စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲ။ ဘာလို႔ အေရးႀကီးတာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေဖာ္ျပၿပီး စီမံမႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ အသိေပးပါတယ္။
  • စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္က လုပ္ငန္းအတြင္း ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ စည္းကမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။
  • စာရင္းကိုင္ပညာကို ဥပေဒအရ လိုအပ္တာျဖစ္ႏိုင္သလို ျပင္ပမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အတြက္လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။
  • စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ တန္ဖိုးကို လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ရလဒ္ (၂) ခုလံုးစီမွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

testing


လုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစျခင္း

လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာက ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပံုေဖာ္ေပးတယ္ဆိုတာကို သိၿပီးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးအပါအဝင္ ဘယ္ေနရာမွာ အျမတ္ရၿပီး ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ မျမတ္ဘူး၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားစီးဆင္းမႈ စတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။

ဘာက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ႀကီးထြားေစတာလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ႀကီးထြားမႈကို ေႏွးေစတာလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ အကုန္အက် မ်ားေနလဲ၊ အကုန္အက်နည္းလဲ စသျဖင့္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင္သာေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ 

အဓိက အခ်က္ကေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းရဲေငြေၾကး အေလအလြင့္ ဒါမွမဟုတ္ ျပႆနာကို ျမင္သာေစၿပီး မေတာင္းရေသးတဲ့ ေဘလ္ ဒါမွမဟုတ္ မေပးရေသးတဲ့ ေဘလ္တြကိုလည္း ရွာေတြ႕ေစႏိုင္ပါတယ္။testing


စီမံကိန္းနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ျခင္း

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိက်က် ျမင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ျပ႐ံုမဟုတ္ပဲ ပိုၿပီးတိုးတက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးတာေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္ပညာက စြမ္းအားႀကီးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။testing


အထိန္းအကြပ္နဲ႔ တာဝန္ခံမႈကို ဖန္တီးေပးျခင္း

အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ အမွားမ်ား၊ မွားယြင္းစြာ စီမံမႈမ်ား အပါအဝင္ လိမ္လည္မႈ၊ ခိုးမႈ အစရွိတဲ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြကေန ကာကြယ္ေပးမယ့္ စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္းတီးေပးပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္နဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး တာဝန္ခံမႈ ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။

ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာ လုပ္ငန္းစဥ္က လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ စည္းကမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးပါတယ္။testing


ျပင္ပမွ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း

စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ေတြအျပင္ ျပင္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေငြေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ျပင္ပမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူမ်ားက ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို ေကာင္းေကာင္းစီမံထားလား စသျဖင့္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ လည္ပတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သိခ်င္ၾကပါတယ္။

တိက်ေသခ်ာတဲ့ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားကို ျပႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိျခင္းျဖင့္ ေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေစႏိုင္ပါတယ္။testing


ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အခြန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း

စာရင္းကိုင္ပညာက ျပင္ပမွ အျခား သက္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ – ကုမၸဏီေတြက အခြန္ျပန္တမ္းမ်ားကို တင္သြင္းဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား လိုအပ္ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့အခြန္မ်ား ေပးဖို႔အတြက္ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ဘ႑ာေရးရွိဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ အခြန္႐ုံးကလည္း သက္ေသအေထာက္အထား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရးကို ၾကည့္႐ႈဖို႔ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။testing


ေတြ႕ရတဲ့အတိုင္းပဲ စာရင္းကိုင္ပညာမွာ လုပ္ငန္းတြင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းျပင္ပ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္shwedingar.com။ တန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ (Financial accounting) က ျပင္ပအစီရင္ခံမႈမ်ားကို အဓိကထားၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းပညာ (Managerial accounting) ကေတာ့ လုပ္ငန္းတြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ား အသိေပးဖို႔ အဓိကထားပါတယ္shwedingar.comတန္ဖိုးတြက္စာရင္းပညာ (Financial accounting) နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈစာရင္းပညာ (Managerial accounting) ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။ 

စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ အမွန္တကယ္ အကူအညီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္ပညာက ၿငီးေငြ႕ဖို႔ေကာင္းမယ့္ပံုေပၚေမယ့္ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။testing


“စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါTank


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္

စာရင္းကိုင္ပညာ စာရင္းကိုင္ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္းကိုင္ဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလုပ္ရလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလဲ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္း SME SME လုပ္ငန္း SME လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး စာရင္းကိုင္ရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး စာရင္းကိုင္ရွိျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူး ဘာလို႔စာရင္းကိုင္လို စာရင္းကိုင္ဘာလို႔လို စာရင္းေရးနည္း စာရင္းေရးသားနည္း စာရင္းလုပ္နည္းပံုစံမ်ား စာရင်းကိုင်ပညာ စာရင်းကိုင် စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်းကိုင်ဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလုပ်ရလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလဲ စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်း SME SME လုပ်ငန်း SME လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ချက် စာရင်းကိုင်ပညာရဲ့အကျိုးကျေးဇူး စာရင်းကိုင်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး စာရင်းကိုင်ရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး ဘာလို့စာရင်းကိုင်လို စာရင်းကိုင်ဘာလို့လို စာရင်းရေးနည်း စာရင်းရေးသားနည်း စာရင်းလုပ်နည်းပုံစံများ Accounting account accountant SME needs for SME requirements for SME why accounting is important importance of accounting what can accounting do what can accountant do benefits of accounting benefits of having accountant why SME need accountant

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။