အာမခံပစၥည္းအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME ဘ႑ာေငြရရွိရန္ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ဖို႔ အၾကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။123


မေရႊမေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြက ေတြ႕ရအမ်ားဆံုး အာမခံပစၥည္းပံုစံ ျဖစ္ေပမယ့္ အျခား အာမခံအျဖစ္ ထားလို႔ရတဲ့ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ အာမခံပစၥည္းရဲ႕ တန္ဖိုးက ေခ်းယူႏိုင္မယ့္ အမ်ားဆံုးပမာဏကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ လက္ခံႏိုင္မယ့္ အာမခံပစၥည္းေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။123


မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း (ေျမ၊ အေဆာက္အဦး)

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံတဲ့ အာမခံပစၥည္းပံုစံမ်ိဳးပါ။
 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံေလ့ရွိၾကပါတယ္။
 • ပစၥည္းရဲ႕တန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
 • မီးအာမခံ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အပ္ေငြမ်ား (ေငြစုဘဏ္စာရင္း၊ စာရင္းေသစာရင္း)

 • ဘဏ္အမ်ားစုက လက္ခံေလ့ရွိပါတယ္။
 • ဒါေပမယ့္ ေခ်းေငြယူတာထက္ အပ္ေငြေတြကို သံုးလိုက္တာကလည္း ပိုေကာင္းႏိုင္ပါတယ္။

ေရႊထည္၊ လက္ဝတ္ရတနာ

 • ဘဏ္၊ NBFI ၊ အေပါင္ဆိုင္မ်ားမွ လက္ခံေလ့ရွိပါတယ္။
 • ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္အျဖစ္ထားထားဖို႔ လိုပါတယ္dingar။ ဆိုလိုတာက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူထံမွာ လက္ဝယ္အပ္ထားခဲ့ဖို႔ လိုပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္စည္မ်ား

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • (မပ်က္စီးႏိုင္ေသာ) သတ္မွတ္သီးႏွံအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕သာ။
 • ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေပါင္အျဖစ္ထားထားဖို႔႔ လိုပါတယ္dingar။ ဆိုလိုတာက ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူထံမွာ လက္ဝယ္အပ္ထားခဲ့ဖို႔ လိုပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားနဲ႔ NBFI မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ားရဲ႕ တန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
 • အေပါင္ထားခဲ့ဖို႔ လိုေကာင္း လိုႏိုင္ပါတယ္။

ထုတ္ကုန္လက္က်န္စာရင္း

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • ထုတ္ကုန္လက္က်န္စာရင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား (ရွယ္ယာမ်ား၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား)

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • ကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ား၊ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား၊ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား။

ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ ရရန္ရွိစာရင္းမ်ား

လူေနအိမ္ (အိမ္အေပါင္ထားျခင္း)

 • ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံေလ့မရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကေတာ့ လက္ခံေကာင္း လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။
 • အိမ္ရဲ႕ တန္ဖိုးကို အကဲျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။
 • မီးအာမခံ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

အာမခံမဲ့

 • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ားစုက အာမခံလိုအပ္တာေၾကာင့္ အာမခံမဲ့ေခ်းေငြက ေတြ႕ရနည္းပါတယ္။
 • MFI က အာမခံပစၥည္း မလိုအပ္ေပမယ့္ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထိသာ ေခ်းႏိုင္ပါတယ္dingarMFI နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီမွာေလ့လာပါ။
 • Credit guarantee insurance (CGI) ေခ်းေငြက ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ အတိုးအျပင္ ပရီမီယံေၾကးပါ ထပ္ေပးရပါလိမ့္မယ္dingarCGI ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ
 • လုပ္ငန္းရဲ႕ ပံုစံလကၡဏာအေပၚ မူတည္ၿပီး အာမခံမလိုပဲ ေသးငယ္တဲ့ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္မ်ားကလည္း ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္dingarအာမခံမဲ့ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ
 • တစ္ခ်ဳိ႕ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကလည္း သူတို႔နဲ႔ ေငြအလႊဲအေျပာင္းမွတ္တမ္းမ်ား (ေႂကြးၿမီမွတ္တမ္း) အေပၚမူတည္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္dingar။ ပမာဏအနည္းငယ္နဲ႔ စတင္ၿပီး ေခ်းေပးပါလိမ့္မယ္dingar။ ေကာင္းေကာင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပမာဏတိုးၿပီး ေခ်းေပးပါလိမ့္မယ္။

ယခုေဆာင္းပါးက SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral Selected
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာေဖြရန္

ဘယ္လိုေခ်းေငြကို ရွာေနတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားdingar။ ဒါဆို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ဒီမွာရွာေဖြပါCypher

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ား123


မွတ္ခ်က္dingardingar။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ dingar။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ေခ်းေငြမ်ား SME ေခ်းေငြမ်ား ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းႏွီး ရင္းႏွီးေငြ အရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ အသံုးစရိတ္ အာမခံ အာမခံပစၥည္း အာမခံပစၥည္းမရွိ အာမခံပစၥည္းမဲ့ အာမခံမဲ့ အိမ္ေပါင္ အိမ္အေပါင္ အိမ္ေပါင္ထား အိမ္အေပါင္ထား ကားေပါင္ ကားအေပါင္ ေျမကြက္ေပါင္ ချေးငွေ ချေးငွေများ SME ချေးငွေများ ငွေအရင်းအနှီး အရင်းနှီး ရင်းနှီးငွေ အရင်းအနှီး လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ် အသုံးစရိတ် အာမခံ အာမခံပစ္စည်း အာမခံပစ္စည်းမရှိ အာမခံပစ္စည်းမဲ့ အာမခံမဲ့ အိမ်ပေါင် အိမ်အပေါင် အိမ်ပေါင်ထား အိမ်အပေါင်ထားကားပေါင် ကားအပေါင် မြေကွက်ပေါင် SME sme loans financing business expenses collateral uncollateralised secured loan unsecured loan

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။