စာရင္းကိုင္ပညာ (Accounting) ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


စာရင္းကိုင္ပညာ (Accounting) က ခက္ခဲၿပီး ၿငီးေငြ႕ဖို႔ ေကာင္းသေယာင္ ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းေတြမွာ အၿမဲလိုအပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါကေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာက လုပ္ငန္းေတြ ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးလို႔ပါပဲ။

ဒါဆိုရင္ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ။testing


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းျပဳလုပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
 • စာရင္းကိုင္ပညာမွာ စာရင္းေရးပညာနဲ႔ စိစစ္ျခင္း စတဲ့ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (၂) ခု ပါဝင္ပါတယ္။
 • စာရင္းေရးပညာဆိုတာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းနဲ႔ စာရင္းခ်ဳပ္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
 • စိစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္တဲ့အခါ စာရင္းေရးျခင္းမွ ရလာတဲ့ စနစ္တက်ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ စာတမ္းမ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာ (Accounting) ဆိုတာဘာလဲ။

စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာက ေရာင္းရေငြႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္စတဲ့ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားကို နားလည္ရလြယ္ကူတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါလိမ့္မယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာက ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ေပးၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေရတို၊ ေရရွည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်ႏိုင္ေစပါလိမ့္မယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စာရင္းကိုင္ပညာက ဘာလို႔ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္testing


စာရင္းကိုင္ပညာ = စာရင္းေရးပညာ + စိစစ္ျခင္း

လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာမွာ အဓိကအစိတ္အပိုင္း (၂) ခု ရွိပါတယ္။

 • စာရင္းေရးပညာ (Bookkeeping)
 • စိစစ္ျခင္း (Analysis)

testing


စာရင္းေရးပညာ (Bookkeeping)

စာရင္းေရးပညာဆိုတာ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း၊ စာတမ္းျပဳျခင္း၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းနဲ႔ စာရင္းခ်ဳပ္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

 • စုေဆာင္းျခင္း – ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ၿပီး စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားျခင္း။
 • မွတ္တမ္းတင္ျခင္း – ေငြပမာဏ၊ ရက္စြဲ၊ ေဖာ္ျပခ်က္အပါအဝင္ ေငြလႊဲမွတ္တမ္း ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း။
 • အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း – ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း တစ္ခုစီကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ေငြသား၊ ရရန္ရွိစာရင္း၊ လုပ္အားခ၊ ကုန္ၾကမ္း၊ ပံုေသပစၥည္းမ်ား စသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ခြဲထားျခင္း။
 • စာရင္းခ်ဳပ္ျခင္း – အေပၚက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သမွ် တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း၊ စာရင္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ စာရင္းျပန္တိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

(ပထမ (၂) ဆင့္ျဖစ္တဲ့ စုေဆာင္းျခင္းနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းရဲ႕ ေယဘုယ် မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။)

စာရင္းေရးပညာက ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တိက်ေသခ်ာမႈရွိေစၿပီး စနစ္က်ေစတာေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။ testing


စိစစ္ျခင္း (Analysis)

တိက်ေသခ်ာတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား တစ္ေနရာတည္းမွာ ရွိၿပီဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္တဲ့ စာရင္းကိုင္ပညာရဲ႕ ဒုတိယအပိုင္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။

 • အစီရင္ခံျခင္း– လုပ္ငန္းတြင္းအသံုးျပဳရန္ (ဥပမာ – စီမံခန္႔ခြဲမႈ) ႏွင့္ ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ဥပမာ – ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ အခြန္႐ံုး) အတြက္ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို အစီရင္ခံျခင္း။
 • စိစစ္ျခင္း – လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘယ္ေနရာက ေကာင္းေကာင္းလည္ပတ္ေနလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လိုအပ္လဲ စသျဖင့္ ခြဲျခမ္းသတ္မွတ္ျခင္း။
 • ရွင္းလင္းျခင္း – စိစစ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။

ဥပမာ – စာရင္းကိုင္ပညာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အဓိက ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း (၃) ခုက ဝင္ေငြရွင္းတမ္း၊ လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊  ေငြသားစီးဆင္းမႈရွင္းတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္း (၃) ခု အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။testing


ဆိုေတာ့ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဒါပါပဲshwedingar.com။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ကိန္းဂဏန္းေတြကို စနစ္တက် နားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စာရင္းကိုင္ပညာ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းစဥ္ စက္ဝန္း အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။testing


“စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာ ဘာလဲ” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ စာရင္းကိုင္ပညာအေၾကာင္း မိတ္ဆက္သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါTrinity


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME မ်ားအတြက္ စာရင္းကိုင္ပညာမိတ္ဆက္

စာရင္းကိုင္ပညာ စာရင္းကိုင္ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္းကိုင္ဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလုပ္ရလဲ စာရင္းကိုင္ကဘာလဲ စာရင္းကိုင္အလုပ္ စာရင္း SME SME လုပ္ငန္း SME လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္ စာရင္းေရးနည္း စာရင္းေရးသားနည္း စာရင္းလုပ္နည္းပံုစံမ်ား စာရင်းကိုင်ပညာ စာရင်းကိုင် စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်းကိုင်ဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ပညာဆိုတာဘာလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလုပ်ရလဲ စာရင်းကိုင်ကဘာလဲ စာရင်းကိုင်အလုပ် စာရင်း SME SME လုပ်ငန်း SME လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်ချက် စာရင်းရေးနည်း စာရင်းရေးသားနည်း စာရင်းလုပ်နည်းပုံစံများ Accounting account accountant what is accounting what does accountant do what does accounting mean SME needs for SME requirements for SME

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။