လုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္ယူၿပီး စနစ္တက် အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း၊ ပံုေဖာ္ၾကည့္ျခင္းက SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေတာ္ေလး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ testing


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမက လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။
 • မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ရတာက အၿမဲတမ္းတစ္သမတ္တည္း ျဖစ္မေနပါဘူး။
 • ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေဖာက္သည္မ်ား တူညီမႈက လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္မႈ ရွိမရွိပိုင္းျခားျခင္းအတြက္ အသံုးဝင္တဲ့ ၫႊန္ျပမႈတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလဲ။

လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုအတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားလဲဆိုတာ သိသာပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ အနည္းငယ္ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။

ပံုႏွိပ္ျခင္းနဲ႔ မိတၱဴကူးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ဒီဇိုင္းနဲ႔ ဆိုင္သေကၤတမ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးတယ္ဆိုရင္ ဒါက လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းလား၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုလားshwedingar.com။ ဘယ္ဝန္ေဆာင္မႈက ဝင္ေငြပိုမ်ားေစႏိုင္လဲ။

စားေသာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားလည္း ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ ဒါကို ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္လို႔ရလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုလား။

ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေသခ်ာ အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသတ္မွတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။testing


ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား ထပ္တူက်ျခင္း

ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြမွာ ထပ္တူက်မႈအဆင့္ ဘယ္ေလာက္ထိရွိလဲဆိုတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ခုထဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမလား၊ ခြဲျခားထားရမလားဆိုတာကို စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 • ကုန္က်စရိတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား)
 • ေဖာက္သည္မ်ား (သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူမႈအခ်ိန္အခါ)

 • ႏွစ္ခ်က္စလံုးမွာ ထပ္တူက်မႈ မရွိရင္
  • အဲဒီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္တာ အေကာင္းဆံုးပါ။
 • ႏွစ္ခ်က္စလံုးမွာ ထပ္တူက်မႈ အမ်ားအျပားရွိရင္
  • အဲဒီ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။
 • တစ္ခ်က္မွာ ထပ္တူက်ၿပီး က်န္တစ္ခ်က္မွာေတာ့ ထပ္တူမက်ဘူးဆိုရင္
  • ဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မလား၊ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္မလားဆိုတာကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဥပမာမ်ား

မတူေသာ လုပ္ငန္းမ်ား

စားေသာက္ဆိုင္နဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေဖာက္သည္မ်ားက မတူပါဘူး။

အျပင္ထြက္စားတဲ့အခါ ဖုန္းဝယ္ယူျခင္းက လုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိတဲ့ အရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီလိုပဲ ဖုန္းသြားဝယ္တဲ့အခါ ဆိုင္ထိုင္စားတာကလည္း လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိပါဘူး။

ဒီလိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းရဲ႕ဘ႑ာေရးမွအစ ခြဲျခားစဥ္းစားၾကည့္တာက အေကာင္းဆံုးပါ။

မွတ္ခ်က္ – တစ္ခ်ိဳ႕သူေတြက စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ထြက္စားၿပီး ဖုန္းကိုလည္း တစ္ပါတည္းဝယ္သြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးက မတူညီတဲ့ ဝယ္ယူမႈ အခ်ိန္အခါမ်ားမွသာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ေဖာက္သည္လို႔ စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဆိုတာထက္ ဘယ္လို ဝယ္ယူမႈမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ႏိုင္လဲဆိုတာကို စဥ္းစားတာက ပိုၿပီး အသံုးဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေဖာက္သည္အားျဖင့္ ထပ္တူက်ေပမယ့္ ကုန္က်စရိတ္အားျဖင့္ ကြဲျပားမယ္ဆိုရင္

