လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုင္းက လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ပါတယ္dingar။ ဒါဆို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုရႏိုင္မလဲ။testing


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • လုပ္ငန္းလိုင္စင္က လုပ္ငန္းေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးၿပီး အမ်ားျပည္သူကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
 • တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတိုင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းေတြက အေျခခံလုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ခ်က္အျပင္ အျခားအတည္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ထပ္ေဆာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • လိုအပ္ခ်က္မ်ားက လုပ္ငန္းနဲ႔ တည္ေနရာအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ ဘာလဲ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အစိုးရက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေတြက လုပ္ငန္းကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔ ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္ပါတယ္။testing


ဘယ္လိုလုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ လိုင္စင္လိုအပ္လဲ။

လုပ္ငန္းအားလံုးနီးပါး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီထဲမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရး၊ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ စတဲ့ လုပ္ငန္းက႑အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တစ္ဦးပိုင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္း၊ မိတ္ဖက္လုပ္ငန္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။

တစ္ဦးပိုင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ေကာ္ပိုရိတ္ကုမၸဏီမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းေတြက လုပ္ငန္းလိုင္စင္အျပင္ အျခား အတည္ျပဳခ်က္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားလည္း ထပ္ေဆာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။testing


ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ဘယ္လို စစ္ေဆးရမလဲ။

လုပ္ငန္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝ၊ တည္ေနရာအေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္က အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါတယ္။

စတင္ဖို႔အတြက္ေတာ့ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္သာယာေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ၾကည့္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေနရာပါdingar။ သူတို႔က ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ သက္ဆိုင္တဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ testing


ဘယ္လိုလိုင္စင္မ်ိဳးရွိလဲ။

လုပ္ငန္းအမ်ားစုက အေထြေထြ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။

အေထြေထြ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ အမ်ိဳးအစားေအာက္မွာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

https://obls.ycdc.gov.mm/information.php?id=64
(တစ္ခုသိထားရမွာက ဒါေတြက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ပါdingar။ အျခားေဒသမ်ားအတြက္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ေဒသမွာရွိတဲ့ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွာ စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။)

အျခားေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • အစားအေသာက္ လိုင္စင္
 • တည္းခိုခန္း လိုင္စင္
 • ေဘာ္ဒါေဆာင္ လိုင္စင္
 • ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္
 • ကိုယ္ပိုင္ေဈး လိုင္စင္

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။

လုပ္ငန္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့လုပ္ငန္းလိုင္စင္အေပၚ မူတည္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြကလည္း ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဌာနမ်ားမွ အတည္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ထပ္ေဆာင္းလိုအပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဥပမာ –

 • အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ထုတ္ပိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားက FDA ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
 • စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ အလုပ္႐ံုမ်ားအတြက္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန (DISI) မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 • က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားက က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အျခားလုပ္ငန္းမ်ားက ဥပမာအေနနဲ႔ မီးသတ္ဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ဒီမွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
https://obls.ycdc.gov.mm/information.php?id=38 testing


လုပ္ငန္းလိုင္စင္ျပဳလုပ္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးက မတည္ရင္းႏွီးေငြ အဆင့္အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ဆိုရင္ အေထြေထြလုပ္ငန္းလိုင္စင္ေၾကးက ၈၀၀၀ က်ပ္မွ စတင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြအဆင့္အေပၚ မူတည္ၿပီး တိုးလာပါလိမ့္မယ္။testing


လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခုက ဘယ္အခ်ိန္ထိ အက်ဳံးဝင္လဲ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္တစ္ခုက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ထိ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္dingar။ လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားရင္ေတာ့ လိုင္စင္ကိုသက္တမ္းတိုးဖို႔ လိုပါမယ္။testing


လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိရင္ ဘာျဖစ္မလဲ။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုအပ္လ်က္နဲ႕ လိုင္စင္မရွိပဲ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက တရားမဝင္ပါဘူးdingar။ ဒဏ္ေၾကး သို႔မဟုတ္ တရားစြဲဆိုမႈ ခံရႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္က ဘဏ္၊ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (၂) ခုလံုးမွ ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ လိုအပ္ေလ့ရွိတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။testing


အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လိုရွာေဖြၿပီး ေလွ်ာက္ထားရမလဲ။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။

တစ္ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားအတြက္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့စနစ္ ရွိပါတယ္။testing


ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူျခင္းက လုပ္ငန္းအေပၚမူတည္ၿပီး အနည္းငယ္႐ႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္dingar။ အကူအညီလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ေအးဂ်င့္မ်ားကို ရွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္dingar။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူေတြက အၾကံေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အခြန္စာရင္းသြင္းျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း စတဲ့ ကုမၸဏီလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါလိမ့္မယ္Neo


လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္က မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္dingar။ ဒါေပမယ့္လည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ေလ ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္။

မေသခ်ာဘူးဆိုရင္ အေသးစိတ္ကို သိရဖို႔အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ စည္ပင္သာယာေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ဖို႔ အၾကံျပဳပါတယ္။testing


လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း

လုပ္ငန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လိုင္စင္ လိုင္စင္ဘယ္လိုေလွ်ာက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အေၾကာင္း လုပ်ငန်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင် လိုင်စင် လိုင်စင်ဘယ်လိုလျှောက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ လုပ်ငန်းလိုင်စင်အကြောင်း Business license how to apply for business license

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။