ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာဘာလဲ။ SME လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေငြသားစီးဆင္းမႈက လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သလို က်ရံႈးသြားေအာင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲသင့္တဲ့ အေရးႀကီးဆံုးအရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။hello


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း ေငြမ်ား ဝင္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း အေျပာင္းအလဲကို ဆိုလိုပါတယ္။
  • သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ စီးဆင္းမႈမ်ားရဲ႕ အခ်ိန္ကိုက္မႈနဲ႔ ေငြသားလက္က်န္ အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအတြင္း ဝင္၊ ထြက္တဲ့ ေငြသားစုစုေပါင္းကို နားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
  • ေငြသားစီးဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းက SME လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
  • ေပးေဆာင္စရာမ်ား အခ်ိန္မီေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုံေလာက္တဲ့ေငြပမာဏရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားစီဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကိုက္မႈနဲ႔ ေငြသားလက္က်န္မ်ားကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာဘာလဲ။

ေငြသားစီးဆင္းမႈဆိုတာ လုပ္ငန္းအတြင္း ေငြမ်ား ဝင္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း အေျပာင္းအလဲကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ ေငြလက္ခံမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – အေႂကြးျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔) ဝယ္ယူျခင္းမ်ားက ေငြသားကို ေနာက္ရက္မ်ားမွ လဲလွယ္တာေၾကာင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈထဲကို ခ်က္ခ်င္းထည့္သြင္းလို႔ မရပါဘူး။

ေငြသားအေျချပဳတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈသာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားတည္ရွိမႈက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ေဖာက္သည္မ်ားထံ ေႂကြးၿမီျဖင့္ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူထံမွ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈက ေျခရာခံဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး စီမံခန္႔ခြဲဖို႔လိုတဲ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ရႈေထာင့္အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

  • ေယဘုယ်ေငြသားစီးဆင္းမႈ
  • ေငြသားစီးဆင္းျခင္း အခ်ိန္ကိုက္ညီမႈ
  • ေငြသားလက္က်န္

ေယဘုယ် ေငြသားစီးဆင္းမႈ

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေငြသားစီးဝင္မႈအားလံုးထဲမွ ေငြသားစီးထြက္မႈအားလံုးကို ႏုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေယဘုယ် ေငြသားစီးဆင္းမႈကို ရရွိပါလိမ့္မယ္။

Cash Flow = Cash Inflow - Cash Outflow

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈက အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း လုပ္ငန္းရဲ႕ ဝင္ေငြက ထြက္ေငြထက္ ပိုမ်ားတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္dingar။ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈကေတာ့ ထြက္ေငြက ဝင္ေငြထက္ ပိုမ်ားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။

အားလံုးသိထားတဲ့အတိုင္းပဲ ေရရွည္မွာေတာ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈက အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္dingar။ ဥပမာ – လုပ္ငန္းထဲ ဝင္လာတဲ့ေငြက ထြက္သြားတဲ့ေငြထက္ ပိုမ်ားဖို႔ လိုပါတယ္။

ေရတိုမွာေတာ့ ေငြသားစီးဆင္းမႈက အေၾကာင္းအရင္းမရွိပဲ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဥပမာ – အရင္ဆံုး သိုေလွာင္ပစၥည္းတစ္ခု ဝယ္ယူလိုက္တာက ေငြသားစီးထြက္မႈျဖစ္ေပမယ့္ ေနာက္အနည္းငယ္ၾကာမွသာ ဒါကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၿပီး ေငြသားစီးဝင္မႈ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။hello


ေငြသားစီးဆင္းမႈရဲ႕ အခ်ိန္ကိုက္ညီမႈ

လုပ္ငန္းထဲကို ေငြဝင္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္ငန္းထဲမွ ေငြထြက္တဲ့အခ်ိန္က မတူညီပါဘူး။

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဖာက္သည္ေတြကို ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေရာင္းခ်ရေသးခင္မွာ ဒါေတြအတြက္ အရင္ဆံုး ေငြေပးေခ်ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဥပမာေျပာရရင္ လက္လီကုန္စံုဆိုင္ေတြက ေဖာက္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရမယ့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အရင္ဆံုး အျခားတင္သြင္းသူထံမွ ဝယ္ယူရပါတယ္။

