ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း – ဘယ္ဟာက ပိုအေရးႀကီးလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အျမတ္အစြန္းနဲ႔ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ႏွစ္ခုစလံုးကေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။123


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ေငြမ်ား ဝင္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း အေျပာင္းအလဲကို ဆိုလိုပါတယ္။
 • အျမတ္အစြန္းဆိုတာ ေရာင္းရေငြမ်ားထဲမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏုတ္လိုက္တဲ့အခါ က်န္ရွိတဲ့ လက္က်န္ေငြကို ဆိုလိုပါတယ္။
 • အျမတ္အစြန္းရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ေငြသားအလံုအေလာက္မရွိဘူးဆိုရင္ ေဒဝါလီခံရႏိုင္ပါတယ္။
 • ေငြသားစီးဆင္းမႈက ေရတိုအတြက္ ပိုအေရးႀကီးၿပီး အျမတ္အစြန္းရႏိုင္မႈကေတာ့ ေရရွည္အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းက မတူညီပါဘူး။

 • လုပ္ငန္းတစ္ခုက အျမတ္အစြန္းရေနေပမယ့္ လုပ္ငန္းကို ေဒဝါလီခံရေစႏိုင္တဲ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈျပႆနာမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားစီးဆင္းမႈက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေနေပမယ့္ ေရရွည္မွာ အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေခ် မရွိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ။

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ေငြမ်ား ဝင္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း အေျပာင္းအလဲကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ေငြလက္ခံမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – အေႂကြးျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔) ဝယ္ယူျခင္းမ်ားက ေငြသားကို ေနာက္ရက္မ်ားမွ လဲလွယ္တာေၾကာင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈထဲကို ခ်က္ခ်င္းထည့္သြင္းလို႔ မရပါဘူး။

SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေငြသားလက္က်န္ အပါအဝင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ၊ ေငြသားစီးဆင္းျခင္းရဲ႕ အခ်ိန္ကိုက္ညီမႈမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ လိုပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ ဘာလဲ နဲ႔ SME လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈက ဘာလို႔ အေရးႀကီးလဲဆိုတာ ဒီမွာေလ့လာပါ။123


အျမတ္အစြန္းဆိုတာဘာလဲ။

အျမတ္အစြန္းဆိုတာ ေရာင္းရေငြမ်ားထဲမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္လိုက္တဲ့အခါ က်န္ရွိေနတဲ့ ပမာဏကို ဆိုလိုပါတယ္။

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာ ေရာင္းရေငြက ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမ်ားေနတယ္ဆိုရင္ ဒီလုပ္ငန္းက အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္က ေရာင္းရေငြထက္ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ အျမတ္အစြန္းက အႏုတ္ျပေနပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းက အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခ မရွိပါဘူး။

အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခ တြက္ခ်က္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္shwedingar.com။ တစ္ခုခ်င္းစီကေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ မတူညီတဲ့အဆင့္ေတြမွာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

 • အၾကမ္း အျမတ္အစြန္း
 • လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္း
 • အသားတင္ အျမတ္အစြန္း

အၾကမ္း အျမတ္အစြန္းက တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းကေတာ့ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ သြယ္ဝိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါတယ္shwedingar.com။ အသားတင္အျမတ္အစြန္းကေတာ့ အခြန္နဲ႔ အတိုးေပးေဆာင္ရတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါတယ္။

အၾကမ္းအျမတ္အစြန္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္း၊ အသားတင္ အျမတ္အစြန္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။123


Cash Flow vs Profit equations123


ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္း၊ ဘယ္ဟာ ပိုအေရးႀကီးလဲ။

ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ဖို႔အတြက္ ေရရွည္မွာေတာ့ ႏွစ္ခုလံုးကို လိုအပ္ပါတယ္။

အျမတ္အစြန္းဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္မႈကို ျပေပးၿပီး ေငြသားစီးဆင္းမႈကေတာ့ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိ္ုင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

 • မိုဘိုင္းဖုန္းေရာင္းတဲ့လုပ္ငန္းမွာ ေငြသား က်ပ္ ၅ သိန္းရွိပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းက ျပန္ေရာင္းဖို႔အတြက္ က်ပ္ ၅ သိန္းတန္ ဖုန္းတစ္လံုးကို ေငြသားျဖင့္ ဝယ္ယူလိုက္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းက ဒီဖုန္းကို ေဖာက္သည္တစ္ေယာက္ထံ က်ပ္ ၆ သိန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းလိုက္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းရဲ႕ မီတာခက က်ပ္ ၁ ေသာင္း က်သင့္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ လုပ္ငန္းက အျမတ္အစြန္း ရွိႏိ္ုင္ေျခရွိလား။

