အသံုးျပဳမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ SME ေခ်းေငြမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

SME ဘ႑ာေငြရရွိရန္ ဘက္စံုခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္ကို အရင္ဆံုးဖတ္ၾကည့္ဖို႔ အၾကံဳျပဳခ်င္ပါတယ္။hello


SME လုပ္ငန္းမ်ားက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရင္းႏွီးေငြ၊ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရွာေဖြဖို႔ လိုအပ္တတ္ၾကပါတယ္Tank

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စီမံခန္႔ခြဲရတာဟာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ေငြအေၾကးအေထာက္အပံ့ လုိအပ္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္shwe။ ကိုယ့္ရဲ႕ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ေခ်းေငြယူစရာမလိုပဲ ရႏုိင္တဲ့ ေငြေၾကးအေထာက္အကူျဖစ္ေစတာေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ေငြအဝင္အထြက္ ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ စီမံျခင္း၊ အျမတ္ေငြကို စုေဆာင္းထားျခင္း၊ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းျခင္းTank

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဘ႑ာေငြ (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့လုိအပ္ႏုိင္တဲ့ ပံုမွန္အသံုးစရိတ္က႑ (၂) ခု ရွိပါတယ္shwe။ ဒါကေတာ့ Capex (ေငြရင္းအသံုးစရိတ္) နဲ႔ Opex (လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အသံုးစရိတ္) ပါshweတတိယအသံုးစရိတ္အေနနဲ႔ အေရးေပၚအသံုးစရိတ္ဆိုၿပီးလည္း ရွိပါေသးတယ္Tank

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဘာအတြက္ ေငြလိုအပ္တာလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေခ်းေငြကို ရွာေဖြရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။hello


SME လုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းအတြက္ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ေခ်းေငြေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ေခ်းေငြယူစရာမလိုတဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ မထားပါဘူး။hello


ေငြရင္းအသံုးစရိတ္ (Capital Expenditure – CAPEX)

စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာအသစ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း

 • တိက်တဲ့ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္း ဝယ္ယူဖို႔အတြက္ ရွာေဖြေနတယ္ဆိုရင္ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ NBFI မွ အငွားဝယ္ယူစနစ္ (Hire purchase) က ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုမ်ားတဲ့ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ (Term loan) မ်ားက ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ားက အငွားဝယ္ယူစနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ိဳ႕ NBFI မ်ားက SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုမိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုနည္းတဲ့ပမာဏ (ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္) အတြက္ MFI မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

စက္ပစၥည္း၊ ကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း (သို႔) စီစဥ္ထားေသာ ထိန္းသိမ္းမႈ

 • ပိုမ်ားတဲ့ ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ဳိ႕ NBFI မ်ားကလည္း SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုနည္းတဲ့ပမာဏ (ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္) အတြက္ MFI မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ၿပီးသား အေဆာက္အအံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ဝယ္ယူျခင္း

 • ပိုမ်ားတဲ့ ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ဳိ႕ NBFI မ်ားကလည္း SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

အေဆာက္အအံု၊ သိုေလွာင္႐ံု၊ စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ျခင္း

 • ပိုမ်ားတဲ့ ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ဳိ႕ NBFI မ်ားကလည္း SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ေစ်းဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း

 • ပိုမ်ားတဲ့ ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ဳိ႕ NBFI မ်ားကလည္း SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုနည္းတဲ့ပမာဏ (ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္) အတြက္ MFI မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း (R&D)

 • ပိုမ်ားတဲ့ ပမာဏအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေခ်းေငြ အပါအဝင္ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်ဳိ႕ NBFI မ်ားကလည္း SME ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ားထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။
 • ပိုနည္းတဲ့ပမာဏ (ျမန္မာက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေအာက္) အတြက္ MFI မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထက္ ပိုေစ်းႀကီးႏိုင္ပါတယ္။

ေျမဝယ္ယူျခင္း

 •  ရႏိုင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္shwe။ ဘဏ္မွ ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြက ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္shwe။ တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားက ေျမဝယ္ယူမႈအတြက္ အသံုးျပဳလို႔ မရဘူးဆိုတာကို သတိျပဳပါshwe။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးၾကည့္ပါ။

လုပ္ငန္းအသစ္စတင္ျခင္း

 • ရႏိုင္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈ အကန္႔အသတ္ ရွိပါတယ္shwe။ ဘဏ္၊ NBFI (သို႔) MFI မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ သက္တမ္း အနည္းဆံုး ၁ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းအသစ္ အမ်ားစုကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြ၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား ရယူၾကပါတယ္။
 • အခ်ိဳ႕ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္shwe။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကလည္း ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ အသံုးစရိတ္ (Operating Expenditure – OPEX)

