ေျခရာခံၿပီး နားလည္ထားရမယ့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ (၅) ခ်က္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို ေကာင္းစြာစီမံထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔က စိတ္ကို ပင္ပန္းေစႏိုင္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို နားလည္ဖို႔ အမွန္တကယ္ ကူညီေပးပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအားလံုးကို တစ္စုတစ္စည္း ရရွိႏိုင္ဖို႔က အခ်ိန္နဲ႔အား စိုက္ထုတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

နားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

  • ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ (Revenue and Expenses)
  • ေငြသားစီးဆင္းမႈ (Cash flow)
  • ရရန္ရွိႏွင့္ ေပးရန္ရွိ စာရင္း (Receivable and payables)
  • စာရင္းရွိပစၥည္း (Inventory)
  • လစာေပးျခင္း (Payroll)

ဒါေတြကို စတင္ေျခရာခံဖို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား မလိုအပ္ပါဘူး။yes


ဝင္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ (Revenue and Expenses)

ဒါက နားလည္ဖို႔ အလြယ္ကူဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဝင္ေငြထဲက ထြက္ေငြကို ႏုတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အျမတ္ရရွိပါလိမ့္မယ္။

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလ (ဥပမာ – ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္၊ ၿပီးခဲ့ေသာလ) တစ္ခုအတြက္ ေရာင္းရေငြ (ရရွိေငြ) အားလံုးကို ေပါင္းလိုက္ပါshwe။ ဒါက ကိုယ့္ရဲ႕ ဝင္ေငြပါပဲ။

ၿပီးရင္ေတာ့ တူညီတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ ထြက္ေငြအားလံုးကို ေပါင္းလိုက္ပါshwe။ ထြက္ေငြေတြကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ အားလံုးေပါင္းလိုက္တာထက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားထားတာက အကူအညီျဖစ္ပါတယ္။

အဓိက ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းတစ္ခုကေတာ့ ဝင္ေငြရွင္းတမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဝင္ေငြရွင္းတမ္းက သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုရဲ႕ ဝင္ငေြ၊ ထြက္ေငြနဲ႔ အျမတ္ကို ျပေပးပါတယ္။ yes


Revenue - Expenses = Profityes


ေငြသားစီးဆင္းမႈ (Cash flow)

လုပ္ငန္းေတြမွာ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အယူအဆမွားတစ္ခုက အျမတ္အစြန္းရရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းက မၿပိဳလဲႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ၾကတာပါပဲ။

လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ေငြသားစီးဆင္းမႈ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ၿပိဳလဲတတ္ၾကပါတယ္။

ေရရွည္မွာ အျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔ အေရးႀကီးေပမယ့္ ေရတိုမွာ ေငြသားစီးဆင္းမႈက ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။

လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခေၾကး အရင္ေပးရၿပီး ဝင္ေငြ ကိုေတာ့ ေနာက္မွ လက္ခံရေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလို ေငြထြက္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ေငြလက္ခံရရွိတဲ့ အခ်ိန္ကြာျခားမႈက ေငြသားစီးဆင္းမႈ ျပႆနာမ်ားကို ဖန္တီးပါတယ္။

ပစၥည္းတင္သြင္းသူ၊ ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူကို အခု ေပးစရာရွိၿပီး ေနာက္တစ္ပတ္ခန္႔မွသာ ေရာင္းရေငြမွ ဝင္ေငြ လံုလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိမွာျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အခုခ်ိန္မွာ ေပးစရာရွိတာေတြကို ေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူးshwe။ အခ်က္က်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ေဒဝါလီခံရတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ဒီလို ေငြသားျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ေစ်းႀကီးတဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ရယူဖို႔အတြက္ လိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈကို အာရံုမျပဳမိဘူးဆိုရင္ အျမတ္အစြန္းရႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းကလည္း ေဒဝါလီခံရႏိုင္ပါတယ္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈကို ေကာင္းစြာ စီမံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေငြအသံုးျပဳဖို႔ ရွိမလဲshwe။ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေငြလက္ခံရရွိဖို႔ ရွိမလဲဆိုတာကို ၾကည့္ပါ။

ဒါ့အျပင္ ေပးရန္ရွိစာရင္းနဲ႔ ရရန္ရွိစာရင္းမ်ားကိုလည္း ေျခရာခံဖို႔ လိုပါမယ္။ 

​ေငြသားစီးဆင္းမႈအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။ 

ေငြသားစီးဆင္းမႈနဲ႔ အျမတ္အစြန္းက ဘာလို႔အေရးပါတာလဲဆိုတာကို ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ရရန္ရွိစာရင္းႏွင့္ ေပးရန္ရွိစာရင္း (Receivable vs payables)

