္လိုေခ်းေငြမ်ိဳးရႏိုင္မလဲဆိုတာ စုံစမ္းေဆြးေႏြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသုံးစက္ကိရိယာေတြအတြက္ ေခ်းေငြေတြ ရေကာင္းရႏိုင္သလို အေပါင္ပစၥည္းမတတ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူေတြအတြက္ေတာ့ MFI ေတြကေန အေထာက္အပံ့ ရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ SME ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္shwe။ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားေတြကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္

SME လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြအေၾကာင္းကိုလည္း ဒီမွာ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။testing


အျခား SME ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ရွာေဖြရန္

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားtesting


SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ေလ့လာရန္

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

မွတ္ခ်က္shweshwe။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ shwe။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ေခ်းေငြမ်ား ေတာင္ယာေခ်းေငြ ေတာင္သူလယ္သမားေခ်းေငြ ေတာင္ယာေခ်းေငြမ်ား ေတာင္သူလယ္သမားေခ်းေငြမ်ား MADBေခ်းေငြမ်ား MADBမွေတာင္သူမ်ားအတြက္ေခ်းေငြ MADBမွေတာင္သူမ်ားအတြက္ေခ်းေငြမ်ား MADBမွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ေခ်းေငြ MADBမွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ေခ်းေငြမ်ား ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေခ်းေငြ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေတာင္သူမ်ားအတြက္ေခ်းေငြမ်ား ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေတာင္သူမ်ားအတြက္ေခ်းေငြ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ေခ်းေငြမ်ား ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ေခ်းေငြမ်ား ေျပာင္း ပဲ စပါးေခ်းေငြ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ စိုက္ပ်ိဳးေခ်းေငြ လယ္ယာေခ်းေငြ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား ချေးငွေ ချေးငွေများ တောင်ယာချေးငွေ တောင်သူလယ်သမားချေးငွေ တောင်ယာချေးငွေများ တောင်သူလယ်သမားချေးငွေများ MADBချေးငွေများ MADBမှတောင်သူများအတွက်ချေးငွေ MADBမှတောင်သူများအတွက်ချေးငွေများ MADBမှတောင်သူလယ်သမားများအတွက်ချေးငွေ MADBမှတောင်သူလယ်သမားများအတွက်ချေးငွေများ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ချေးငွေ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ချေးငွေများ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှတောင်သူများအတွက်ချေးငွေများ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှတောင်သူများအတွက်ချေးငွေ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှတောင်သူလယ်သမားများအတွက်ချေးငွေများ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှတောင်သူလယ်သမားများအတွက်ချေးငွေများ ပြောင်း ပဲ စပါးချေးငွေ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် စိုက်ပျိုးချေးငွေ လယ်ယာချေးငွေ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ် ချေးငွေအမျိုးအစားများ MADB MADB loans MADB loans for farmers crop loans maize corn paddy

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။