အဝယ္ေအာ္ဒါသစ္၊ အဝယ္စာခ်ဳပ္အသစ္ အေျမာက္အမ်ားရရွိျခင္း

ထုတ္ကုန္စာရင္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း

လုပ္ငန္းတြင္း ေငြသားလည္ပတ္စီးဆင္းမႈ အခက္အခဲကို စီမံျခင္း

 • ေငြသားစီးဆင္းမႈ အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းအေပၚမူတည္ၿပီး ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြစရာမလိုပဲ ရစရာရွိတာေတြကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ၿပီး ေပးစရာရွိတာေတြကို ေနာက္ဆုတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
 • ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြသင့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္မွ ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြက ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ဘဏ္မွ အျခား ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
 • မဟုတ္ရင္လည္း ဘဏ္၊ NBFI၊ MFI မွ သက္တမ္းတို ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ (Short term loan သို႔မဟုတ္ Working capital loan) မ်ား ရွိပါတယ္။

ေရွ႕တန္းဝန္ထမ္းမ်ား ထပ္တိုးခန္႔ထားျခင္း

 • ထပ္တိုးလာမယ့္ ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ငန္းအတြက္ အျမတ္အစြန္း တိုက္႐ိုက္တိုးျမွင့္ဖန္းတီးေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆထားရင္ ဘဏ္၊ NBFI၊ MFI မွ သက္တမ္းတို ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြ (Short term loan သို႔မဟုတ္ Working capital loan) မ်ားက အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဝန္ထမ္းထပ္တိုးခန္႔ထားျခင္းလိုမ်ိဳး ပိုမ်ားလာတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ေခ်းေငြယူတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းကေနရရွိထားတဲ့ အျမတ္အစြန္းထဲကေနပဲ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

အေရးေပၚျပဳျပင္မႈမ်ား

ကုန္သြယ္ျခင္း (ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္)

 • ကုန္သြယ္မႈ မတည္ရင္းႏွီးေငြရွာေဖြျခင္း ေရြးခ်ယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဘဏ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပါ။

ယခုေဆာင္းပါးက SME ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းလမ္းၫႊန္မွ ေဆာင္းပါးတစ္ခုပါ။

SME Financing Guide
SME Loans By Purpose Selected
SME Loans By Loan Structure
SME Loans By Collateral
SME Loans By Lender Type
SME Loans Key Requirements

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူရွာေဖြရန္

ဘယ္လိုေခ်းေငြကို ရွာေနတယ္ဆိုတာ သိၿပီးၿပီလားshwe။ ဒါဆို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ဒီမွာရွာေဖြပါTank

အစိုးရပံ့ပိုးေခ်းေငြမ်ား | MADB စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြမ်ား | ကာလသတ္မွတ္ေခ်းေငြမ်ား | စာရင္းပိုထုတ္ေခ်းေငြမ်ား | အငွားဝယ္ယူစနစ္ေခ်းေငြမ်ား | ေငြေတာင္းခံလႊာေခ်းေငြမ်ား | MFI ေခ်းေငြမ်ားhello


မွတ္ခ်က္shweshwe။ Shwedingar.com သည္ ေခ်းေငြကုမၸဏီ မဟုတ္ပါ shwe။ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ရွိၿပီး တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ေခ်းေငြကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြ ေခ်းေငြမ်ား SME ေခ်းေငြမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေခ်းေငြ ေငြအရင္းအႏွီး အရင္းႏွီး ရင္းႏွီးေငြ အရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းရင္းႏွီးေငြ လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအရင္းအႏွီး လုပ္ငန္းအသံုးစရိတ္ အသံုးစရိတ္ ခ်းေငြရည္ရြယ္ခ်က္ ချေးငွေ ချေးငွေများ SME ချေးငွေများ ရည်ရွယ်ချက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ချေးငွေ ငွေအရင်းအနှီး အရင်းနှီး ရင်းနှီးငွေ အရင်းအနှီး လုပ်ငန်းရင်းနှီးငွေ လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအရင်းအနှီး လုပ်ငန်းအသုံးစရိတ် အသုံးစရိတ် ချေးငွေရည်ရွယ်ချက် SME sme loans financing purpose capex opex business expenses

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။