ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအလိုက္ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME ဘ႑ာေငြရရွိရန္ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ဖို႔ အၾကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။testing


မတည္ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းအတြက္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ လိုင္စင္ရ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

အဓိက (၄) မ်ိဳးကေတာ့

အျခား ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကေတာ့ အေပါင္ဆိုင္မ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား နဲ႔ ပစၥည္းတင္သြင္းသူမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။testing


SME Loans Lender Typestesting


အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ မဟုတ္ေပမယ့္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးကူညီတဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အတိုးအသက္သာဆံုး ရရွိႏိုင္တဲ့ ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းၾကပ္ပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB)၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား စတဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲၾကပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခ်ိဳ႕ရွိၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါပ႐ိုဂရမ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္Neo

  • JICA ႏွစ္ဆင့္ေခ်းေငြ (TSL) စီမံကိန္းအဆင့္-၂
  • KfW ေခ်းေငြ
  • MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။testing


ဘဏ္မ်ား

အစိုးရဘဏ္ (၄) ခုနဲ႔ ပုဂၢလိကဘဏ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္က ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္ေခ်းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဘဏ္ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) က ႀကီးၾကပ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြမွာ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ၊ အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ၊ စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား အပါအဝင္ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအမ်ားဆံုး ရွိပါတယ္finance။ ႀကီးမားတဲ့ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ေတြက လုပ္ငန္းရဲ႕ ၁ ႏွစ္မွ ၃ ႏွစ္ အတြင္းရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း၊ ဘ႑ာေရးမွတ္တမ္းမ်ားနဲ႔ အခြန္ျဖတ္ပိုင္းမ်ား အပါအဝင္ အာမခံပစၥည္း လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေၾကာင္သို႔မဟုတ္ အစိုးရဘဏ္မ်ားအေၾကာင္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။testing


ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း (NBFIs)

ဘဏ္မဟုတ္ေသာ လိုင္စင္ရ ေငြးေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း (NBFIs) ေပါင္း ၃၀ ခန္႔ရွိေပမယ့္ သူတို႔အားလံုးက ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါ။

NBFI ေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM) က ႀကီးၾကပ္ပါတယ္။

အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြ၊ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ စတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းပါတယ္။

NBFI မ်ားက ဘဏ္ေတြထက္ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ပါတယ္။testing


အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ား (MFIs)

လိုင္စင္ရ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း (MFIs) ေပါင္း (၁၇၀) ခန္႔ ရွိပါတယ္။

MFI မ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန (FRD) မွ ႀကီးၾကပ္ပါတယ္finance။ MFI ေတြက လုပ္ငန္းေရာင္ရြက္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လိုင္စင္လိုအပ္ပါတယ္finance။ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လိုင္စင္ရွိမွပဲ အဲဒီၿမိဳ႕နယ္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး အာမခံမဲ့ အေသးစား ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ားလည္း ထုတ္ေခ်းပါတယ္။

MFI မ်ားက အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ အထိသာ ထုတ္ေခ်းခြင့္ရွိၿပီး အတိုးႏႈန္းကလည္း အမ်ားဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၈% ထိ ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္။

အေသးစားေခ်းေငြနဲ႔ MFI မ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

အေသးစားလုပ္ငန္းေခ်းေငြ ရွာေဖြေနတာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မက္ဆင္ဂ်ာအေျချပဳ MFI ရွာေဖြေရး ကိရိယာကို အသံုးျပဳႏိ္ုင္ပါတယ္။


အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ား

အေပါင္ဆိုင္/ အေသးစားေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ

အေပါင္ဆိုင္နဲ႔ အေသးစား ေခ်းေငြလုပ္ငန္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္finance။ ဒီေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ရပါတယ္။

လိုင္စင္မရွိတဲ့ အေသးစားေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူမ်ားလည္း ရွိတာ သိထားရပါမယ္financeလိုင္စင္မဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားအေၾကာင္း ေအာက္မွာေလ့လာပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ဦးတည္ခ်က္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခ်းေငြပမာဏက ေတာ္ေတာ္ေလး နည္းပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ လံုေလာက္တဲ့ အာမခံပစၥည္းနဲ႔ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ရွာေဖြရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အာမခံပစၥည္း (အေပါင္ပစၥည္း) အေပၚမူတည္ၿပီး ထုတ္ေခ်းေလ့ရွိၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ အေပါင္ပစၥည္းရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုမွ သံုးပံုႏွစ္ပံုထိ ထုတ္ေခ်းေလ့ ရွိပါတယ္။

