လုပ္ငန္းကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း – DICA ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


မိမိလုပ္ငန္းကို အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆိုတာကို နားမလည္ဘူးလားshwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာလိုက္ပါ။123


DICA မွာ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရတာက ေတာ္ေတာ္ေလး လြယ္ကူပါတယ္shwedingar.com။ အကူအညီလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာ္ပိုရိတ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက အၾကံေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အခြန္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား စတဲ့ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္Cypher


ျပင္ဆင္ျခင္း

အစုအားျဖင့္ တာ၀န္ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီအမည္

အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ကုမၸဏီအမည္တစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုပါမယ္shwedingar.com။ ျမန္မာလို ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္လည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထား ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီနာမည္က အျခားရွိၿပီး မွတ္ပံုတင္ၿပီးသား ကုမၸဏီအမည္နဲ႔ ထပ္တူျဖစ္လို႔မရတဲ့အျပင္ ထပ္တူနီးပါး ဆင္တူျဖစ္လို႔လည္း မရပါဘူး။

MyCO ရဲ႕ အြန္လိုင္းမွ ကုမၸဏီရွာေဖြေရး ကိရိယာ (https://www.myco.dica.gov.mm/corp/search.aspx ) ကို အသံုးျပဳၿပီး ရွိၿပီးသား ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အမည္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ကုမၸဏီအမည္ကလည္း “Limited” သို႔မဟုတ္ “Ltd.” ျဖင့္ အဆံုးသတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

တကယ္လို႔ DICA က ကုမၸဏီနာမည္ကို အတည္မျပဳေပးဘူးဆိုရင္ အျခားတစ္မ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီ၏ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႐ံုးခန္း၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေနရာ (႐ံုးခန္းနဲ႔ လုပ္ငန္းေနရာက တူညီႏိုင္ပါတယ္) အစရွိတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ဆက္သြယ္လို႔ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရပါမယ္။

ဒါ႐ိုက္တာမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး

ကုမၸဏီမွာ အနည္းဆံုး ဒါ႐ိုက္တာတစ္ေယာက္ေတာ့ ရွိဖို႔လိုပါတယ္shwedingar.com။ ဒီဒါ႐ိုက္တာက ကိုယ္တိုင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို အျခားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကုမၸဏီအတြက္ အတြင္းေရးမွဴးခန္႔ထားႏိုင္ေပမယ့္ ခန္႔ဖို႔အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ၊ အတြင္းေရးမွဴးရဲ႕ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက ပတ္စ္စပို႔) အပါအဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးကို ေျပာင္းလဲလို႔ရပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဒီအတြက္ တင္သြင္းခ ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

အစုရွယ္ယာမတည္ေငြရင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတြင္ပါဝင္သူမ်ား

ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ရွယ္ယာရွင္ အနည္းဆံုးတစ္ေယာက္ရွိဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ သူ႔ကို အဖြဲ႔ဝင္လို႔လည္း ေခၚပါတယ္shwedingar.com။ ဒီရွယ္ယာရွင္က ကိုယ္ ကိုယ္တိုုင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို အျခားတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

စုစုေပါင္း ရွယ္ယာအေစာင္ေရ ဘယ္ႏွခု ထုတ္ေဝမလဲ။၊ ရွယ္ယာရွင္ (အဖြဲ႕ဝင္) တစ္ေယာက္စီမွာ ရွယ္ယာအစု ဘယ္ႏွခုစီ ထားရွိမလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

ရွယ္ယာအေစာင္အေရအတြက္ကို ႀကိဳက္သေလာက္ ေရြးခ်ယ္ထားရွိလို႔ရပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ သိထားရမွာက ရွယ္ယာအစု မ်ားမ်ားရွိထားျခင္းက ရွယ္ယာအစု ျပန္လည္ခြဲေဝရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းဖို႔ အဆင္ေျပေစႏိုင္ပါတယ္။

ရွယ္ယာရွင္နဲ႔ ရွယ္ယာ အေရအတြက္ကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းမွ ေျပာင္းလဲလို႔ ရေပမယ့္ တင္သြင္းခေတာ့ ေပးေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။

