ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME ဘ႑ာေငြရရွိရန္ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ဖို႔ အၾကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။hello


SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံုေတြကေတာ့

အျခား ေခ်းေငြပံုစံေတြကေတာ့ သက္တမ္းတို ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ၊ ေပါင္ႏွံေခ်းေငြ၊ ကုန္သြယ္မႈေခ်းေငြ၊ ငွားရမ္းျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာ မတူသလို ေခ်းေငြနာမည္ေတြကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးႏႈန္းႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေခ်းေငြကိုမဆို သေဘာမတူညီခင္ ေခ်းေငြသေဘာတူညီခ်က္ အေသးစိတ္ကို ေသခ်ာနားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။hello


ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား (Term Loans)

ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြဆိုတာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

  • ပံုေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ႀကိဳတင္ထုတ္ေခ်းေငြပမာဏ
  • ပံုေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခ်းေငြကာလနဲ႔ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္
  • ပံုေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္

ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြေတြက ေခ်းယူသူရဲ႕ လုပ္ငန္းအစီအမံနဲ႔ အသုံးျပဳမႈရည္႐ြယ္ခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ သိပ္တင္းၾကပ္မႈ မရွိပါဘူး။

ဘဏ္၊ NBFI၊ MFI ေတြကေန ထုတ္ေခ်းတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ားစုကေတာ့ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား (Overdrafts)

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ စာရင္းရွင္စာရင္း (Current account) နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ႀကိဳတင္သေဘာတူထားၿပီးသား ေႂကြးၿမီလိုင္း (Line of credit) ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ့္စာရင္းရွင္စာရင္းထဲမွာရွိတဲ့ ေငြထက္ပိုၿပီး အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားၿပီး စာရင္းထဲမွာေတာ့ အႏုတ္ျပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) လိုပဲ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက ေခ်းယူႏိုင္မယ့္ပမာဏကို အတိအက် သတ္မွတ္ေပးၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

ေခ်းယူထားတဲ့ေငြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာမဆို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ၿပီး အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ပမာဏေရာက္တဲ့အထိ အႀကိမ္ေရ အကန္႔အသတ္မရွိ ထပ္ခါတလဲလဲေခ်းယူႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အတိုးကိုေတာ့ သံုးလိုက္တဲ့ပမာဏအေပၚမွာ ေန႔စဥ္တြက္ခ်က္တာ ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား (Hire Purchase)

အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြဆိုတာ အရစ္က်ေပးေခ်ရတဲ့အစီအစဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္Morpheus

SME လုပ္ငန္းမ်ားက အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းနဲ႔ ႐ုံးသံုးကိရိယာပရိေဘာဂမ်ား စတဲ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္Morpheus

အငွားဝယ္ယူစနစ္ ေခ်းေငြမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း တည္ေဆာက္ထားပါတယ္Morpheus

  • ကနဦးေပးေခ်ေငြ ႀကိဳတင္ေပးေခ်ရပါတယ္။
  • ေငြေပးေခ်မႈကို ေရာင္းခ်သူထံ တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ၿပီး ေခ်းယူသူကို ေငြသားထုတ္ေပးတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။
  • ျပန္ဆပ္ျခင္း အစီအစဥ္ ပံုေသသတ္မွတ္ထားပါတယ္။
  • ဝယ္ယူလိုက္တဲ့ ပစၥည္းက အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ပစၥည္းေရာင္းခ်သူထံ ေခ်းေငြပမာဏကို တိုက္႐ိုက္ေပးေခ်ၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူအေနနဲ႔ ေခ်းေငြကို လက္ခံရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးMorpheus

ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူဘက္က အတိအက် သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္Morpheus

အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား (Invoice Financing)

(အျခားနာမည္ေတြကေတာ့ invoice discounting, bill financing/discounting, receivables financing/discounting တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ေဖာက္သည္ေတြကို အေႂကြးနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးတတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေရးသြင္းခ်ိန္မွာ ေငြေပးေခ်မႈကို အၿမဲတမ္း ခ်က္ခ်င္းလက္ခံ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးMorpheus

ေငြေတာင္းခံလႊာသက္တမ္း ျပည့္တဲ့ေန႔မွာ ေဖာက္သည္ဖက္က ေငြေပးေခ်တဲ့အခါ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူဖက္က နားလည္ထားတဲ့အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေခ်းေငြတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြကို ေငြေတာင္းခံလႊာတန္ဖိုးအေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးပါတယ္Morpheus

ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


အျခားပံုစံမ်ားႏွင့္ အခြဲပံုစံမ်ား

သက္တမ္းတို ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ (Short Term Loan)

တစ္ခ်ိဳ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြက တစ္ႏွစ္ေအာက္သက္တမ္းနဲ႔ ေခ်းေငြမ်ားအတြက္ ဒီအေခၚအေဝၚကို အသံုးျပဳပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားတတ္ပါတယ္။

ေပါင္ႏွံေခ်းေငြ (Pledge Loan)

ေပါင္ႏွံေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္မေက်ာ္တဲ့ သက္တမ္းမ်ားျဖင့္ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။

ေပါင္ႏွံေခ်းေငြေတြက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေခ်းေငြရယူသူမ်ားက ပစၥည္းရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူထံ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ လက္ဝယ္အပ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ပံုမွန္အာမခံေခ်းေငြမွာေတာ့ အေပါင္ထားတဲ့ပစၥည္းက ေခ်းယူသူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိၿပီးေတာ့ ေခ်းယူသူက ဒီပစၥည္းကို ဆက္လက္အသံုးျပဳေနလို႔ ရပါတယ္shwedingar.com။ ေပါင္ႏွံေခ်းေငြမွာေတာ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက ပစၥည္းရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈကို ရယူမွာျဖစ္ၿပီး ေခ်းယူသူက ဒီပစၥည္းကို ေခ်းေငြသက္တမ္းျပည့္တဲ့အထိ အသံုးျပဳခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ေပါင္ႏွံေခ်းေငြမ်ားကေတာ့ ေရႊအေပါင္ေခ်းေငြ၊ အပ္ေငြအေပါင္ေခ်းေငြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္စည္ အေပါင္ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ေတြ႕ရနည္းတဲ့ အေပါင္ေခ်းေငြေတြကေတာ့ ရွယ္ယာ/ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အေပါင္ဆိုင္မွ ေခ်းေငြေတြကလည္း ေပါင္ႏွံေခ်းေငြထဲ ပါဝင္ပါတယ္။

ကုန္သြယ္မႈေခ်းေငြ (Trade Financing)

ကုန္သြင္း၊ ကုန္ပို႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြလႊဲစာတမ္း (Letters of credit – LC) ၊ ပို႔ကုန္ဝန္ေဆာင္မႈေခ်းေငြ (Shipment financing) ၊ သြင္းကုန္ေခ်းေငြ (Import loans) စတဲ့ ကုန္သြယ္မႈေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရွိပါတယ္။

ငွားရမ္းျခင္း (Leasing)

ေခ်းေငြမဟုတ္ပဲ ဘ႑ာေငြရွာေဖြႏိုင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ပစၥည္းဝယ္ဖို႔အတြက္ ေခ်းေငြယူမယ့္အစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂမ်ား စတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ငွားရမ္းအသံုးျပဳတာမ်ိဳးလည္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။

ငွားရမ္းျခင္း သေဘာတူညီခ်က္မွာ ငွားယူသူက ပစၥည္းအသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေငြေပးရၿပီး ပစၥည္းကေတာ့ အငွားခ်ထားသူရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ ဆက္ၿပီးရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။အငွားခ်ထားသူက ပစၥည္းရဲ႕ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခမ်ားကိုလည္း တာဝန္ယူရေလ့ရွိပါတယ္။


ယခုေဆာင္းပါးက SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure Selected
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာေဖြရန္

ဘယ္လိုေခ်းေငြကို ရွာေနတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားshwedingar.com။ ဒါဆို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ဒီမွာရွာေဖြပါMorpheus

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားhello


မွတ္ခ်က္shwedingar.comshwedingar.com။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ shwedingar.com။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ေခ်းေငြမ်ား SME ေခ်းေငြမ်ား ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းႏွီး ရင္းႏွီးေငြ အရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ အသံုးစရိတ္ ေခ်းေငြပံုစံ ေခ်းေငြတည္ေဆာက္ပံု ချေးငွေ ချေးငွေများ SME ချေးငွေများ ငွေအရင်းအနှီး အရင်းနှီး ရင်းနှီးငွေ အရင်းအနှီး လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ် အသုံးစရိတ် ချေးငွေပုံစံ ချေးငွေတည်ဆောက်ပုံ SME sme loans financing business expenses supply chain finance

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။