စေတာ့ရွယ္ယာဆိုတာဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


“ဒီေန႔ ေစ်းကြက္က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနတယ္” စသျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ၊ ေစ်းကြက္ ဒါမွမဟုတ္ စေတာ့ေစ်းကြက္ စတဲ့အေၾကာင္း သူမ်ားေတြေျပာတာကို ၾကားဖူးၾကမွာပါshwedingar။ ဒါေပမယ့္ စေတာ့ရွယ္ယာဆိုတာ ဘာလဲ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ ဆိုတာဘာလဲ ေသခ်ာမသိေသးဘူးလား။

မသိေသးဘူးဆုိရင္လည္း စိတ္မပူပါနဲ႔shwedingar။ ေအာက္မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။yes


စေတာ့ဆိုတာ ဘာလဲshwedingar။ အစုရွယ္ယာဆုိတာ ဘာလဲ။

စေတာ့ဆိုတာ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆုိင္မႈကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး အစုရွယ္ယာဆုိတာကေတာ့ ကုမၸဏီမွာရွိတဲ့ ပိုင္ဆုိင္မႈယူနစ္ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ စေတာ့တစ္ခု ပိုင္ဆုိင္ထားတယ္ဆိုရင္ ဒီစေတာ့ထဲမွာ အစုရွယ္ယာအမ်ားႀကီး ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္shwedingar။ စေတာ့လို႔ေျပာရင္ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို စုေပါင္းၿပီး ျခံဳငံုေခၚဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

စေတာ့ကို ရွယ္ယာလုိ႔ သံုးေလ့ရွိသလို ရွယ္ယာကိုလည္း စေတာ့လုိ႔ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေျပာင္းလဲသံုးႏႈန္းတတ္ၾကပါတယ္။

ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ စေတာ့တစ္ခု (သို႔မဟုတ္ ရွယ္ယာမ်ား) ပိုင္ဆိုင္ထားတယ္ဆုိရင္ အဲဒီကုမၸဏီကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာရွင္ (shareholder or stockholder) ျဖစ္လာပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြက ဘာလို႔ အစုရွယ္ယာေတြကို ထုတ္ေရာင္းတာလဲ။

ကုမၸဏီတစ္ခုက သူ႕ရဲ႕အစုရွယ္ယာေတြကို ထုတ္ေရာင္းတယ္ဆိုတာ ကုမၸဏီပိုင္ဆိုင္မႈအစိတ္အပုိင္းေလးေတြကို ေရာင္းခ်တဲ့သေဘာပါshwedingar။ ကုမၸဏီဆိုတာက တန္ဖိုးရွိတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ ေနာင္အခါမွာ အက်ိဳးအျမတ္ေတြရလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကုမၸဏီကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းက ကိုယ့္ကို ကုမၸဏီတန္ဖိုးရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖစ္သြားေစပါတယ္shwedingar။ ဒါေၾကာင့္လည္း အစုရွယ္ယာေတြကို ပိုက္ဆံေပးဝယ္ယူၾကတာပါ။ 

ကုမၸဏီရဲ႕ဘ႑ာေငြ တိုးမ်ားလာေစဖို႔အတြက္ အစုရွယ္ယာေတြကို ထုတ္ေရာင္းၾကတာျဖစ္ပါတယ္shwedingar။ အစုရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းလို႔ ရလာတဲ့ေငြေတြကို လုပ္ငန္းႀကီးပြားဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္shwedingar။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကလည္း ေနာင္အနာဂတ္မွာ အစုအေပၚအျမတ္ဝင္ေငြ (Dividends) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္အျမတ္အစြန္းဝင္ေငြ (Capital gain) ေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။

အစုရွယ္ယာေတြကို ဘာလို႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတာလဲ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဝင္ေငြရခ်င္တဲ့အတြက္ အစုရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစုရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြ (၂) မ်ိဳး ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

  • အစုအေပၚအျမတ္ဝင္ေငြ (Dividends) – ကုမၸဏီကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ေတြအေပၚမွာ ပိုင္ဆုိင္တဲ့အစုအလုိက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိပါတယ္shwedingar။ ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို အက်ိဳးအျမတ္ေပးေဝဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တဲ့အခါ အစုအေပၚအျမတ္ဝင္ေငြ ရရွိပါလိမ့္မယ္။
  • ေရရွည္အျမတ္အစြန္းဝင္ေငြ (Capital gains) – ကုမၸဏီက တိုးတက္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားသထက္မ်ားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္ဆုိရင္ ကုမၸဏီရဲ႕တန္ဖုိးကလည္း ျမင့္တက္လာပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ဒါဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕အစုရွယ္ယာကလည္း တန္ဖိုးျမင့္တက္လာပါလိမ့္မယ္shwedingar။ ကိုယ္ဝယ္ယူခဲ့တဲ့တန္ဖုိးထက္ မ်ားတဲ့တန္ဖိုးနဲ႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကုမၸဏီအေပၚကို ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရခ်င္တဲ့အတြက္ပါshwedingar။ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြက ကုမၸဏီရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပိုင္ဆိုင္သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုမၸဏီရဲ႕ အေရးပါတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္shwedingar။ ဒါေပမယ့္လည္း ရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားတိုင္းကေတာ့ မဲေပးခြင့္ရရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ရွယ္ယာအေပၚမူတည္ၿပီး အခြင့္အေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတတ္ပါတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာ ဝယ္ျခင္း၊ ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိလဲ။

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက အက်ိဳးအျမတ္ရွိႏိုင္သလို ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခလည္းရွိပါတယ္။