ေခ်းေငြသက္တမ္းကာလကေတာ့ အမ်ားစု ၄ လခန္႔ ျဖစ္ၿပီး သက္တမ္းကာလေစ့တဲ့ေန႔မွာ အတိုးနဲ႔ ေငြရင္းကို ေပးရပါတယ္။

အတိုးေပးျခင္းျဖင့္လည္း ေခ်းေငြသက္တမ္းကို တိုးျမႇင့္လို႔ရပါတယ္finance။ အတိုးနဲ႔ ေငြရင္း ႏွစ္ခုလံုးကိုေတာ့ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ မတိုင္ခင္မွာ ျပန္ဆပ္ၿပီး အေပါင္ပစၥည္းကို ျပန္ေရြးယူူႏိုင္ပါတယ္။

အတိုးႏႈန္းေတြကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေရႊအတြက္ဆိုရင္ တစ္လလွ်င္ ၂% မွ ၃% (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၄% မွ ၃၆%) ထိျဖစ္ၿပီး အျခားတန္ဖိုးပိုနည္းတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ၁၀% (တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂၀%) သို႔မဟုတ္ ၁၀% ထက္ ပိုႏိုင္ပါတယ္။

လိုင္စင္မဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား

အြန္လိုင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း အျပင္မွာေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ လိုင္စင္ရ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားထက္ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။

ဒီေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားက အတိုးႏႈန္းအမ်ားႀကီး ေကာက္ခံႏိုင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ အတိုးႏႈန္း တစ္ႏွစ္ ၁၀၀% ထက္မက ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္finance။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ေတြးထားတဲ့ အေကာင္းဆံုးအတိုးႏႈန္း မဟုတ္တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

အြန္လိုင္းေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ား အမ်ားစု အပါအဝင္ Peer-to-peer (P2P) ဘ႑ာေငြရွာေဖြေရးကုမၸဏီမ်ားကလည္း ဒီအမ်ိဳးအစားထဲ ပါဝင္ပါတယ္finance။ အတုအေယာင္နဲ႔ မသမာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကိုလည္း သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္financeလိမ္လည္မႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

လိုင္စင္ရေခ်းေငြ ထုတ္ေပးသူေတြဆီမွာ အရင္ဆံုးစုံစမ္းဖို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

Suppliers

Supplier မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို အေႂကြးေပးေလ့ရွိပါတယ္။

Supplier မ်ားထံမွ ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းက ေငြေပးေခ်ကာလ (ဥပမာ – ရက္ ၆၀) တိုးျမႇင့္လိုက္သလိုမ်ိဳး  ႐ိုုးရွင္းႏိုင္သလို ဒီထက္လည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

ဒီနည္းက ကိုယ့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတက္အက်နဲ႔ Supplier နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

Supplier ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္းက အက်ိဳးအမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္သလို အေကာင္းအဆိုးက Supplier အေပၚမွာလည္း မီခိုေနသလို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

အလားအလာရွိတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ Supplier နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။


ယခုေဆာင္းပါးက SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type Selected
SME Loans Key Requirements

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာေဖြရန္

ဘယ္လိုေခ်းေငြကို ရွာေနတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားfinance။ ဒါဆို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ဒီမွာရွာေဖြပါNeo

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားtesting


မွတ္ခ်က္financefinance။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ finance။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ေခ်းေငြမ်ား SME ေခ်းေငြမ်ား ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းႏွီး ရင္းႏွီးေငြ အရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ အသံုးစရိတ္ ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူပံုစံ အမ်ိဳးအစား ဘဏ္ MFI NBFI ဘဏ္မဟုတ္ေသာ ဘဏ္မဟုတ္တဲ့ ေငြေခ်းလုပ္ငန္း အေပါင္ဆိုင္ အေပါင္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္း ေငြေၾကးလုပ္ငန္း ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း ချေးငွေ ချေးငွေများ SME ချေးငွေများ ငွေအရင်းအနှီး အရင်းနှီး ရင်းနှီးငွေ အရင်းအနှီး လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ် အသုံးစရိတ် ချေးငွေထုတ် ချေးငွေထုတ်ပေးသူ ချေးငွေထုတ်ပေးသူပုံစံ အမျိုးအစား ဘဏ် MFI NBFI ဘဏ်မဟုတ်သော ဘဏ်မဟုတ်တဲ့ ငွေချေးလုပ်ငန်း အပေါင်ဆိုင် အပေါင် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း ငွေကြေးလုပ်ငန်း ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း SME sme loans financing business expenses type of lender bank MFI NBFI Non bank financial institution pawn shop

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။