ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ာေရးကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးလုပ္သင့္တာကေတာ့ ေငြလဲႊေျပာင္းမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔ပါပဲ။

မွတ္တမ္းေတြက ေျခရာခံျခင္း၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးပါတယ္။

မွတ္တမ္းသိမ္းဆည္းျခင္းရဲ႕တန္ဖိုးကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။yes


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းက လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရးကို နားလည္ဖို႔အတြက္ ပထမဆံုးေျခလွမ္း ျဖစ္ပါတယ္။
 • စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ခက္ခဲႏိုင္တာေၾကာင့္ ၿပီးျပည့္စံုေနတာမ်ိဳး မဟုတ္ရင္ေတာင္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။
 • ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအေသးစိတ္မွာ ရက္စြဲ၊ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပမာဏမ်ား ပါဝင္သင့္ပါတယ္။
 • အမွန္တကယ္ လႊဲေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္ (သို႔) ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕အဆံုးမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ပါ။

စတင္ျခင္း

စတင္ျခင္းက အခက္ခဲဆံုးအဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ရမွာလဲshwe။ ဘယ္လို မွတ္တမ္းတင္ရမွာလဲshwe။ ဘယ္မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားရမွာလဲshwe။ ဘယ္နှႀကိမ္ေလာက္ မွတ္တမ္းတင္သင့္လဲ။

နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕

 • ဒီတိုင္းစတင္လိုက္ပါ – မွတ္စုစာအုပ္ (သို႔) စာရင္းဇယားထဲမွာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားနဲ႔ ဝယ္ယူမႈမ်ား အေသးစိတ္ကို ေရးမွတ္ထားပါ။
 • လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကိုု တည္ေဆာက္ျပီး မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို အေလ့အက်င့္ရ​ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။
 • လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် မွတ္တမ္းတင္ပါshwe။ (ဥပမာ – အေသးစိတ္မ်ား ထပ္တိုးထည့္သြင္းျခင္း)
 • မွတ္တမ္းတင္ျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုးကို သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႐ိုးရွင္းတဲ့ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ 

စာရင္းကိုင္ျခင္း (Accounting) မွာ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ရွိေပမယ့္ စစခ်င္းမွာေတာ့ ဒါေတြကို သိပ္စိတ္ပူဖို႔အတြက္ မလိုေသးပါဘူးshwe။ စတင္လိုက္ဖို႔က ပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။yes


ဘယ္လို ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသင့္လဲ။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္းနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးဘူးဆိုရင္ ေငြသားအေျချပဳစာရင္းနဲ႔ စတင္သင့္ပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းထဲဝင္တဲ့ ေငြသားမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းမွထြက္သြားတဲ့ ေငြသားမ်ားအားလံုးကို မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကေတာ့

ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား

 • ေရာင္းခ်ခဲ့တဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြသားရရွိျခင္း။

ထြက္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား

 • ဝန္ထမ္းလစာမ်ားေပးျခင္း
 • သိုေလွာင္ကုန္မ်ား ဝယ္ယူျခင္း
 • ရံုးသံုးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္း
 • ငွားရမ္းခမ်ား ေပးျခင္း
 • လွ်ပ္စစ္မီတာခေပးျခင္း

ဒီေနရာမွာ ျမင္သာေအာင္ လုပ္ငန္းပံုေဖာ္မက လုပ္ငန္းစီးဆင္းမႈကို ျပေပးပါလိမ့္မယ္။

ထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ က်န္ခဲ့တာေတြရွိရင္လည္း လုပ္ငန္းပံုေဖာ္မႈကို ျပန္ျပင္လို႔ရပါတယ္။yes


ဘယ္လို အေသးစိတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သင့္လဲ။

မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈေတြမွာ အနည္းဆံုးရွိသင့္တဲ့ အေသးစိတ္မ်ားကေတာ့

 • ရက္စြဲ
 • အေၾကာင္းအရာ
 • ပမာဏ

အေသးစိတ္မ်ားမ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေလ ပိုေကာင္းေလျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခုခုကို မွတ္တမ္းတင္ထားတာကလည္း ဘာမွမွတ္တမ္းတင္မထားတာထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။

႐ိုးရွင္းတဲ့ပံုစံတစ္ခုကို ျပေပးထားပါတယ္။

Recording Transactions - One Page

လႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြကို မတူညီတဲ့ စာမ်က္ႏွာႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ မတူညီတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ သပ္သပ္ခြဲမွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

Recording Transactions - Split Page

ဘာေတြလုပ္ရမယ္ဆိုတာက ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ မူတည္ပါတယ္shwe။ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္မ်ားကေတာ့

 • ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။
 • ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ဘယ္သူက တာဝန္ရွိလဲ။

ဥပမာ – တိက်တဲ့ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြက္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီအမ်ိဳးအစားအတြက္ အျခားစာအုပ္တစ္အုပ္နဲ႔ သပ္သပ္မွတ္ထားတာက ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။

မတူညီတဲ့သူမ်ားက မတူညီတဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုရင္ မတူညီတဲ့စာအုပ္မ်ားနဲ႔ မွတ္ထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။yes


လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ား၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ား စတဲ့ ေရာင္းခ်မႈပမာဏမ်ားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေတာ့ ေရာင္းခ်မႈတိုင္းကို ေျခရာခံဖို႔အတြက္ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္Morpheus

ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို သီးျခားေျခရာခံဖို႔အတြက္ ခက္တယ္ဆိုရင္ တစ္ေန႔ခ်င္းစီ (သို႔မဟုတ္ မနက္ပိုင္း၊ ညေနပိုင္းခြဲၿပီး) စုစုေပါင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖင့္ စတင္ပါshwe။ ဘယ္ေလာက္မွတ္တမ္းတင္ရမလဲဆိုတာ သိဖို႔အတြက္ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ အဆံုးမွာ (သို႔မဟုတ္ မနက္ပိုင္း၊ ညေနပိုင္း စသျဖင့္) ေငြသားမ်ားကို ေရတြက္ပါ။

ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အုပ္စုဖြဲ႕ထားႏိုင္ေပမယ့္ ဝယ္ယူမႈစတဲ့ ပမာဏနည္းတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို တစ္ခုခ်င္းစီ မွတ္တမ္းတင္ပါ။

အေသးစိတ္ ပိုၿပီးျမင္သာဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္နဲ႔အမွ် စစ္ေဆးၾကည့္ပါshwe။ POS (Point-of-sale) စနစ္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔လည္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္Morpheus


လုပ္ငန္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ဘာကအေကာင္းဆံုးျဖစ္မလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔က ကိုယ့္အေပၚပဲ မူတည္ပါတယ္။yes


ဘယ္အခ်ိန္မွာ မွတ္တမ္းတင္သင့္လဲ။

မွတ္တမ္းတင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကေတာ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္တာနဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတာ အေကာင္းဆံုးပါshwe။ တကယ္လို႔ ဒါကခက္ခဲတယ္ဆိုရင္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈအားလံုးကို ေန႔တိုင္း ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕အဆံုးမွာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ။

ေငြသားအေျချပဳတဲ့ စာရင္းမွာေတာ့ လက္ခံရမယ့္သူထံ ေငြသားေရာက္ရွိမွသာ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။

လက္ထဲ ေငြသားမေရာက္ရွိေသးဘူးဆိုရင္ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈက မၿပီးေျမာက္ေသးပါဘူး။yes


အေႂကြးနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိတယ္ဆိုရင္ ေငြသားအေျချပဳစာရင္းျပဳလုပ္ျခင္းက ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္Morpheus

စုေပါင္းအေျချပဳ ႏွစ္ဖက္သြင္း စာရင္းစစ္စနစ္ (accrual-based double-entry method) က ပိုေကာင္းေပမယ့္ ပိုၿပီး ရႈပ္ေထြးပါတယ္Morpheus


လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ပါ။

အေရးႀကီးဆံုးထဲက တစ္ခုကေတာ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ပါပဲ။

ဘယ္သူက ဘာကို၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္ေနရာမွာ မွတ္တမ္းတင္မွာလဲshwe။ ဘယ္သူက တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ သိေအာင္လုပ္ပါ။

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တိက်ေသခ်ာမႈ စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ေငြသားျပန္လည္ညိႇယူျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အားလံုးကို ထည့္သြင္းထားတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕အဆံုးတိုင္းမွာ ျပန္စစ္ေဆးပါတယ္။

ေန႔တိုင္း ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းက အမွားမ်ား၊ ျပသနာမ်ားကို ေစာစီးစြာ ေတြ႕ျမင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ရက္သတၱပတ္ အဆံုးတိုင္းမွာ ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္တာကလည္း ေကာင္းတဲ့အၾကံဉာဏ္တစ္ခုပါပဲ။yes


လႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္း ရွိၿပီဆိုရင္ အခ်ိဳ႕ေသာ SME ဘ႑ာေရး အဓိကအခ်က္မ်ားကို စတင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။ 

 • အျမတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္
 • ေငြသားစီးဆင္းမႈ
 • ရရန္ရွိစာရင္းႏွင့္ ေပးရန္ရွိစာရင္း
 • ပစၥည္းစာရင္း
 • လစာေပးျခင္း

အဓိက ဘ႑ာေရးအခ်က္ (၅) ခ်က္ကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ထပ္မံေလ့လာဖို႔အတြက္ အေျခခံခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈက ဘာလဲshwe။ ဘာက ဝင္ေငြအမ်ားဆံုးရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးလဲ။

ဘ႑ာေရးစိစစ္ျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း

လုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငန္း အေသးစား အလတ္စား အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွတ္တမ္း ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမွတ္တမ္း မွတ္တမ္းမွတ္ျခင္း မွတ္တမ္း ေငြလႊဲမွတ္တမ္း ေငြလႊဲစာ ေျပစာ ေငြေတာင္းခံလႊာ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း လုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း အသေးစား အလတ်စား အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းတင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း ငွေလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်း မှတ်တမ်းမှတ်ခြင်း မှတ်တမ်း ငွေလွှဲမှတ်တမ်း ငွေလွှဲစာ ပြေစာ ငွေတောင်းခံလွှာ ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း sme business recording transactions receipts payments

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။