စာရင္းကိုင္အကူအညီရယူျခင္း – ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္ ျပင္ပအကူအညီ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အလုပ္မ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ စာရင္းကိုင္ျခင္းက အခ်ိန္ကုန္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အရာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အျခားသူရဲ႕ အကူအညီယူတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္ စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္အေၾကာင္းကိုလည္း ဒီမွာေလ့လာလို႔ ရပါတယ္။ hello


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • စာရင္းကိုင္အလုပ္ရဲ႕ ဘယ္အပိုင္းေတြမွာ အကူအညီလိုအပ္လဲshwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ပဲလား၊ အကုန္လံုးလား။
 • တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ခန္႔ထားမလား၊ ျပင္ပအကူအညီယူမလား ဆိုတာ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေနအထားအရ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီအဆင့္ ကို ရွာၾကည့္ပါ။
 • ခန္႔ထားျခင္းနဲ႔ အကူအညီေတာင္းျခင္း ႏွစ္ခုလုံးမွာ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိပါတယ္။

စာရင္းကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီယူဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား ရွိပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ငန္းတာဝန္အပိုင္းမွာ အကူအညီလိုတာလဲ။

ပထမဆံုး ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးအတြက္ တစ္ျခားသူရဲ႕ အကူအညီယူခ်င္လဲဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။

 • စာရင္းကိုင္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း
 • အေထြေထြ စာရင္းေရးျခင္း
 • တိက်တဲ့စာရင္းမ်ားအတြက္ အကူအညီယူျခင္း (ဥပမာ – ေပးရန္ရွိစာရင္း)
 • ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္း
 • လုပ္ငန္းစိစစ္ျခင္း
 • အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း

စာရင္းကိုင္ျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္းကို စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္းစဥ္စက္ဝန္းမွာ ျပန္လည္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီဟာေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလျဖစ္ျဖစ္ အကုန္လံုးကို ျဖစ္ျဖစ္ အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္အပါအဝင္ စာရင္းကိုင္စနစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အကူအညီယူၿပီး စာရင္းကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုင္တြယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြအလႊဲအေျပာင္း အေျမာက္အမ်ားရွိတယ္ဆိုရင္လည္း အေထြေထြ စာရင္းေရးျခင္းအတြက္ အကူအညီယူၿပီး လုပ္ငန္းစိစစ္ျခင္းကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ ေပးရန္ရွိစာရင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိရင္ ဒီတစ္ခုတည္းအတြက္ပဲလည္း အကူအညီ ယူႏိုင္ပါတယ္။

ဒါမွမဟုတ္ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္မကၽြမ္းက်င္ဘူးဆိုရင္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးအတြက္ပါ အကူအညီယူႏိုင္ပါတယ္။hello


ဘယ္အဆင့္ေလာက္ရွိတဲ့ အကူအညီမ်ိဳးလဲ။

ဒုတိယအေနနဲ႔ ဘယ္အဆင့္ရွိတဲ့ အကူအညီမ်ိဳး လိုအပ္လဲဆိုတာကို စဥ္းစားရပါမယ္။

အကူအညီက အခ်ိန္တိုင္းလိုအပ္လား သို႔မဟုတ္ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းေတြက တစ္ခါတစ္ေလမွ ရွိတာလား။

အကူအညီအဆင့္မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္နယ္ပယ္တစ္ခုလံုး ရွိပါတယ္။

 • အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ခန္႔ထားျခင္း
  • အခ်ိန္ပိုင္း
  • အခ်ိန္ျပည့္
 • ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈ
  • အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္
  • ျပင္ပအကူအညီ

စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕က အေျခခံစာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္shwe။ တျခားလုပ္ငန္းေတြကလည္း အၾကံေပးျခင္းနဲ႔ အခြန္ေၾကညာလႊာတင္သြင္းျခင္း၊ လစာေပးျခင္းမ်ား စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။hello


အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းခန္႔ထားမလား၊ ျပင္ပအကူအညီယူမလား။

ႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ရွိပါတယ္shwe။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာေလးေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို အနီးကပ္ေသခ်ာ စီမံခန္႔ခြဲလို႔ ရပါမယ္shwe။ ဒါေပမယ့္ စြမ္းရည္ရွိတဲ့သူကို ရွာေဖြဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းထဲမွာ ဆက္လက္ဆြဲေခၚထားႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ေစ်းႀကီးၿပီး ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။

