ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံ (Critical Illness Insurance) ဆိုတာဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်န္းမာေရးအာမခံက မထင္မွတ္ထားတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ကူညီေပးပါတယ္။

ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံမွာေတာ့ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း စတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့က်န္းမာေရးျပႆနာေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးေလ့မရွိပါဘူးshwedingar.com။ ဒါေတြေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကို လုိအပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း ဒီမွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ testing


ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံဆုိတာဘာလဲ။

အသက္အႏၱရာယ္ကို အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေခ်ရာမွာ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံက ကူညီေပးပါတယ္။

ျပင္းထန္တဲ့ေရာဂါတစ္ခုခု ခံစားေနရၿပီး ကုသမႈခံယူေနရတယ္ဆိုတာ ဆရာဝန္ဆီက ေထာက္ခံခ်က္ရတာနဲ႔ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံက ေလ်ာ္ေၾကးကို တစ္လံုးတစ္စုတည္း ထုတ္ေပးပါတယ္။ 

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံက ေလ်ာ္ေၾကးကို တစ္လံုးတစ္စုတည္း ထုတ္ေပးတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္နဲ႔ မတူပါဘူးshwedingar.com။ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းအတြက္ အကာအကြယ္က ပုံမွန္အားျဖင့္ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးခံစားခြင့္ပမာဏအထိ ကုန္က်စရိတ္ကိုပဲ ထုတ္ေပးပါတယ္။   

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံက ဘာေတြအတြက္ အကာအကြယ္ေပးလဲ။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေတြ႕ရေလ့ရွိတဲ့ အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏုိင္တဲ့ေရာဂါ အကာအကြယ္ (၁၀) ခုရွိပါတယ္။  

 • ႏွလံုးေဖာက္ျခင္း
 • ေလျဖတ္ျခင္း
 • ကင္ဆာ (အသက္အႏၱရာယ္ရွိေသာ)
 • ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း
 • အႀကီးစား အစားထိုးကုသျခင္း
 • ႏွလံုးအဆို႔ရွင္ အစားထိုးျခင္း (သို႔) ျပဳျပင္ျခင္း
 • ႏွလံုးေသြးေၾကာလမ္းေၾကာင္းလႊဲ ခြဲစိတ္ကုသျခင္း
 • ျပင္းထန္စြာမီးေလာင္ခံရျခင္း
 • သတိေမ့ျခင္း (Coma)
 • ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ျခင္း
 • ေသဆံုးျခင္း (အခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီသာ)

ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိလဲ။

ဆရာဝန္ရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ ကုသျခင္းစတင္မႈ အေပၚမူတည္ၿပီး ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံ ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၀ သိန္းက်ပ္ ေလ်ာ္ေပးပါတယ္shwedingar.com။ ေသဆံုးမႈအတြက္လည္း ၁၀ သိန္း ေပးေလ်ာ္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ဒါေပမယ့္ အေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေပးေလ်ာ္ၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးထပ္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကုိ ၁ ယူနစ္ထက္ပိုၿပီး ဝယ္လုိ႔ရလား။

ရပါတယ္shwedingar.com။ က်န္းမာေရးအာမခံလုိပဲ ပိုမ်ားတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကိုလည္း ၁ ယူနစ္ထက္ပိုၿပီး ဝယ္လုိ႔ရပါတယ္shwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးေတာ့ ပိုမ်ားသြားပါလိမ့္မယ္shwedingar.com။ ၁၀ ယူနစ္ထိ အမ်ားဆံုးဝယ္ယူလို႔ ရပါတယ္။

ယူနစ္” ေတြ ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ ဒီမွာေလ့လာပါ။ 

ဘယ္ေလာက္ကုန္က်လဲ။

အသက္ ၁ ယူနစ္အတြက္ ပရီမီယံေၾကး (တစ္ႏွစ္လွ်င္)
၆-၃၀ ၈,၈၀၀ က်ပ္
၃၁-၄၀ ၁၅,၄၀၀ က်ပ္
၄၁-၅၀ ၂၄,၂၀၀ က်ပ္
၅၁-၆၀ ၃၇,၄၀၀ က်ပ္

အုပ္စုလုိက္မဟုတ္ပဲ တစ္ဦးတည္းဝယ္ယူမယ္ဆုိရင္ ပရီမီယံေၾကးကို တစ္ဝက္စီ ႏွစ္ခါခြဲသြင္းလို႔ရပါတယ္။

အာမခံသက္တမ္းက ဘယ္ေလာက္လဲ။

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံသက္တမ္းက ၁ ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။

အကာအကြယ္မေပးတဲ့အရာေတြက

က်န္းမာေရးအာမခံလုိပဲ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းက အက်ံဳးဝင္မွာ မဟုတ္ပါဘူးshwedingar.com။ ပရီမီယံေၾကးမေပးသြင္းခင္မွာ အေသးစိတ္ကို သိရွိထားဖို႔ လိုပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးတာေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • အာမခံေလွ်ာက္ထားစဥ္က ရွိၿပီးသား ေရာဂါမ်ား
 • စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား
 • ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ား
 • အလွအပအတြက္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား
 • အၾကမ္းဖက္၊ အဓိက႐ုဏ္း၊ စစ္ႏွင့္ စစ္ကဲ့သို႔ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း
 • အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသခံယူျခင္း
 • ကိုယ္တိုင္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္း
 • သတ္ေသျခင္း (သို႔) သတ္ေသရန္ႀကံစည္ျခင္း
 • လိမ္လည္ေတာင္းခံသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္လဲ။

အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၆၀ ႏွစ္အတြင္းရွိသူတိုင္း ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္shwedingar.com။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ဆိုရင္ေတာ့ မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

လုိအပ္ခ်က္ေတြက

က်န္းမာေရးအာမခံကိုဝယ္ယူရန္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အစံုျဖည့္ထားတဲ့ေလွ်ာက္လႊာ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္shwedingar.com။ ပံုမွန္အားျဖင့္ က်န္းမာေရးအာမခံေလွ်ာက္ထားရာမွာ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဖြင့္ဟဝန္ခံလႊာလည္း ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။   

အကာအကြယ္မ်ားမ်ားလိုခ်င္တဲ့သူျဖစ္ျဖစ္၊ သက္ႀကီးပိုင္းေလွ်ာက္ထားသူူေတြကေတာ့ ေလွ်ာက္ထားဝယ္ယူျခင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကို ဘယ္မွာဝယ္ယူလုိ႔ရလဲ။

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အာမခံကုမၸဏီတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ 

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံမ်ားႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမွာ အာမခံေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုစည္းေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးအာမခံပက္ေက့ခ်္ထဲမွာ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံကိုပါ ထည့္သြင္းထားတတ္ပါတယ္။testing


ပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္ကိုလည္း ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္shwedingar.comပံုမွန္က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားကိုလည္း ဒီမွာႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္

က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူထားၿပီးၿပီshwedingar.com။ ဘယ္လုိေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံရမလဲဆုိတာ ေလ့လာခ်င္တာဆုိရင္ က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းမွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

အာမခံဆိုတာ ကုိယ့္အတြက္ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတုန္းပဲ၊ ေသခ်ာလည္း နားမလည္ေသးဘူးဆိုရင္ ဒီမွာအာမခံအေၾကာင္း ေလ့လာပါTank

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါကုအာမခံ ျပင္းထန္ေရာဂါ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံဆိုတာဘာလဲ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါကုအာမခံ ပြင်းထန်ရောဂါ ပြင်းထန်ရောဂါကုသမှုအာမခံဆိုတာဘာလဲ health insurance critical illness insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။