ဘယ္ေလာက္ဆိုရင္ မ်ားတယ္လို႔ေခၚမွာလဲ။ (အေၾကြး – ဝင္ေငြအခ်ဳိး)

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

အေၾကြး နဲ႔ ဝင္ေငြရဲ႕အခ်ိဳးဆိုတာက ကိုယ့္လစဥ္ဝင္ေငြရဲ႕ ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို အေၾကြးျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေနလဲဆိုတာကို  ေျပာျပေပးပါတယ္shwedingar.comအခ်ိဳးပမာဏနည္းေလ ပိုေကာင္းေလ ျဖစ္ပါတယ္Cypher

အေၾကြး – ဝင္ေငြအခ်ိဳးကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ

 • လစဥ္ ပံုမွန္ရရွိတဲ့ ဝင္ေငြမွန္သမွ်ကို ေပါင္းလိုက္ပါshwedingar.com။ (ဥပမာ – လစာဝင္ေငြ၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြမ်ား)
 • လစဥ္ဆပ္ရမယ့္ အေၾကြးပမာဏအားလံုးကို ေပါင္းလိုက္ပါshwedingar.com။ (ဥပမာ – ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြအတြက္၊ စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြအတြက္၊ အေၾကြးဝယ္ကတ္ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအတြက္)
 • ရရွိလာတဲ့ စုစုေပါင္း ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ပမာဏကို လစဥ္ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းနဲ႔ စားလုိက္ပါshwedingar.com။ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိဖို႔အတြက္ ၁၀၀ နဲ႔ ျပန္ေျမႇာက္ေပးရပါမယ္။

အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳး တြက္ခ်က္ျခင္း နမူနာ

လစာဝင္ေငြက တစ္လ ၃ သိန္းျဖစ္ၿပီး အျခား ပံုမွန္ဝင္ေငြရရွိတဲ့ေနရာ မရွိဘူးဆိုိပါစို႕Cypher

ဖုန္းအသစ္တစ္လံုး ဝယ္ဖို႔အတြက္ စားသံုးသူလိုအပ္ခ်က္ေခ်းေငြကို လစဥ္ဆပ္ပမာဏ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ရယူခဲ့တယ္shwedingar.com။ အေရးေပၚ ေဆးဖိုးဝါးခလိုအပ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြကိုလည္း လစဥ္ဆပ္ပမာဏ ၅၀,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ယူခဲ့တယ္ဆိုရင္ အေၾကြးပမာဏစုစုေပါင္းက တစ္လကို ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သြားပါမယ္Cypher

ဒီအေၾကြးစုစုေပါင္း ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ကို ပံုမွန္လစဥ္ဝင္ေငြ ၃၀၀,၀၀၀ က်ပ္နဲ႔စားလိုက္ရင္ ၀.၂၆၇ ရရွိပါမယ္Cypher

ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိဖို႔အတြက္ ၁၀၀ နဲ႔ ေျမႇာက္ေပးပါshwedingar.com။ ဒါဆိုရင္ အေၾကြး – ဝင္ေငြအခ်ိဳးက ၂၆.၇% ျဖစ္ပါတယ္Cypher


ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တြက္စက္ကိုိ အသံုးျပဳၿပီး ကိုယ္ရဲ႕ အေၾကြး-ဝင္ေငြအခ်ိဳးကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္Cypher


ဒါဆိုရင္ ဘယ္ဟာက ေကာင္းတဲ့အခ်ိဳး၊ ဘယ္ဟာက မေကာင္းတဲ့အခ်ိဳးလဲ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္

