အီးေမးလ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာစီမံႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အီးေမးလ္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးအသံုးဝင္ႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ိန္လည္း ကုန္ေစႏိုင္ပါတယ္finance။ အီးေမးလ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘယ္လို စီမံရမလဲဆိုတာ ေအာက္မွာ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အီးေမးလ္လိပ္စာမရွိေသးဘူးဆိုရင္ အီးေမးလ္လိပ္စာအတြက္ ဘယ္လိုစာရင္းသြင္းရမလဲဆိုတာ ဒီမွာေလ့လာပါ။123


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • မတူညီတဲ့ အီးေမးလ္လိပ္စာ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေရာက္မလာခင္ အီးေမးလ္မ်ားကို ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။
  • စစ္ထုတ္ရိယာမ်ား၊ အၫႊန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးလည္း အီးေမးလ္မ်ား ေရာက္လာတာနဲ႔လည္း အီးေမးလ္မ်ားကို ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။
  • ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ Spam အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္တဲ့အီးေမးလ္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

အီးေမးလ္မ်ားကို စီမံဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

အီးေမးလ္မ်ား ေရာက္မလာခင္ ခြဲထုတ္ျခင္း

အလုပ္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အီးေမးလ္ကို သပ္သပ္ခြဲထားပါ။

ဘ႑ာေရးစီမံသလိုပဲ အီးေမးလ္မ်ားကို အလုပ္နဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ သပ္သပ္စီခြဲထားတာက အၾကံေကာင္းတစ္ခုပါ။

ဒီလိုျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ အလြယ္ကူဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွစ္ခု သပ္သပ္ထားရွိဖို႔ပါပဲfinance။ တစ္ခုက အလုပ္အတြက္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ခုက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ပါ။

ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ အီးေမးလ္တစ္ခု သပ္သပ္ခြဲထားပါ။

အြန္လိုင္းေစ်းဝယ္ျခင္းလို ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာေပးရတတ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီလို ဝန္ေဆာင္မႈေတြက အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆံုးသတင္း အစရွိတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အီးေမးလ္ေတြ ပို႔တတ္ပါတယ္finance။ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အီးေမးလ္မ်ားလည္း ပို႔တတ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အီးေမးလ္လိပ္စာ အသံုးမျပဳပဲ ဒီလိုေငြလႊဲေျပာင္းမႈ အီးေမးလ္မ်ားအတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာ သပ္သပ္တစ္ခု ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အီးေမးလ္နာမည္ပြားကို အသံုးျပဳျခင္း (Email Aliases)

အီးေမးလ္နာမည္ပြားကို အသံုးျပဳတာဟာ အီးေမးလ္လိပ္စာက ကြဲျပားေနမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဒီအီးေမးလ္လိပ္စာေတြဆီကို ပို႔လာသမွ်စာေတြဟာ ကိုယ္လက္ခံခြင့္ျပဳထားတဲ့ အီးေမးလ္မွာပဲ စာက ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဥပမာ – လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ [email protected] သို႔မဟုတ္ [email protected] ဆိုၿပီး အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား ရွိတတ္ၾကပါတယ္finance။ ဒီအီးေမးလ္ေတြက သက္ဆိုင္တဲ့သူထံ ေရာက္ရွိသြားမွာျဖစ္ၿပီး အားသာခ်က္ (၂) ခု ရွိပါတယ္။

  • သူတို႔က နာမည္ေပးထားတဲ့ အီးေမးလ္ထဲကို ေရာက္ေနမွာ ေသခ်ာတာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္သလို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေစႏိုင္ပါတယ္။
  • နာမည္ပြားေပးထားတဲ့အတြက္ အီးေမးလ္လိပ္စာအစစ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူူး။

“+” အီးေမးလ္အမည္ေပးျခင္း

Gmail နဲ႔ Outlook.com တို႔လို တစ္ခ်ိဳ႕ အီးေမးလ္ေထာက္ပံ့သူေတြက ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ အီးေမးလ္နာမည္ပြား (Email aliases) ေပးသလိုပဲ အသံုးဝင္တဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။