ဆိုင္ေတြအတြက္ ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ပံုႏွိပ္ဆိုင္မွာ သံုးတဲ့ ကုန္ၾကမ္းနဲ႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္မယ့္ ေဖာက္သည္ေတြကေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ တူညီတဲ့ ေဖာက္သည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ေဖာက္သည္ေတြက ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ခုလံုးကို ဝယ္ယူတဲ့သူလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မတူညီတဲ့ ေဖာက္သည္ႏွစ္စု ျဖစ္မလားဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္ေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းက တစ္ခုတည္းလား၊ ဆက္စပ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းလားဆိုတာ သတ္မွတ္စဥ္းစားတဲ့ေနရာမွာ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ စာရင္းကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ လစာေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒီႏွစ္ခုက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ကြဲျပားတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔လည္း မတူတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ိဳးလိုအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တူညီတဲ့ေဖာက္သည္မ်ားထံ တစ္ေပါင္းတည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးရေလ့ ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ဒါမ်ိဳးကိုေတာ့ ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ယူသင့္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္ထပ္တူက်ၿပီး ေဖာက္သည္အားျဖင့္ ကြဲျပားမယ္ဆိုရင္

ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းခ်င္း ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း အပါအဝင္ တစ္ေနကုန္ အငွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားshwedingar.com။ ဒီလုပ္ငန္းမွာဆိုရင္ ေဖာက္သည္မ်ားက တစ္ေနကုန္အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ ေဖာက္သည္၊ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းအတြက္သာ အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ ေဖာက္သည္ စသျဖင့္ မတူညီတဲ့အုပ္စုမ်ားရွိမယ္ဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။

အငွားယာဥ္ေမာင္းက ဒီလုပ္ငန္းကို မတူညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္း

စပါးနဲ႔ ဂ်င္း စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ လယ္သမားမ်ားshwedingar.com။ မတူညီတဲ့ ေဖာက္သည္မ်ားရွိတဲ့ မတူညီတဲ့ သီးႏွံႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပမယ့္ ကုန္းၾကမ္းမ်ားကေတာ့ တူညီသေလာက္ပါပဲshwedingar.com။ အထူးသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ။

မိုဘိုင္းဖုန္း အေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပဳျပင္ဆိုင္shwedingar.com။ မတူညီတဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ရွိေနေပမယ့္ တူညီတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားက ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလ့ရွိၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားက တူညီေလ့ရွိပါတယ္။ 


ျပဳိင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ႏိုင္တာ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္က အတူတူပဲဆိုရင္လည္း အဲဒီလုပ္ငန္းကိုလည္း တစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ယူဖို႔အတြက္ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ မတူညီတဲ့ ၿပိဳင္ဘက္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိမယ္ဆိုရင္ မဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္လည္း စဥ္းစားၾကည့္ေကာင္း စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။testing


တန္ဖိုးကြင္းဆက္ရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြမွာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုက ပါဝင္ေနၾကပါတယ္shwedingar.com။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဲဒီ အစိတ္အပိုင္းေတြက တစ္ဆက္တည္း ျဖစ္ေနေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ယူဖို႔အတြက္ သင့္ေတာ္္ပါတယ္။

ထူးျခားတဲ့ျဖစ္စဥ္အေနနဲ႔ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ရဲ႕ ဆက္တိုက္မဟုတ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းမွာ ပါဝင္ေနတာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လယ္သမားမ်ားကို မ်ိဳးေစ့နဲ႔ သြင္းအားစုကုန္ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်ၿပီး လယ္သမားမ်ားထံမွ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို ျပန္လည္ဝယ္ယူတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ကုန္သည္ကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားက ကိုယ့္အတြက္ ေဖာက္သည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းသူ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေဖာက္သည္အားျဖင့္ၾကည့္ရင္ မတူဘူးဆိုေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလး ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့အတြက္ ကုန္သည္က လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူက ဒီလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။testing


ကိုယ့္လုပ္ငန္းက ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဗ်ဴဟာနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ လုပ္ငန္းရဲ႕ မတူညီတဲ့ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းကို ပံုေဖာ္ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေဖာက္သည္ မွ်ေဝျခင္းေဘာင္ကလည္း လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ရာမွာ အသံုးဝင္ႏိုင္ပါတယ္။testing


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

မိမိရဲ႕ SME လုပ္ငန္းကို နားလည္ေအာင္လုပ္ျခင္း

လုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္း အလတ္စားလုပ္ငန္း အေသးစား အလတ္စား အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးအစား လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း ဘယ္လိုလုပ္ငန္းမ်ိဳးလဲ လုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်း အလတ်စားလုပ်ငန်း အသေးစား အလတ်စား အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အမျိုးအစား လုပ်ငန်းအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်း ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲ defining sme business

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။