ျပင္ပမွာဆိုရင္ စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္shwe။ သူတို႔က ႐ိုးရွင္းတဲ့ စာရင္းေရးျခင္းမွစၿပီး စာရင္းကိုင္ျခင္း လံုးဝ ၿပီးေျမာက္တဲ့အထိ ဘယ္အကူအညီ အဆင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီေတြက ေဖာက္သည္အမ်ားႀကီးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္း ေရစီးေၾကာင္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ငွားရမ္းထားတဲ့ စာရင္းကိုင္ေတြထက္ပိုၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေကာင္းၿပီး ေစ်းလည္းတတ္ႏိုင္ေလာက္မယ့္ စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရတာလည္း ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။hello


ဒါဆိုရင္ ဘာလိုအပ္လဲ။

လုပ္ငန္းတစ္ခုစီက ကြာျခားတဲ့အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္တစ္ခုကို စဥ္းစားဖို႔က ကိုယ့္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းက ႀကီးထြားလာၿပီး ေျပာင္းလဲေနတာနဲ႔အမွ် စာရင္းကိုင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ေတာ့ အခ်ိန္ျပည့္ စာရင္းကိုင္ဝန္ထမ္းကို ခန္႔အပ္ဖို႔ မလိုတာမ်ားပါတယ္shweစာရင္းကိုင္စနစ္တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ လိုအပ္သလို အကူအညီေပးဖို႔ အတြက္ပဲဆိုရင္ ျပင္ပအၾကံေပးတစ္ေယာက္ရွိတာနဲ႔တင္ ျပည့္စံုႏိုင္ပါတယ္။hello


ဥပမာအခ်ိဳ႕

ေငြအလႊဲအေျပာင္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုရင္ စာရင္းေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔နဲ႔ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔အတြက္ စာရင္းေရးတစ္ေယာက္ ငွားရမ္းတာက ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 

ဥပမာ ေပးရန္ရွိစာရင္း အမ်ားႀကီးရွိရင္ ေပးရန္ရွိစာရင္းအတြက္ စာေရးတစ္ဦးခန္႔ထားရံုနဲ႔  အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ေတြကို နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္ သိျမင္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔႔ အၾကံဉာဏ္ေပးႏိုင္တဲ့ စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ တိုင္ပင္အၾကံေပးမႈကို ခံယူႏိုင္ပါတယ္။

စာေရး၊ စာရင္းေရး နဲ႔ စာရင္းကိုင္ေတြက အလုပ္တာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။hello


စာရင္းကိုင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္စာရင္းကိုင္ျခင္း အပါအဝင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

အကူအညီယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တကယ္လိုအပ္တဲ့ အကူအညီအတြက္သာ အခေၾကးေပးမိဖို႔အတြက္  ဘယ္အပိုင္းမွာ အကူအညီလိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သိဖို႔လိုပါတယ္။hello


ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ “စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္” သင္တန္း – စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း အေျခခံ အြန္လိုင္း ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါMorpheus


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္

စာရင္းကိုင္ စာရင္း စာရင္းေရး စာရင္းကိုင္ပညာ စာရင္းကိုင္မ်ား စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္းကိုင္အလုပ္မ်ား စာရင္းကိုင္ငွား စာရင္းကိုင္ခန္႔ စာရင္းကိုင္ဘယ္လိုခန္႔ စာရင္းကိုင္ခန္႔ျခင္း စာရင္းကိုင္ခန္႔ထားျခင္း စာရင္းကိုင္ငွားရမ္းျခင္း စာရင္းကိုင္အတြက္အကူအညီ စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာရင္းကိုင္အကူအညီ စာရင္းကိုင္ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းကိုင္ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈ ျပင္ပဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စာရင်းကိုင် စာရင်း စာရင်းရေး စာရင်းကိုင်ပညာ စာရင်းကိုင်များ စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်းကိုင်အလုပ်များ စာရင်းကိုင်ငှား စာရင်းကိုင်ခန့် စာရင်းကိုင်ဘယ်လိုခန့် စာရင်းကိုင်ခန့်ခြင်း စာရင်းကိုင်ခန့်ထားခြင်း စာရင်းကိုင်ငှားရမ်းခြင်း စာရင်းကိုင်အတွက်အကူအညီ စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှုများ စာရင်းကိုင်အကူအညီ စာရင်းကိုင်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှု စာရင်းကိုင်ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ ပြင်ပဝန်ဆောင်မှု ပြင်ပဝန်ဆောင်မှုများ Accounting accounting job accounting hiring outsourcing accounting services accounting service providers accounting helper

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။