လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း (Incorporation) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


လုပ္ငန္းအသစ္ကို စတင္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရွိၿပီးလုပ္ငန္းကို စီမံေနတာျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခ်င္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။hello


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဆိုလိုပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ DICA မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ မွတ္ပံု မတင္ပဲ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ မဖြဲ႔စည္းလည္းပဲ ရပါတယ္။
 • ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားတဲ့ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္တဲ့ ကုမၸဏီမ်ားပါပဲ။

ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ သီးျခားရပ္တည္မႈ ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းျဖင့္ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ပါတယ္။

DICA ဆိုတာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန (MIFER)  လက္ေအာက္မွာရွိၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ပင္မၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။hello


ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔လိုလား။

လုပ္ငန္းေတြက ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ေတာ့ မလိုပါဘူး။

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ငန္းငယ္ေတြက မွတ္ပံုတင္ဖို႔မလိုအပ္တဲ့  ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ မဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ ျခားနားခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာၾကည့္ပါ။hello


ဖြဲ႕စည္းႏိုင္တဲ့ မတူညီတဲ့ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေတြက ဘာလဲ။

မွတ္ပံုတင္ႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့

 • အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၊
 • အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီ၊
 • ခံ၀န္ခ်က္အားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ၊
 • တာ၀န္ကန႔္သတ္မထားသည့္ ကုမၸဏီ၊
 • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕၊
 • ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၊
 • ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အထူးကုမၸဏီအက္ဥပေဒအရ အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီ၊
 • ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္း။

အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီေတြကိုေတာ့ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရၿပီး လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္လည္း အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီနဲ႔ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။hello


အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာလဲ။

အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ 

 • ရွယ္ယာရွင္ အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္နဲ႔
 • ဒါ႐ိုက္တာ အနည္းဆံုး တစ္ေယာက္ လိုပါတယ္။

ဆႏၵရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲကပဲလည္း ဒီရွယ္ယာရွင္တစ္ဦးနဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး၊ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ 

မတည္ရင္းႏွီးေငြအတြက္ေတာ့ အနည္းဆံုးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။

မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားကို လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

 • အမည္တူမရွိတဲ့ ကုမၸဏီအမည္
 • ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
 • ဒါ႐ိုက္တာႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္
 • အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ားရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
 • ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

hello


ကုမၸဏီကို ဘယ္လိုမွတ္ပံုတင္ရမလဲ။

မွတ္ပံုတင္ရတာက ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ိုးရွင္းၿပီးေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္ (MyCO) ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အဆင့္ဆင့္လမ္းၫႊန္ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


DICA မွာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရတာက ေတာ္ေတာ္ေလး လြယ္ကူပါတယ္finance။ အကူအညီလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာ္ပိုရိတ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက အၾကံေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အခြန္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား စတဲ့ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္Cypher


ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးလြယ္ကူၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းကို ေသခ်ာခြဲျခားေပးပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအခ်ိဳ႕နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။

ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီနဲ႔ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင့္ဆင့္လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။hello


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေကာ္ပိုရိတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကုမၸဏီ ကုမၸဏီေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ကော်ပိုရိတ် ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းကိုကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်းများ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင် Business Company Incorporation incorporated company how to register sme small business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။