ကုမၸဏီေတြဆိုတာက အၿမဲတမ္း အက်ိဳးအျမတ္ရေနတာ မဟုတ္ေတာ့ အၿမဲတမ္းလည္း တန္ဖိုးတက္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ကုမၸဏီတုိင္းကလည္း အစုအေပၚအျမတ္ ခြဲေဝမေပးပါဘူးshwedingar။ အဲလိုခြဲေဝေပးတဲ့ကုမၸဏီေတြကလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မေပးေတာ့တာမ်ိဳးလည္း လုပ္လို႔ရပါတယ္shwedingar။ တကယ္လို႔ ကုမၸဏီရဲ႕တန္ဖိုး မတက္လာဘူးဆုိရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုးကလည္း တက္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္၊ တိုးတက္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးေတြက အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ားႀကီးအေပၚ မူတည္ပါတယ္shwedingar။ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကံဆိုးျခင္းေတြကလည္း ကုမၸဏီရဲ႕တန္ဖိုးကို က်ဆင္းေစႏုိင္သလို ႏုိင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအေျပာင္းအလဲ၊ စစ္ပြဲ၊ ကူးစက္ေရာဂါ အစရွိတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မရွိတဲ့ အျခားျပင္ပအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကလည္း ကုမၸဏီရဲ႕တန္ဖိုးကို တဟုန္ထုိး က်ဆင္းေစႏုိင္ပါေသးတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အခါ ကုမၸဏီကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းက ကိုယ့္အတြက္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ ရရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar။ ဒါ့အျပင္ အဆုိးဆံုးအေျခအေန အေနနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ စီးပြားေရးလံုးဝရပ္တန္႔ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အစုရွယ္ယာေတြက လုံးဝတန္ဖိုးမရွိေတာ့တဲ့အထိလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လုိ အစုရွယ္ယာေတြကို ေရာင္းဝယ္လို႔ရမလဲ။

ကိုယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူပိုင္စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီကုမၸဏီစာရင္းဝင္ထားတဲ့ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္shwedingar။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ ကုမၸဏီ (၇) ခုက စာရင္းဝင္ထားပါတယ္shwedingar။ အဲဒီကုမၸဏီ (၇) ခုရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္လို႔ရပါတယ္Tank

ကုမၸဏီက အမ်ားျပည္သူပိုင္ ျဖစ္ေပမယ့္ စာရင္းမဝင္ထားဘူးဆုိရင္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္လို႔ ရေကာင္း ရႏုိင္ပါတယ္။

ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာအတြက္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ ပိုခက္ခဲပါတယ္shwedingar။ သူတို႔မွာ ထားရွိႏုိင္တဲ့ အစုရွယ္ယာဝင္ အေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ထားၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ရွယ္ယာေတြကို ထုတ္မေရာင္းတာမ်ားပါတယ္shwedingar။ ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိပိုင္ရွင္ (လက္ရွိ ရွယ္ယာရွင္မ်ား)နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုၿပီးညိႇႏိႈင္းဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။  yes


စေတာ့ရွယ္ယာေတြအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ဒီရွယ္ယာေတြကို ဘယ္လုိ အေရာင္းအဝယ္လုပ္မလဲ ဆုိတာ ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဦးဆံုး စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) အေၾကာင္းကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။yes


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

စေတာ့ရွယ္ယာ ႏွင့္ စေတာ့ေဈးကြက္

စေတာ့ရွယ္ယာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား စေတာ့ ရွယ္ယာ ရွယ္ယာမ်ား အစုရွယ္ယာ အစုရွယ္ယာမ်ား အစုရွယ္ယာဆုိတာဘာလဲ စေတာ့ရဲ႕အႏၱရာယ္ ရွယ္ယာဝယ္တဲ့အခါသတိထားစရာ ရွယ္ယာဝင္ခ်င္လုိ႔ ရွယ္ယာဘယ္လုိဝယ္ရမလဲ ရွယ္ယာရဲ႕ေကာင္းက်ိဳး စေတာ့ရွယ္ယာအေၾကာင္း စေတာ့အေၾကာင္း ရွယ္ယာအေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္နည္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း စေတာ့ေစ်းကြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္ အစု႐ွယ္ယာ ႐ွယ္ယာ စေတာ့႐ွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သာမန္ရွယ္ယာ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာ သာမာန္ရွယ္ယာ အစုရွယ္ယာရွင္ အစုရွယ္ယာရွင္တန္ဖိုး စတော့ရှယ်ယာ စတော့ရှယ်ယာများ စတော့ ရှယ်ယာ ရှယ်ယာများ အစုရှယ်ယာ အစုရှယ်ယာများ အစုရှယ်ယာဆိုတာဘာလဲ စတော့ရဲ့အန္တရာယ် ရှယ်ယာဝယ်တဲ့အခါသတိထားစရာ ရှယ်ယာဝင်ချင်လို့ စတော့ရှယ်ယာအကြောင်း စတော့အကြောင်း ရှယ်ယာအကြောင်းရှယ်ယာဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ရှယ်ယာရဲ့ကောင်းကျိုး စတော့ရှယ်ယာအကြောင်း စတော့အကြောင်း ရှယ်ယာအကြောင်း ရောင်းဝယ်နည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း စတော့ဈေးကွက် စတော့စျေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သာမန်ရှယ်ယာ သာမာန်ရှယ်ယာ အများပိုင်ရှယ်ယာ အစုရှယ်ယာရှင် အစုရှယ်ယာရှင်တန်ဖိုး stocks shares dividends capital gains how to buy stocks benefits and risks of stocks about stock share trading trading stock buy sell stock securities account security account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။