ငွားရမ္းခ အစရွိတဲ့ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားက ႏွစ္အစမွာေတာ့ ႀကီးမားတဲ့ ေငြသားစီးထြက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဝန္ထမ္း လုပ္အားခမ်ားကလည္း လတစ္လရဲ႕ အစတိုင္းအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေငြသားစီးထြက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိမယ့္ ေငြသားစီးဝင္မႈမ်ားက ဥပမာအားျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ေနႏိုင္သလို ရက္သတၱပတ္အဆံုး သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္ စုစည္းရရွိႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဥပမာ – စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြသားစီးဝင္မႈကို ရာသီတစ္ခုရဲ႕ အဆံုးမွာ စုစည္းရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေငြသားစီးဝင္ခ်ိန္နဲ႔ ေငြသားစီးထြက္ခ်ိန္မ်ား မတူညီမႈေၾကာင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္လီကုန္စံုဆိုင္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈက ေအာက္ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Cash flow chart

ေရာင္းခ်ရန္ပစၥည္းမ်ား အရင္ဦးဆံုးဝယ္ယူရတာေၾကာင့္ ႀကီးမားတဲ့ ေငြသားစီးထြက္မႈ ရွိပါတယ္dingar။ ေနာက္ရက္ေတြမွာ ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းရတာေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖင့္ ေသးငယ္တဲ့ ေငြသားစီးဝင္မႈမ်ား ရွိလာပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြမွာ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈက တစ္မ်ိဳးထက္ပိုရွိေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈကေတာ့ ပိုရႈပ္ေထြးပါလိမ့္မယ္။

ေဖာက္သည္မ်ားကို အေႂကြးေရာင္းခ်ျခင္း၊ တင္သြင္းသူမ်ားထံမွ အေႂကြးျဖင့္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ား ရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈက ဒီထက္ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးပါလိမ့္မယ္။hello


ေငြသားလက္က်န္

ေငြသားလက္က်န္ဆိုတာ ဘယ္အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ငန္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ေငြပမာဏကို ဆိုလိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားလက္က်န္ကို သိထားမွသာ ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို အခ်ိန္မီ ေပးေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေငြသားလက္က်န္ကို သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

တကယ္လို႔ ေငြသားစီးထြက္မႈရွိေနတဲ့အခ်ိန္ ဒီစီးထြက္မႈက ေငြသားလက္က်န္ထက္ ပိုမ်ားေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ေဒဝါလီခံရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္dingar။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းက သတ္မွတ္အခ်ိန္တြင္း ေပးေဆာင္စရာမ်ားကို မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

လက္ေတြ႕မွာေတာ့ လုပ္ငန္းေတြက ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့အခါ ကိုယ့္ထံမွာ အေႂကြးတင္ေနတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ လိုအပ္ေနတဲ့ေငြမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းငွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြက ဒီလိုေငြသားစီးဆင္းမႈရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္း၊ ေငြေခ်းငွားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္ ေငြေခ်းငွားျခင္းက ေရရွည္အတြက္ မေကာင္းတဲ့အျပင္ ေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေၾကာင့္ ေငြသားလက္က်န္အတြက္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပမာဏရယ္လို႔ မရွိေပမယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့စည္းစနစ္ရွိထားမယ္ဆိုရင္ ၃ လမွ ၆ လအထိ ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ေငြသားအလုံအေလာက္ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။hello


တင္သြင္းသူ၊ ဝန္ထမ္းနဲ႔ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ေပးေဆာင္ဖို႔အတြက္ ေငြသားလိုအပ္ပါတယ္dingar။ လုပ္ငန္းႀကီးထြားဖို႔အတြက္ ေငြသားလိုအပ္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈကို နားလည္ဖို႔နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔က လုပ္ငန္းရဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေငြသား အျမတ္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ ေငြသားစီးဆင္းမႈ အျမတ္အစြန္း အျမတ္မ်ား အျမတ္ေငြ လုပ္ငန္းဝင္ေငြ လုပ္ငန္းအျမတ္ အျမတ္အရႈံး အရႈံးအျမတ္ အေႂကြး လုပ္ငန္းေႂကြးၿမီ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ ငွေသား အမြတ် ငွေသားစီးဆင်းမှု ငွေသားစီးဆင်းမှု အမြတ်အစွန်း အမြတ်များ အမြတ်ငွေ လုပ်ငန်းဝင်ငွေ လုပ်ငန်းအမြတ် အမြတ်အရှုံး အရှုံးအမြတ် အကြွေး လုပ်ငန်းကြွေးမြီ sme business cash flow profit

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။