“+” အီးေမးလ္အမည္ေပးျခင္းက ကိုယ့္အီးေမးလ္လိပ္စာရဲ႕ အေနာက္မွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ထပ္ျဖည့္ခြင့္ ေပးပါတယ္။

ဥပမာ အီးေမးလ္လိပ္စာက [email protected] ဆိုရင္ [email protected] သို႔မဟုတ္ [email protected] ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ ဝင္လာမယ့္အီးေမးလ္ေတြကို စစ္ထုတ္ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အီးေမးလ္အမည္ေပးထားတဲ့သူေတြနဲ႔မတူပဲ အီးေမးလ္ေပးပို႔သူေတြက အီးေမးလ္လက္ခံသူေတြရဲ႕ မူလအီးေမးလ္လိပ္စာနဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္။


အီးေမးလ္မ်ား ေရာက္လာၿပီးမွ ခြဲထုတ္ျခင္း

စစ္ထုတ္ကိရိယာ၊ အၫႊန္းမ်ား၊ ဖိုင္တြဲမ်ား အသံုးျပဳပါ။

အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အီးေမးလ္မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးစိစစ္ဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

အီးေမးလ္မ်ားကို စိစစ္ၿပီး ဖိုင္တြဲထဲထည့္၊ အၫႊန္းတပ္ၿပီး တစ္ဆင့္ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ – ေပးပို႔သူတစ္ေယာက္ထဲဆီက အီးေမးလ္မ်ားကို ဖိုင္တြဲတစ္ခုထဲ ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ ေပးပို႔သူအေပၚမူတည္ၿပီး ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဥပမာတစ္ခုကေတာ့ To ျဖင့္ ေပးပို႔ျခင္း မဟုတ္ပဲ CC ျဖင့္သာ ေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္မ်ားကိုလည္း ခြဲထားႏိုင္ပါတယ္။

ရွာေဖြျခင္းကို အသံုးျပဳပါ။

အီးေမးလ္ပ႐ိုဂရမ္ အမ်ားစုက ကိုယ့္ရဲ႕အီးေမးလ္ေတြကို အလ်င္အျမန္ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားတတ္ပါတယ္finance။ ေပးပို႔သူ၊ ေခါင္းစဥ္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။


မလိုခ်င္တဲ့အီးေမးလ္မ်ားကို ဖ်က္ပယ္ျခင္း

သတင္းလႊာမ်ား စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

ကိုယ္တကယ္ လိုခ်င္တာမေသခ်ာမခ်င္း သတင္းလႊာမ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အီးေမးလ္မ်ားအတြက္ အစကတည္းက စာရင္းမေပးသြင္းဖို႔ လိုပါတယ္။

ပယ္ဖ်က္ျခင္း

မလိုခ်င္တဲ့ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရး အီးေမးလ္ေတြကို ရေနတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါ။

အီးေမးလ္မ်ားကို တားျမစ္ပါ။

တကယ္လို႔ ပယ္ဖ်က္လို႔ မရဘူးဆိုရင္ တိက်တဲ့ ေပးပို႔သူကို တားျမစ္တာ သို႔မဟုတ္ Spam အျဖစ္ မွတ္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ ဒီေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ သတိထားရမွာက အီးေမးလ္ကို တားျမစ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ ေပးပို႔သူဆီက အေရးႀကီးတဲ့ အီးေမးလ္မ်ားကိုလည္း လက္ခံရရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။


အီးေမးလ္ေတြကို စီမံရတာ ခက္ခဲႏိုင္ေပမယ့္ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕စာတိုပံုးထဲကို ေရာက္မလာခင္ စီမံထားဖို႔ပါပဲ။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အီးေမးလ္လိပ္စာရယူျခင္း

အီးေမးလ္ အီးေမးလ္လိပ္စာ အီးေမးလ္ဆိုတာ အီးေမးလ္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ အီးေမးလ္မ်ား ဘယ္လိုစီမံရမလဲ အီးေမးလ္အေကာင့္ အီးမေးလ် အီးမေးလ်လိပ်စာ အီးမေးလ်ဆိုတာ အီးမေးလ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အီးမေးလ်များ ဘယ်လိုစီမံရမလဲ အီးမေးလ်အကောင့် Email what is an email how to manage emails email account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။