လုပ္ငန္းရဲ႕ေရာင္းရေငြက က်ပ္ ၆ သိန္းျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ ၅ သိန္းနဲ႔ မီတာခ ၁ ေသာင္းက်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အျမတ္ = 600,000 – 510,000 = 90,000

ဟုတ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီေရာင္းရေငြနဲ႔ ဒီကုန္က်စရိတ္ပဲ ရွိမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းက အျမတ္ရႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈကေရာ အလားအလာရွိလား။

လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားကို နားလည္ဖို႔ဆိုရင္ အေပၚက ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားရဲ႕ ျဖစ္ေပၚတဲ့အခ်ိန္ကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းက ပထမရက္မွာ ဝယ္ယူလိုက္ၿပီး တတိယရက္မွသာ ျပန္ေရာင္းထြက္တယ္ဆိုပါစို႔shwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈမ်ားက ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။123


ပထမရက္ ဒုတိယရက္ တတိယရက္
ေငြသားလက္က်န္ အစ 500,000 0 0
စီးဝင္မႈ (+) / စီးထြက္မႈ (-) -500,000 0 +600,000
ေငြသားလက္က်န္ အဆံုး 0 0 600,000

က်ပ္ ၁ ေသာင္းက်သင့္တဲ့ မီတာခက စတုတၳေန႔မွာ ေပးေဆာင္ရမွာဆိုရင္ ဖုန္းကို ေရာင္းခ်ရာမွ ရလာတဲ့ ေငြသားထဲမွ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တကယ္လို႔ ဒုတိယေန႔မွာ ေပးေဆာင္ရမွာဆိုရင္ လုပ္ငန္းက အခက္အခဲနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒုတိယေန႔မွာ လုပ္ငန္းက ေပးေဆာင္စရာေငြသား မရွိေသးပါဘူူးshwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ ျဖစ္လာႏိုင္တာက

 • အခ်ိန္မီ မေပးေဆာင္ႏိုင္လို႔ ဒဏ္ေၾကးမ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
 • ေပးေဆာင္ရန္ ေငြေခ်းငွားျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းက အတိုးေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာႏိ္ုင္ပါတယ္။

ဒီဥပမာေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းကေတာ့ ခ်က္ခ်င္း ေဒဝါလီမခံရႏိုင္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ ေငြသားစီးဆင္းမႈကေတာ့ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ပါဘူး။

တကယ္လို႔ လုပ္အားခေတြကို ဒုတိယေန႔မွာေပးရမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ဝန္ထမ္းေတြကို လစာေပးႏိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အျပင္ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အရမ္း႐ိုးရွင္းတဲ့ ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေသးငယ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ လုပ္ငန္းက ဖုန္းေတြကို အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ဝယ္ယူႏိုင္သလို တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ အေႂကြးျဖင့္လည္း ဝယ္ယူႏိ္ုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ငွားရမ္းခ၊ လုပ္အားခ စသျဖင့္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ား ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အျခားျဖစ္ႏိုင္တာတစ္ခုက ေတာ္ေတာ္ေလး ေရာင္းရတဲ့လုပ္ငန္းျဖစ္ေပမယ့္ ေဖာက္သည္မ်ားကို အေႂကြးျဖင့္ ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းက အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခ ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ကာမိေလာက္တဲ့အထိ ေဖာက္သည္မ်ားကို ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္တာလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဖာက္သည္ေတြကို ရက္ ၆၀ အတြင္း ေပးေဆာင္ခြင့္ ေပးထားတယ္ ဆိုပါစို႔shwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ေငြရစရာရွိေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေငြလက္ခံရရွိျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ေဖာက္သည္မ်ားထံမွ မရရွိခင္အခ်ိန္ထိ ေပးေဆာင္စရာရွိတာေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ ေငြသားရွိဖို႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။123


အားလံုးေတြ႕ခဲ့တဲ့အတိုင္းပါပဲshwedingar.com။ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းေတြကို ေသခ်ာနားလည္ဖို႔နဲ႔ ႀကိဳတင္စီမံႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေငြသား အျမတ္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ေငြသားစီးဆင္းမႈ အျမတ္အစြန္း အျမတ္မ်ား အျမတ္ေငြ လုပ္ငန္းဝင္ေငြ လုပ္ငန္းအျမတ္ အျမတ္အရႈံး အရႈံးအျမတ္ အေႂကြး လုပ္ငန္းေႂကြးၿမီ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ ငွေသား အမြတ် ငွေသားစီးဆင်းမှု ငွေသားစီးဆင်းမှု အမြတ်အစွန်း အမြတ်များ အမြတ်ငွေ လုပ်ငန်းဝင်ငွေ လုပ်ငန်းအမြတ် အမြတ်အရှုံး အရှုံးအမြတ် အကြွေး လုပ်ငန်းကြွေးမြီ sme business cash flow

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။