ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

(Updated ေမလ ၂၀၂၀)

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေတြကို ရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကိုသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအေၾကာင္း ဆက္လက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Neo

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြကို ရွာေနတာလားshwedingar။ ဒါဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေခ်းေငြ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမွာ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Neo

*** ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္ (အတိုးႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္ခအမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္) မ်ားမွာ ဤစာမ်ား ေရးသားခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္shwedingar။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ မေလွ်ာက္ထားမီ မိမိႏွစ္သက္ရာေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားကို ထပ္မံ၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းအတည္ျပဳရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။testing


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ
အတိုးတြက္နည္း
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ
သက္တမ္းကာလ
Sort by
ရလဒ္ 1 – 13 of 13 ခု ကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ 13 ခုလံုးကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုသာ ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုမွ မရွိပါ။
ရလဒ္ 1 – 13 of 13 ခု ကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ 13 ခုလံုးကို ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုသာ ျပထားသည္။ ရလဒ္ တစ္ခုမွ မရွိပါ။
စီစစ္ရန္ စီရန္
AYA Bank Logo
AYA Auto Loan
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၈.၅%-၉%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၇ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေဆြးေႏြးမႈ ေတာင္းဆိုရန္
AYA Bank Logo
AYA Auto Loan
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၇ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

ေဆြးေႏြးမႈ ေတာင္းဆိုရန္
A1 Capital Logo
A1 Capital
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၃%-၁၅%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၂ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

Best Merchant Finance BMF Logo
Best Merchant Finance
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉.၉%-၁၅%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၃ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

CB Bank Logo
CB Car Hire Purchase
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၉%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၂ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

CB Bank Logo
CB Car Hire Purchase
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

MAB Logo
MAB Car Hire Purchase
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၆.၅%-၉.၅%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၃ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

MAB Logo
MAB Auto Financing
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

MCB Bank Logo
MCB Auto Hire Purchase
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

Pristine Global Finance Logo
Pristine Global Finance
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၂၄%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၂ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

UAB Logo
UAB Auto Loan
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၂၀%
သက္တမ္းကာလ -
၇ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

Yoma Bank Logo
Yoma Car Hire Purchase
Flat method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၆%-၇%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္

Yoma Bank Logo
Yoma Car Hire Purchase
Amortization method
အတိုးႏႈန္း (တစ္ႏွစ္လွ်င္) -
၁၀%
အနည္းဆံုးကနဦးေပးေခ်ေငြ -
၃၀%
သက္တမ္းကာလ -
၅ ႏွစ္
အထိ

အေသးစိတ္


အတိုးေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ထားတယ္ဆိုတာကိုလည္း စစ္ေဆးဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔shwedingarပံုေသပုတ္ျပတ္အတိုးတြက္နည္း (Flat Method) နဲ႔ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္အတိုးတြက္နည္း (Amortization Method) အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြတြက္စက္ကိုလည္း ေခ်းေငြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ခန္႔မွန္းဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္Neo

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေငြမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ ႏႈိင္းယွဥ္ၿခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾခင္း ႏိႈင္းယွဥ္ႀခင္း ဘဏ္တိုး ဘဏ္အတိုး ဘဏ္အတိုးႏႈန္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ဘဏ္တိုးမ်ား ဘဏ္တိုးမ်ားႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း ဘဏ္တိုးႏႈန္းမ်ား ကား ကားအရစ္က် ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရစ္က် ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား လက္ရွိဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အိပ်ချ်ပီ ကား အတိုးယူပုံ ကား ကား ကား မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေ မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေများ ချေးငွေများ နှိုင်းယှဉ်ချက် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုး ဘဏ်အတိုး ဘဏ်အတိုးနှုန်း မော်တော်ယာဉ်ချေးငွေအတိုးနှုန်း ဘဏ်တိုးများ ဘဏ်တိုးများနှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဘဏ်တိုးနှုန်းများ ကား ကားအရစ်ကျ မော်တော်ယာဉ်အရစ်ကျ ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ လက်ရှိဘဏ်အတိုးနှုန်းများ ကား အိပ်ချ်ပီ အတိုးယူပုံ ကား ကား ကား car auto loan comparison secured A1 capital AYA Best Merchant Finance CB MAB MCB Mo Mo National Pristine Global UAB Yoma car installment compare loan compare loans comparing loans car car hirepurchase car hp hp loan interest loan interest rate bank interest bank loan interest bank loan interest rate

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။