ျမန္မာက်ပ္ (MMK) သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (USD) ျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ထုတ္ေဝႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ရွယ္ယာရဲ႕ အဆင့္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ လုပ္ငန္းအသစ္ေတြကေတာ့ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ သာမန္အစုရွယ္ယာျဖင့္သာ စတင္ၾကပါတယ္။

ရွယ္ယာမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ၿပီးၿပီလား၊ ကနဦးေစ်းက ဘယ္ေလာက္လဲ ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ရွယ္ယာရဲ႕ ကနဦးေစ်းႏႈန္းက ေနာက္တစ္ေန႔ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ဖို႔ မလိုအပ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အမ်ားဆံုး ၃၅% အထိ ခြင့္ျပဳထားပါတယ္shwedingar.com။ တကယ္လို႔ ၃၅% ထက္ ပိုၿပီး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကုမၸဏီကို ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။

ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္း

ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခံစည္းမ်ဥ္းဆိုတာ ကုမၸဏီက ဘယ္လိုလည္ပတ္လဲ၊ ဒါ႐ိုက္တာ အစရွိတဲ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ ကိုယ္တိုင္မျပဳလုပ္ခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ စံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ေကာ္ပီကို ဒီမွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com 

စံအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (PDF)


123


ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ကုမၸဏီအတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက ေတာ္ေတာ္ေလး လြယ္ကူၿပီးေတာ့ myco.dica.gov.mm   မွာ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္စနစ္ (MyCO) မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္းမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္Cypher

shwedingar.com။ MyCO တြင္ အေကာင့္ ျပဳလုပ္ပါshwedingar.com။ (အခမဲ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။)

shwedingar.com။ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပဳလုပ္ျဖည့္စြက္ပါ။

shwedingar.com။ ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခ ေပးသြင္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။ 123


MyCO အေကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္း

MyCO မွာ အေကာင့္ျပဳလုပ္ဖို႔က လြယ္ကူၿပီး အခမဲ့ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ DICA ဖက္မွ ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္လိပ္စာတစ္ခု လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အီးေမးလ္လိပ္စာ မရွိေသးဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ ပထမဆံုး အီးေမးလ္လိပ္စာ ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

တကယ္လို႔ အြန္လိုင္းမွ မွတ္ပံုတင္ျခင္းက သိပ္အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ DICA ႐ံုးခန္းသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ေတာ့ ပိုကုန္ပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ အျခားတစ္နည္းကေတာ့ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။123


ေလွ်ာက္လႊာျပဳလုပ္ ျဖည့္စြက္ျခင္း

MyCO ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲေရာက္သြားၿပီဆိုရင္ “ကုမၸဏီအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း” သို႔သြားၿပီး “Form ပုံစံ က-၁

အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ဒီေလွ်ာက္လႊာကေတာ့ အစုရွယ္ယာမ်ားျဖင့္ ကန႔္သတ္ထားသည့္ အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ အျခားကုမၸဏီပံုစံ ဖြဲ႕စည္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျခား သက္ဆိုင္တဲ့ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို အသံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား လိုက္နာျခင္း၊ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္အလက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ျဖည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ပါshwedingar.com။ ျဖည့္စြက္ရမယ့္ စာမ်က္ႏွာ အမ်ားႀကီး ရွိတာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာကို သြားဖို႔အတြက္ စာမ်က္ႏွာထိပ္ရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

တကယ္လို႔ အားလံုးကို တစ္ခါတည္း မျဖည့္သြင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ထိပ္ရွိ အျပာေရာင္ျဖင့္ ေရးထားတဲ့ “ကုမၸဏီအသစ္ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပုံတင္ျခင္း” ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္သြင္းခဲ့သမွ်ကို အၾကမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါတယ္။123


ေငြေပးေခ်ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။

ေလွ်ာက္လႊာကို တင္သြင္းခြင့္ မျပဳခင္မွာ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ အေႂကြးဝယ္ကတ္ (Credit card) သို႔မဟုတ္ အမ္ပီယူကတ္ (MPU) မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္လို႔ ေငြသားနဲ႔ပဲ ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ DICA ႐ံုးခန္းသြားၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ MyCO အေကာင့္မွာ ေငြျဖည့္သြင္းရပါမယ္shwedingar.com။ ေငြျဖည့္သြင္းၿပီးရင္ေတာ့ ဒီေငြေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းမွ ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေပးေခ်ၿပီးၿပီဆိုရင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းဖို႔အတြက္ ထိပ္ရွိ အစိမ္းေရာင္ျဖင့္ ေရးထားတဲ့ “တင္ျပမည္” ကို ႏွိပ္ပါ။

ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ အဆင့္မ်ားကို MyCO ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာလည္း ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Cypher

ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရန္ MyCO လမ္းၫႊန္


ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။

အမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြကေတာ့ ၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ က်သင့္မယ့္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကိုလည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ တင္ျပဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။123


ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးေနာက္

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းၿပီးၿပီဆိုရင္ DICA မွ ရလဒ္ကို အီးေမးလ္ပို႔ေပးပါလိမ့္မယ္။

တကယ္လို႔ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ေအာင္ျမင္သြားၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ပါဝင္တဲ့ ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈ သက္ေသခံလက္မွတ္ (Certificate of Incorporation) ကို ေဒါင္းေလာ့ဒ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။

ေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ရွိတယ္ဆိုရင္ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ဖို႔အတြက္ DICA မွ အီးေမးလ္ပို႔ ေပးပါလိမ့္မယ္။123


ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းဖို႔လည္း သတိရပါ။

ကုမၸဏီကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးၿပီဆိုတာနဲ႔ “ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ” (Annual Return) ကို ေကာ္ပိုရိတ္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ရက္မွ ႏွစ္လအတြင္း တင္ျပဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခအတြက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ က်သင့္မွာျဖစ္ၿပီး MyCO မွာ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာက ႐ိုးရွင္းပါတယ္shwedingar.com။ ကိုယ့္ကုမၸဏီရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မေျပာင္းလဲေသးဘူးဆိုတာကို အတည္ျပဳေပး႐ုံပါပဲ။

ဒီ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းလိုက္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ဒီလိုအစီရင္ခံစာကို ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါ အၿမဲတင္သြင္းဖို႔ လိုပါမယ္shwedingar.com။ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ကိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ MyCO အေကာင့္ထဲရွိ ကုမၸဏီစာမ်က္ႏွာမွာ စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းမႈ ေနာက္က်ျခင္းအတြက္ ေနာက္က်ေၾကးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း သိထားပါshwedingar.com။ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတဲ့အထိ မတင္သြင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း ကုမၸဏီက ဆိုင္းငံ့ျခင္း ခံရႏိုင္ပါတယ္။123


ေနာက္ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ။

ကိုယ့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီဆိုရင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ အပါအဝင္ အခြန္ထမ္းအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ေရာ ကုမၸဏီကို စာရင္းသြင္းဖို႔ လိုပါမယ္။ 

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကုမၸဏီနာမည္ကို အသံုးျပဳၿပီး ေကာ္ပိုရိတ္ဘဏ္စာရင္းမ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားတာေတြလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။123


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း

ေကာ္ပိုရိတ္ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း လုပ္ငန္းကိုေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ကုမၸဏီ ကုမၸဏီေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစားလုပ္ငန္း အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း တစ္ဦးပိုင္ တစ္ဦးပိုင္လုပ္ငန္း တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းေသး ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္း ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာကုမၸဏီ DICAမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကုမၼဏီတည္ေထာင္ ကုမ္ပဏီတည္ေထာင္ ကုမၼဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကုမ္ပဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကုမၸဏီတည္ေထာင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း ကော်ပိုရိတ် ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းကိုကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ အသေးစားလုပ်ငန်း အသေးစားလုပ်ငန်းများ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း တစ်ဦးပိုင် တစ်ဦးပိုင်လုပ်ငန်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းသေး ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်း ကော်ပိုရိတ်ကုမ္ပဏီ ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းထားသောလုပ်ငန်း ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းထားသောကုမ္ပဏီ DICAမှတ်ပုံတင်ခြင်း ကုမ္မဏီတည်ထောင် ကုမ်ပဏီတည်ထောင် ကုမ္မဏီတည်ထောင်ခြင်း ကုမ်ပဏီတည်ထောင်ခြင်း ကုမ္ပဏီတည်ထောင် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း Business Company Incorporation incorporated company how to register sme small business sole proprietorship incorporate register registration DICA registration

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။