ရရန္ရွိစာရင္းဆိုတာ ကိုယ့္ကို ေပးစရာရွိတဲ့ ေငြမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။

ေပးရန္ရွိစာရင္းဆိုတာ ကိုယ့္ဘက္မွ ေပးစရာရွိတဲ့ ေငြမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားကို အေႂကြးနဲ႔ ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ ရရန္ရွိစာရင္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ ပစၥည္းတင္သြင္းသူက ကိုယ့္ကို အေႂကြးနဲ႔ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ သူ႔ကို အေႂကြးဆပ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေပးရန္ရွိစာရင္း ရွိလာပါလိမ့္မယ္။

တကယ္လို႔ အေႂကြးနဲ႔ မဝယ္ဘူး၊ မေရာင္းဘူး၊ ေငြသားျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရရန္ရွိစာရင္းနဲ႔ ေပးရန္ရွိစာရင္းအတြက္ စိတ္ပူဖို႔ မလိုပါဘူး။yes


စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ား (Inventory)

တကယ္လို႔ လက္လီေရာင္းတဲ့သူဆိုရင္ ဝယ္ယူထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ကုန္ထုတ္လုပ္သူဆိုရင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပစၥည္းမ်ား (လုပ္လက္စပစၥည္းမ်ား) သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ၿပီးသြားေပမယ့္ ေရာင္းမထြက္ေသးတဲ့ပစၥည္းမ်ားကို စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းရွိပစၥည္းအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္shwe။ စာရင္းရွိပစၥည္း အရမ္းမ်ားတယ္ဆိုရင္ ပစၥည္းမ်ားက အလဟႆ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈေတြျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္shwe။ ဒီပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားတဲ့ေနရာကိုလည္း အျခားတစ္ခုအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္shwe။ စာရင္းရွိပစၥည္း အရမ္းနည္းသြားရင္လည္း မေရာင္းလိုက္ရတာမ်ဳိးလည္း ရွိႏိ္ုင္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးရႈေထာင့္မွ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စာရင္းရွိပစၥည္းဆိုတာ လုပ္ငန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေငြမ်ားပါပဲshwe။ စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ား ေရာင္းထြက္မွသာ ရရွိမယ့္ေငြ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးစီမံႏိုင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။yes


yes


ရရန္ရွိစာရင္းမ်ား၊ ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားနဲ႔ စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ားက “လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရင္းႏွီးေငြ”ရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္shwe။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈရင္းႏွီးေငြဆိုတာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိတဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုခုအတြင္း ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတဲ့ ေငြပမာဏျဖစ္ပါတယ္shwe။ “ေငြသားေျပာင္းလဲျခင္းသံသရာ” (Cash conversion cycle) ကလည္း ရရန္ရွိစာရင္း၊ ေပးရန္ရွိစာရင္းနဲ႔ စာရင္းရွိပစၥည္းမ်ားမွ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

လစာေပးျခင္း

ဝန္ထမ္းလစာနဲ႔ လုပ္အားခမ်ားက SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ကုန္က်စရိတ္မ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

လစာမွန္မွန္ ရရွိျခင္းက လုပ္ငန္းကို က်န္းမာေစတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းမ်ားက လစာရတဲ့ အခ်ိန္မွာ လစာရရွိမွာ သိထားၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ သိပ္ၿပီး သတိျပဳမိေလ့ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ လစာမရရွိျခင္း၊ ေနာက္က်ျခင္း၊ လစာမွားေပးျခင္း စသျဖင့္ လစာေပးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တစ္စံုတစ္ခု ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုရင္ ျပႆနာႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းအမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုရင္ လစာေပးျခင္းက ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ – လုပ္အားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုရွိတယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္ပို အပါအဝင္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ေျခရာခံဖို႔အတြက္ အခ်ိန္မွတ္တဲ့စာရင္းဇယား လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္

အလုပ္သမားမ်ား ကိုယ္စား အလုပ္ရွင္က လူမႈဖူလံုေရးပံ့ပိုးမႈမ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဝင္ေငြခြန္မ်ား၊ ထိမ္ခ်န္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာကို သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လစာေပးျခင္းကို ေကာင္းစြာ စီမံႏိုင္ဖို႔ကလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။yes


လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အဓိကအခ်က္မ်ားက အကုန္မဟုတ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာ စီမံႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဒါေတြကို ေကာင္းစြာစီမံႏိုင္ေနၿပီဆိုရင္ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း

လုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငန္း အေသးစား အလတ္စား အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း ဘ႑ာေရးအခ်က္ ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရး လုပ္ငန္းေငြအဝင္အထြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ လုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း အသေးစား အလတ်စား အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်း ဘဏ္ဍာရေးအချက် ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းရဲ့ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းငွေအဝင်အထွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက် sme business financials

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။