 • ၀% မွ ၂၀% အတြင္း (နည္းသည္။)
  • လစဥ္ပံုမွန္ဝင္ေငြရဲ႕ ၅ ပံု ၁ ပံုကို အေၾကြးျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳျခင္းက ျပႆနာေတာ့ မရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဒီပမာဏဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါေသးတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္ေခ်းေငြပမာဏမဆို အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အတြက္ အေၾကြးနည္းေလ ေကာင္းေလပါပဲ။
 • ၂၀% မွ ၃၃% အတြင္း (အဆင္ေျပသည္။)
  • ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ေငြေၾကးကို ေကာင္းေကာင္းစီမံလို႔ ရပါေသးတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္လည္း ဝင္ေငြရဲ႕ ၅ ပံု ၁ ပံုကေန ၃ ပံု ၁ ပံုကို အရင္တုန္းက ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ အရာေတြအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖို႔ အသံုးျပဳေနရတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထပ္ၿပီး ေခ်းေငြ၊ အေၾကြးမယူမိပါေစနဲ႔shwedingar.com။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ရဲ႕ အေၾကြးကမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ပါshwedingar.com။ ဒါမွ အေရးေပၚအေျခအေနေတြအတြက္ အရံေငြစုေဆာင္းထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ၃၃% မွ ၅၀% အတြင္း (မ်ားသည္။)
  • လစာဝင္ေငြရဲ႕ ၃ ပံု ၁ ပံု ကေန ၂ ပံု ၁ ပံုကို ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအျပင္ အစားအေသာက္ အစရွိတဲ့ အျခား အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ဝယ္ျခမ္းရတာေတြ ရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒီပမာဏက ေတာ္ေတာ္မ်ားေနပါၿပီshwedingar.com။ ထပ္မံ ေခ်းေငြယူျခင္းကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ပါshwedingar.com။ ကုိယ့္ရဲ႕ အေၾကြးပမာဏကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
 • ၅၀% အထက္ (အလြန္မ်ားသည္။)
  • ဒါဆိုရင္ လတိုင္း ကိုယ့္လစာဝင္ေငြရဲ႕ တစ္ဝက္ေက်ာ္ကို အေၾကြးေတြ ျပန္ဆပ္ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳေနရတာပါshwedingar.com။ ဒီပမာဏက ေတာ္ေတာ္ကို မ်ားၿပီး ဒီေလာက္ပမာဏျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အေၾကြးေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ခ်က္ခ်င္း အျမန္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လုိေနပါၿပီ။

ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ေခ်းေငြက ဘယ္လုိေခ်းေငြလဲဆိုတာ သိဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္shwedingar.com။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြဆုိရင္ ဝင္ေငြျပန္လည္ရရွိေအာင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တန္ဖိုးမက်သြားတဲ့ ပစၥည္းေတြအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံတာျဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့အတြက္ စားသံုးသူ လုိအပ္ခ်က္ေခ်းေငြ အစရွိတဲ့ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြထက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

ေခ်းေငြ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကြးဆိုတာ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီး ေန႔စဥ္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ အရာမ်ိဳးပါshwedingar.com။ အသံုးစရိတ္ စီမံတဲ့ေနရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြအသံုးျပဳေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ရဲ႕ အေၾကြးပမာဏကို မေမ့ပါနဲ႔shwedingar.com။ အေၾကြးႏြံထဲ နစ္ဖို႔က လြယ္ေပမယ့္ ျပန္႐ုန္းထြက္ဖို႔ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ အေၾကြးႏြံထဲက ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ဘာလို႔ခက္တာလဲဆိုတာ ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီအခ်ိဳးကို ၾကည့္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္ မေပးသင့္ကို ဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာ ေခ်းေငြအေျမာက္အျမားရွိေနျခင္းက ေခ်းေငြထပ္မံရရွိဖုိ႔ကို အတားအဆီးတစ္ခုလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေတြရဲ႕ အကဲျဖတ္ပံုကို ဒီမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

အေၾကြးပမာဏ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေၾကြးႏြံထဲက ပိုၿပီးျမန္ျမန္ ျပန္ထြက္ႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတာကို ဖတ္႐ႈေလ့လာႏုိင္ပါတယ္Cypher

ေငြေခ်း ေငြေခ်းျခင္း ေငြေခ်းငွားျခင္း ေငြေခ်းငွါးျခင္း ေခ်းေငြ အေၾကြး ေငြေခ်းရန္ အေၾကြးႏြံ အေၾကြးဝင္ေငြအခ်ိဳးဆိုတာဘာလဲ ခ်ီးေငြ အေႀကြး အေျကြး အေၿကြး ေငြေခ်းၾခင္း ေငြေခ်းႀခင္း ေငြေခ်းၿခင္း ေငြေခ်းငွားၾခင္း ေငြေခ်းငွားႀခင္း ေငြေခ်းငွားၿခင္း ေငြေခ်းငွါးၾခင္း ေငြေခ်းငွါးႀခင္း ေငြေခ်းငွါးၿခင္း အကြွေးဝင်ငွေအချိုး ငွေချေးခြင်း အကြွေးယူခြင်း အကြွေးနွံ debt to income ratio

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။