တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း (Sole Proprietorship) ႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ (Incorporated Company)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္မလဲ။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းက ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္နဲ႔ လုပ္ငန္းၾကားမွာ တရားဝင္ ပိုင္းျခားထားတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။
 • ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီဆိုတာ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္နဲ႔ တရားဝင္ ပိုင္းျခားထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ဆိုလိုတာပါ။
 • လုပ္ငန္းငယ္အမ်ားစုကေတာ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ် ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

yes


တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ဘာလဲ။

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ မဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကသာ ပိုင္ဆိုင္တဲ့လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။

စတင္လုပ္ကိုင္ လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး လုပ္ငန္းပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းက ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ မဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္မႈ မရွိပါဘူးdingar။ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပိုင္ရွင္ၾကားမွာ ပိုင္းျခားခ်က္မရွိပါဘူး။

လုပ္ငန္းရဲ႕ အေႂကြးမွန္သမွ်အတြက္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တာဝန္ရွိပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ – တကယ္လို႔ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ မဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းကို ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီး စတင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပိုင္ရွင္ၾကား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ စီးပြားမိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ထားႏိ္ုင္ပါတယ္။ yes


ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီဆိုတာဘာလဲ။

ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီဆိုတာ DICA မွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ သီးျခားရပ္တည္မႈ ဖန္တီးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခြဲျခားမႈက ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္dingar။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ပိုင္ရွင္မ်ားက ကုမၸဏီရဲ႕ အေႂကြးမ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ တာဝန္မရွိဘူးဆိုတာပါပဲ။

ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီေတြက ကုမၸဏီနာမည္နဲ႔လည္း ေငြေခ်းယူႏိုင္ပါတယ္။yes


အျခား ျခားနားခ်က္ေတြက ဘာလဲ။

ေခ်းေငြေပးဆပ္ရတဲ့ ႐ႈေထာင့္အျပင္ အျခားျခားနားခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါေသးတယ္။

ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျခင္း ကုန္က်စရိတ္

 • ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းက ေငြေၾကးကုန္က်ပါတယ္။
 • တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမွာ ဒီလိုကုန္က်မႈမ်ား မရွိပါဘူး။

အခြန္ေဆာင္ျခင္း

 • တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားက ပိုင္ရွင္နဲ႔ သီးျခားျဖစ္မေနတဲ့အတြက္ အခြန္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ စည္းၾကပ္ပါတယ္။
 • ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီမ်ားကေတာ့ အခြန္ကို ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ စည္းၾကပ္ပါတယ္။
 • ပုဂၢိဳလ္ေရးဝင္ေငြခြန္မ်ားက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ပိုမ်ားေလ့ရွိပါတယ္။
 • ဒါ့အျပင္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီမွ အျမတ္ရတယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ႀကိမ္အခြန္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါမယ္dingar။ အျမတ္ကို ေကာ္ပိုရိတ္ဝင္ေငြခြန္အျဖစ္၊ အစုအေပၚအျမတ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးဝင္ေငြခြန္အျဖစ္ ေကာက္ခံပါလိမ့္မယ္။

ျပင္ပမွ မတည္ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္း

 • ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ျပင္ပမွ မတည္ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္ပါတယ္။
 • ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာတည္ေဆာက္မႈပံုစံေၾကာင့္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ဆိုရင္ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီနဲ႔ ပိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။
 • ေခ်းေငြယူျခင္းျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းအတြက္လည္း ကုမၸဏီေတြမွာ ေရြးခ်ယ္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္dingar။ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းရွိမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပပါတယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္

 • ဘယ္လိုပံုစံရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမဆို ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ သက္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာဘာလဲ နဲ႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။yes


yes


ဘယ္ဟာက ပိုေကာင္းလဲ။

ဘယ္လို လုပ္ငန္းပံုစံက ပိုေကာင္းလဲဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ကိုယ္တိုင္စီမံလို႔ရတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ဆိုရင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ ရပ္တည္တာက ပိုအကုန္အက်နည္းၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရတာလည္း ပို႐ိုးရွင္းပါတယ္။

တကယ္လို႔ ႀကီးထြားေနတဲ့ လုပ္ငန္းဆိုရင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြရင္းျမစ္ေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ အပါအဝင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ်င္ေကာင္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေကာ္ပိုရိတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကုမၸဏီ ကုမၸဏီေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း တစ္ဦးပိုင္ တစ္ဦးပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းေသး ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာကုမၸဏီ ကုမၼဏီတည္ေထာင္ ကုမ္ပဏီတည္ေထာင္ ကုမၼဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကုမ္ပဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကော်ပိုရိတ် ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းကိုကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်းများ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း တစ်ဦးပိုင် တစ်ဦးပိုင်လုပ်ငန်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းသေး ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်း ကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းထားသောလုပ်ငန်း ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီ ကုမ္မဏီတည်ထောင် ကုမ်ပဏီတည်ထောင် ကုမ္မဏီတည်ထောင်ခြင်း ကုမ်ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ကုမ္ပဏီတည်ထောင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း Business Company Incorporation incorporated company how to register sme small business sole proprietorship incorporate

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။