စာရင္းရွင္စာရင္း ဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

စာရင္းရွင္စာရင္း (Current Account) ဆိုတာ ဘာလဲ။

စာရင္းရွင္စာရင္း (Current Account) ဆိုသည္မွာ ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစရာ မလိုပဲ လြယ္ကူအဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ဘဏ္စာရင္း အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္Tank

ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္းမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လုပ္ေဆာင္ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ စာရင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီစာရင္းအမ်ိဳးအစားကို ဘဏ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အတိုးေပးေလ့မရွိပါဘူးTank

ေငြေပး၊ ေငြေခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေခ်ႏိုင္ေသာ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ စာရင္းရွင္စာရင္း (Current account) ကို cheque account, check account, chequing or checking account လို႔လည္း တစ္ခါတေလ ေခၚၾကပါေသးတယ္Tank

တျခားဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ဘယ္လိုကြာျခားလဲဆိုတာသိဖို႔  ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

စာရင္းရွင္စာရင္း (Current Account) ဆိုတာ ဘယ္သူေတြ အတြက္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တာလဲ။

စာရင္းရွင္စာရင္း ဆိုတဲ့ နာမည္အတိုင္းပဲ ေငြအဝင္အထြက္အတြက္ ေငြပမာဏ၊ အႀကိမ္အေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ စာရင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္Tank

ေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္း အၿမဲမျပတ္ ရွိေနတတ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္shwedingar.com။ ေငြေပးေခ်သူ၊ ေငြလက္ခံသူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ စာရင္းရွင္စာရင္း သံုးစြဲသူေတြ အတြက္ကို ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ (Chequebook) ထုတ္ေပးေလ့ရွိပါတယ္Tank

ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque) ဆိုတာဘာလဲ။

ခ်က္လက္မွတ္ (Cheque or check) ဆိုတာ ေငြထုတ္ရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ လက္မွတ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္Tank

လက္မွတ္ေပၚမွာေဖာ္ျပထားတဲ့လူကို ခ်က္လက္မွတ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းကေန ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြပမာဏအတိုင္း ေပးေခ်ရန္အတြက္ ဘဏ္ကို ညႊန္ၾကားလိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါTank

ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့လူကို ေငြေပးေခ်သူ (Drawer) လို႔ေခၚၿပီး သူ႔ဆီမွာ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ စာရင္းရွင္စာရင္း တစ္ခုရွိရပါတယ္Tank

ေငြေပးေခ်သူက ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေပးေခ်ရမယ့္ ေငြပမာဏ၊ ရက္စြဲ၊ ေငြလက္ခံမယ့္သူရဲ႕နာမည္ စတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္စြက္ၿပီး လက္မွတ္ထိုးေပးလိုက္ရပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေတြျဖည့္ၿပီးရင္ေတာ့ ဘဏ္ကို ခ်က္လက္မွတ္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေငြပမာဏအတိုင္း ေငြလက္ခံမယ့္သူထံ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ညႊန္ၾကားႏိုင္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္Tank

ခ်က္လက္မွတ္ေတြဟာ ေငြေၾကးဖလွယ္ျခင္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေငြသားအေျမာက္အမ်ားကို သယ္ေဆာင္ကိုင္တြယ္စရာမလိုေအာင္ ရည္ရြယ္ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္Tank

ခ်က္လက္မွတ္အေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါTank

သင့္ေတာ္တဲ့စာရင္းရွင္စာရင္းတစ္ခု ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္မလဲ။

စာရင္းရွင္စာရင္းတစ္ခု ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိဆိုတာ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မလဲshwedingar.com။ အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း စာရင္းရွင္စာရင္းဆိုတာ ေငြ အသြင္း၊ အထုတ္မ်ားျပားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္မႈွရွိပါတယ္Tank

ဒါေၾကာင့္ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ၿပီး ကုန္က်စရိတ္သက္သာဖို႔ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အခ်က္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္Tank

  • အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ
  • ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ
  • ေငြေျပာင္းေငြလႊဲ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္ခ
  • အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ

ေငြအသြင္း၊ အထုတ္ မၾကာခဏလုပ္ေနရမယ့္ ဘဏ္စာရင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အၿမဲတမ္းလူျပည့္ေနၿပီး အၾကာႀကီးတန္းစီေနရမယ့္ ဘဏ္ခြဲမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္တာကေတာ့ ေကာင္းတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့Tank

အဲဒီလိုပဲ ဘဏ္ခြဲနည္းၿပီး ကိုယ္နဲ႔ ေဝးတဲ့ ဘဏ္ခြဲမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္လည္း ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္ ဝန္ေဆာင္ခ သက္သာတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သြားရမယ့္ လမ္းခရီးစရိတ္၊ ေပးရမယ့္အခ်ိန္ အတြက္ ျပန္ၿပီး ကာမိရဲ႕လားဆိုတာကိုလည္း ထည့္ေတြးသင့္ပါတယ္Tank

ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ကိုယ္နဲ႔အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈအားျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ဘဏ္ကို သုေတသနလုပ္ ေရြးခ်ယ္ပါTank

ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ

စာရင္းရွင္စာရင္းလုပ္တဲ့အခါ ရႏိုင္တဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ခ်က္လက္မွတ္သံုးစြဲႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ေငြသားအေျမာက္အမ်ားကို ကိုင္တြယ္စရာမလိုေအာင္ ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ပဲ ေငြအလႊဲအေျပာင္းေတြ လုပ္ႏိုင္တာကလည္း ေကာင္းကြက္တစ္ခုပါTank

ဒါေပမယ့္လည္း ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခက အဆမတန္ျမင့္မားေနတဲ့အခါ အဲဒီအားသာခ်က္က ကုန္က်စရိတ္အားျဖင့္ အားနည္းခ်က္လည္းျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေၾကာင့္ ခ်က္လက္မွတ္အမ်ိဳးအစား၊ သူ႕ရဲ႕အားသာခ်က္ အသံုးဝင္ပံု၊ ဝန္ေဆာင္ခ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာေမးျမန္းရပါမယ္Tank

ေငြေျပာင္းေငြလႊဲ၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ဝန္ေဆာင္ခ

ေငြသြင္း၊ ေငြထုတ္တဲ့အခါ ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ထားသလဲဆိုတာကိုလည္း သိထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္shwedingar.com။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ္ဖြင့္ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ခြဲမွာပဲ ေငြအသြင္း၊ အထုတ္လုပ္ရင္ေတာ့ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္စရာမလိုပါဘူးTank

ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ္ဖြင့္မယ့္ဘဏ္ကို ေသခ်ာေမးျမန္းထားတာ မမွားပါဘူးshwedingar.com။ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေမးဖို႔လိုပါတယ္shwedingar.com။ နယ္တူအသြင္းအထုတ္၊ နယ္ျခားအသြင္းအထုတ္ စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာေမးျမန္းတတ္ပါေစTank

အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျခားဝန္ေဆာင္မႈဆိုတာကေတာ့ အဲဒီဘဏ္မွာ ကိုယ္လက္ရွိလိုအပ္ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဘာေတြရွိလဲ၊ ေနာက္ေနာင္လိုအပ္လာမယ့္ဝန္ေဆာင္မႈေတြေကာ ဘာေတြရွိလဲ၊ ဝန္ထမ္းေတြေကာ ေဖာ္ေရြမႈရွိၿပီး အကူအညီေပးၾကရဲ႕လား၊ ျပႆနာတစ္ခုခုျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေကာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရဲ႕လား၊ ေနာက္ဆံုး လံုၿခံဳရဲ႕လားဆိုတာေတြကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးမွ စာရင္းဖြင့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္တာက ပိုေကာင္းတယ္လို႔ အႀကံျပဳပါရေစTank

လက္ရွိအခ်ိန္နည္းနည္း အကုန္ခံလိုက္တာက ေနာက္ေနာင္အခ်ိန္ကုန္မႈေတြ၊ ေခါင္းကိုက္ရမယ့္အျဖစ္ေတြကေန ကင္းေဝးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။testing


ကဲ … ဒါဆိုရင္ ဘယ္ဘဏ္မွာ ဖြင့္ရမလဲဆိုတာ စဥ္းစားရေတာ့မွာေပါ့shwedingar.com။ အသင့္ေတာ္ဆံုးဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္မိဖို႔အတြက္ ဘဏ္ေရြးခ်ယ္နည္းကို ဖတ္ၾကည့္လုိက္ပါဦး။

ေရြးခ်ယ္နည္းေလး သိသြားၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ စာရင္းရွင္စာရင္းကို စာရင္းရွင္စာရင္းနႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားမွာ ေလ့လာၿပီး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္Tank

ဘဏ္စာရင္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ဘဏ္မွာေငြစုရန္ ဘဏ္အပ္ေငြ ဘဏ္စာရင္း အေကာင့္ ဘဏ္အေကာင့္ စာရင္းရွင္စာရင္း စာရင္းရွင္အေကာင့္ ခ်က္အေကာင့္ ခ်က္စာရင္း ခ်က္လက္မွတ္ စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္အပ္ရန္ ခ်က္လက္မွတ္မ်ား စာရင္းရွင္အပ္ေငြ ဘဏ္စရင္း စာရင်းရှင်စာရင်း ချက်လက်မှတ် ဘဏ်မှာငွေအပ်ရန် ဘဏ်အပ်ငွေ ဘဏ်စာရင်းအမျိုးအစားများ ဘဏ်အကောင့် ချက်အကောင့် ချက်စာရင်း ချက်လက်မှတ်များ စာရင်းရှင်အပ်ငွေ ဘဏ်စရင်း current account check cheque book bank accounts

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။