အၾကမ္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေယဘုယ်အားျဖင့္ အျမတ္အစြန္းဆိုတာ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ေပးၿပီးတဲ့အခါ က်န္ရွိတဲ့ေငြပမာဏ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေတာ့ သိထားရမယ့္ အျမတ္အစြန္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္shwe။ အၾကမ္း အျမတ္အစြန္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းနဲ႔ အသားတင္ အျမတ္အစြန္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။hello


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အၾကမ္းအျမတ္အစြန္းဆိုတာ ေရာင္းရေငြမွ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
  • လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းဆိုတာ အၾကမ္းအျမတ္အစြန္းမွ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
  • အသားတင္အျမတ္အစြန္းဆိုတာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းမွ အခြန္၊ အတိုး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အျမတ္အစြန္းဆိုတာဘာလဲ။

အျမတ္အစြန္းဆိုတာ ေရာင္းရေငြမ်ားမွ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကို ႏုတ္လိုက္တဲ့အခါ က်န္ရွိတဲ့ ေငြပမာဏကို ဆိုလိုပါတယ္။

တိက်တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ေရာင္းရေငြက ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းက အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကုန္က်စရိတ္က ေရာင္းရေငြထက္ ပိုေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျမတ္အစြန္းက အႏုတ္ျပေနပါလိမ့္မယ္shwe။ ဆိုလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းက အျမတ္ရႏိုင္ေျခ မရွိပါဘူး။

Profit = Revenue - Expenseshello


အဓိက အျမတ္အစြန္း အမ်ိဳးအစားေတြက ဘာလဲ။

လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း မတူညီတဲ့ အဆင့္ေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အျမတ္ရႏိုင္ေျခ တိုင္းတာခ်က္မ်ားကေတာ့

  • အၾကမ္း အျမတ္အစြန္း
  • လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္း
  • အသားတင္ အျမတ္အစြန္း

Types of profit (bar chart)hello


အၾကမ္း အျမတ္အစြန္း

အၾကမ္း အျမတ္အစြန္းဆိုတာ ေရာင္းရေငြမွ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ၿပီးတဲ့အခါ က်န္ရွိတဲ့ပမာဏကို ဆိုလိုပါတယ္။

တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား (ေရာင္းရပစၥည္းအတြက္ကုန္က်စရိတ္ – COGS လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။) က ေရာင္းခ်လိုက္တဲ့ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္အားခမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္။

Gross profit = Revenue - Direct Costs

အၾကမ္း အျမတ္အစြန္းက ကိုယ့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ဒါေတြက အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိလားဆိုတာ ျပေပးပါတယ္shwe။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေတာ့ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ ဒီအတြက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းကို ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။hello


လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္း

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းဆိုတာ အၾကမ္းအျမတ္အစြန္းမွ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ သြယ္ဝိုက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သြယ္ဝိုက္ကုန္က်စရိတ္ဆိုတာ ရံုးခန္းငွားခ၊ ဝန္ထမ္းလစာ၊ မီတာခမ်ား စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းက လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ ပံုေဖာ္ၾကည့္လို႔ရေစပါတယ္။hello


အသားတင္ အျမတ္အစြန္း

တစ္ခါတစ္ရံ အသားတင္ဝင္ေငြလို႔လည္း ေခၚပါတယ္shwe။ အသားတင္ အျမတ္အစြန္းက လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းမွ အတိုးကုန္က်စရိတ္ (ဥပမာ – ေခ်းေငြအတိုးျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ား) နဲ႔ အခြန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏုတ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသားတင္ အျမတ္အစြန္းက “အတင္းၾကပ္ဆံုး” အျမတ္ရႏိုင္ေျခ တိုင္းတာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ အစိုးရထံေပးေဆာင္စရာမ်ား အပါအဝင္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးတဲ့အခါ က်န္တဲ့ပမာဏကို ျပေပးပါတယ္။ hello


ဝင္ေငြရွင္းတမ္းရွိ အျမတ္အစြန္း

ဝင္ေငြရွင္းတမ္း (P&L) က အျမတ္အစြန္း အဆင့္ (၃) ခုလံုးကို ျပေပးပါတယ္။

Profits in a Profit and Loss Statementhello


ဒီအဆင့္ေတြက ဘာကိုျပလဲ။

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းက အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းမွာ အျမတ္ရႏိုင္ေျခဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာ သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ – အသားတင္ အျမတ္အစြန္းအဆင့္မွာ အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိတဲ့ လုပ္ငန္းက ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။

အၾကမ္း အျမတ္အစြန္းအဆင့္မွာသာ အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အျမတ္အစြန္းအဆင့္မွာ အျမတ္ရႏိုင္ေျခမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါေသးတယ္shwe။ ဥပမာ – ထပ္တိုးထုတ္လုပ္မႈမ်ား ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စရိတ္စီမံမႈမ်ားကလည္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္အျမတ္အဆင့္မွာ အျမတ္အစြန္းရွိႏိုင္ေျခရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းအျမတ္အစြန္းအဆင့္မွာတင္ အျမတ္ရႏိုင္ေျခမရွိတဲ့လုပ္ငန္းကေတာ့ အေျခခံ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘယ္လို အျမတ္အစြန္းရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ႀကိဳးစားၿပီးစဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။hello


အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိတဲ့ လုပ္ငန္းသာ ေရရွည္မွာ ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အျမတ္ရႏိုင္ေျခရွိတဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ၿပိဳလဲၿပီး ေဒဝါလီခံရႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေငြသားစီးဆင္းမႈကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုတာျဖစ္ပါတယ္shweေငြသားစီးဆင္းမႈကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ၿပီး အျမတ္အစြန္းနဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားလဲဆိုတာကိုေတာ့ ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ

လုပ္ငန္း အျမတ္ အျမတ္အစြန္း အၾကမ္း အၾကမ္းအျမတ္ အၾကမ္းအျမတ္အစြန္း စုစုေပါင္းအျမတ္ အျမတ္ေငြ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အျမတ္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္အျမတ္အစြန္း အသားတင္ အသားတင္အျမတ္ အသားတင္အျမတ္အစြန္း လုပ္ငန္းလည္ပတ္အျမတ္ေငြ အသားတင္အျမတ္ေငြ လုပ်ငန်း အမြတ် အမြတ်အစွန်း အကြမ်း အကြမ်းအမြတ် အကြမ်းအမြတ်အစွန်း စုစုပေါင်းအမြတ် အမြတ်ငွေ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု လုပ်ငန်းလည်ပတ်အမြတ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်အမြတ်အစွန်း အသားတင် အသားတင်အမြတ် အသားတင်အမြတ်အစွန်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်အမြတ်ငွေ အသားတင်အမြတ်ငွေ sme business profits gross operating net

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။