တန္ဖိုးတြက္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ (Financial vs Managerial accounting)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး စိစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာမွာ အဓိကအားျဖင့္ (၂) မ်ိဳးရွိပါတယ္။

  • တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ (Financial Accounting)
  • စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ (Managerial Accounting)

အဓိကအခ်က္မ်ား

  • တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာက အဖြဲ႕အစည္း ျပင္ပလူမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာက အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းလူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
  • တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာက ေနာက္ျပန္ၾကည့္ရျခင္း သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာက ေရွ႕ကိုႀကိဳျမင္ရျခင္း သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

world


တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာဆိုတာ ဘာလဲ။

တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္း ျပင္ပလူမ်ားးအတြက္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းနဲ႔ အစီရင္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ပမွ အသံုးျပဳသူေတြထဲမွာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းအဖြဲ႔၊ အခြန္႐ံုး၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားနဲ႔ ရွယ္ယာဝင္မ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

အစီရင္ခံစာေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ဘ႑ာေရးက်န္းမာေရးကို ေဖာ္ျပေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ရတဲ့သေဘာျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာစံမ်ား (MFRS) စတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိရပါမယ္။

တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာရဲ႕ အစီရင္ခံခ်က္ေတြက စုစုစည္းစည္းရွိျပီး ေယဘုယ်က်ပါတယ္။world


စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာဆိုတာဘာလဲ။

စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာဆိုတာ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းလူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ စိစစ္ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈက ဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၊ ပန္းတိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။

အစီရင္ခံစာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း စသျဖင့္ တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာထက္ ပိုၿပီး ေရွ႕ကို ႀကိဳျမင္ရပါတယ္။ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာက အတြင္းပိုင္း အသံုးျပဳမႈအတြက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသံုးျပဳမယ့္သူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကိုလိုက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ ရပါတယ္shwe။ ကုမၸဏီနဲ႔ ဌာနတစ္ခုခ်င္းစီမွာ ကြဲျပားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းပညာက တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာထက္ ပိုအေသးစိတ္က်ၿပီး ပိုက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းပညာမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေငြသားစီးဆင္းမႈ စိစစ္ျခင္း၊ ကုန္စာရင္းအဝင္အထြက္စိစစ္ျခင္း၊ ရသံုးေငြစီမံျခင္း ရသံုးေငြစီမံျခင္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္း အစရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။world


တန္ဖိုးတြက္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ ႏွစ္ခုလံုးက စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္း က႑မွရရွိတဲ့ တူညီတဲ့ အခ်က္အလက္တြမွတစ္ဆင့္ ရရွိလာတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ အတြင္း၊ အျပင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားက တိက်ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ စာရင္းေတြအေပၚကို မွီခိုရပါတယ္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို စီမံဖို႔နဲ႔ အေကာင္းဆံုး လုပ္ငန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တန္ဖိုးတြက္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စာရင္းပညာ ႏွစ္ခုလံုးက လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။world


“တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာနဲ႔ စီမံခန႔္ခြဲမႈ စာရင္းပညာအေၾကာင္း” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါNeo


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္

စာရင္းကိုင္ပညာ စာရင္းကိုင္ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္းကိုင္ဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလုပ္ရလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလဲ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္း တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ တန္ဖိုးတြက္စရင္းပညာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းပညာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရင္းပညာ အဓိကစာရင္းကိုင္ႏွစ္မ်ိဳး အဓိကစာရင္းကိုင္ပညာႏွစ္မ်ိဳး အဓိကစာရင္းကိုင္၂မ်ိဳး အဓိကစာရင္းကိုင္ပညာ၂မ်ိဳး စာရင်းကိုင်ပညာ စာရင်းကိုင် စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်းကိုင်ဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလုပ်ရလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလဲ စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်း တန်ဖိုးတွက်စာရင်းပညာ တန်ဖိုးတွက်စရင်းပညာ စီမံခန့်ခွဲမှုစာရင်းပညာ စီမံခန့်ခွဲမှုစရင်းပညာ အဓိကစာရင်းကိုင်နှစ်မျိုး အဓိကစာရင်းကိုင်ပညာနှစ်မျိုး အဓိကစာရင်းကိုင်၂မျိုး အဓိကစာရင်းကိုင်ပညာ၂မျိုး Accounting account accountant SME needs for SME requirements for SME why accounting is important importance of accounting what can accounting do financial accounting managerial accounting what is financial accounting what is managerial accounting types of accounting main types of accounting

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။