က်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံထားျခင္း (အပိုင္း ၂) – က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်န္းမာေရးအာမခံ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကုိ အၾကမ္းဖ်င္းသိထားၿပီးၿပီဆုိရင္ မတူညီတဲ့ ဘယ္လုိအာမခံေတြရႏုိင္ဦးမလဲဆိုတာကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး သိပ္မသိေသးဘူးဆုိရင္ အပိုင္း (၁) က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္းနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းကေန စတင္ေလ့လာဖို႔ အၾကံျပဳလိုပါတယ္။yes


က်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေဆာင္းပါး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးထားပါတယ္။


က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူျခင္း

က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ဘယ္မွာဝယ္လုိ႔ရမလဲ။

လိုင္စင္ရ အာမခံကုမၸဏီ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာ က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ 

အာမခံကုမၸဏီေတြက သူတုိ႔ရဲ႕အာမခံေတြကို သူတို႔ကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီကျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္ေတြကျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ပါတယ္finance။ အာမခံကုမၸဏီနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ မိတ္ဖက္ဘဏ္ေတြကေနဝယ္ယူတာကို bancassurance လို႔ ေခၚေလ့ရွိပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံေတြကို ဒီမွာႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုအာမခံမ်ိဳးရႏုိင္လဲ။

အာမခံေတြကို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒနဲ႔ စံသတ္မွတ္ထားတဲ့အတြက္ အမ်ိဳးအစားေတြက ဆင္တူပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာ က်န္းမာေရးအာမခံ အကာအကြယ္ေပးတဲ့အထဲမွာ ပါဝင္တာေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဆး႐ံုတက္ျခင္း ေသဆံုးျခင္း ထာဝစဥ္ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း ခြဲစိတ္ျခင္း ေဆးခန္းျပျခင္း ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါခံစားရျခင္း
ပါဝင္ပါသည္။ ပါဝင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပါဝင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။ သီးျခားအာမခံ အျဖစ္ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။

 

အာမခံအမ်ိဳးအစားတိုင္းမွာ အကာအကြယ္မေပးတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္finance။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီေတြက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူးfinance။ က်န္းမာေရးအာမခံတြက္ မွတ္ထားရမွာက ေရာဂါေၾကာင့္ ၃ ရက္ထက္ မပိုတဲ့ ေဆး႐ံုတက္ျခင္းမ်ိဳးအတြက္ အကာအကြယ္မေပးပါဘူးfinance။ အကာအကြယ္မေပးတဲ့အခ်က္ေတြအေၾကာင္းကို အပိုင္း (၁) မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕ ပက္ေက့ခ်္ထဲမွာ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈကို ထည့္သြင္းၿပီးသားလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္finance။ တျခားကုမၸဏီေတြကေတာ့ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံက သီးျခားအာမခံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈအာမခံအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါNeo

“ယူနစ္” ေတြက ဘယ္လုိေတြရွိလဲ။

အာမခံကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ “ယူနစ္” စနစ္ကို အသုံးျပဳပါတယ္finance။ “ယူနစ္” တစ္ယူနစ္ ဆိုတာ အကာအကြယ္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး အဲဒီအတြက္ တိက်တဲ့ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု (ပရီမီယံေၾကး) သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

“ယူနစ္” စနစ္မွာဆိုရင္ ေဆး႐ံုတက္ျခင္းနဲ႔ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပါဝင္တဲ့ အေျခခံအာမခံ တစ္ယူနစ္ကေန စတင္ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့

  • အေျခခံအာမခံကို ယူနစ္ထပ္တိုးႏုိင္ပါတယ္။
  • အကာအကြယ္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကိုလည္း ယူနစ္ထပ္တိုးႏုိင္ပါတယ္finance။ (ဥပမာ – ခြဲစိတ္ကုသျခင္း၊ ေဆးခန္းျပျခင္း)

ယူနစ္တစ္ခုစီက အကာအကြယ္နဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပိုၿပီး မ်ားလာသလုိ ပရီမီယံေၾကးလည္း ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မယ္။

အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီအတြက္ ၁၀ ယူနစ္အထိ ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္finance။ ဒါေပမယ့္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့အကာအကြယ္ ယူနစ္အေရအတြက္က အေျခခံအကာအကြယ္ယူနစ္ထက္ မ်ားလုိ႔မရပါဘူး။yes


ၾကည့္ရန္ ဗြီဒီယိုေပၚတြင္ႏွိပ္ပါ။yes


Shwedingar Icon ဘာအတြက္ အကာအကြယ္ေပးလဲ။ ယူနစ္ဘယ္ေလာက္ထိ ဝယ္လို႔ရလဲ။ ယူနစ္တစ္ခုစီမွာ ဘာအက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြရွိလဲ။ ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မွာလဲfinance။ (အသက္အလိုက္ ပရီယံေၾကး မတူပါဘူးfinance။ ၆-၄၀ ႏွစ္အတြက္ ပရီမီယံေၾကးကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။)
အေျခခံအကာအကြယ္ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ျခင္း၊
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း၊
ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္း၊
ထာဝရစဥ္မသန္းမစြမ္းျဖစ္ျခင္း။
၁-၁၀ ယူနစ္
အျခားယူနစ္မ်ား မဝယ္ယူခင္မွာ ဒီယူနစ္ကို အရင္ဝယ္ယူဖို႔ လုိပါတယ္။
ေဆး႐ံုတက္ျခင္း အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ (အမ်ားဆံုး ရက္ ၆၀)
မေတာ္တဆ/ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းအတြက္ ၁၀ သိန္း။
၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၁,၀၀၀ က်ပ္
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အကာအကြယ္ (၁) ခြဲစိတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း ၀-၁၀ ယူနစ္ ခြဲစိတ္ခအတြက္ အမ်ားဆံုး ၅ သိန္း ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၁၆,၅၀၀ က်ပ္
ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ အကာအကြယ္ (၂) ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းျပျခင္း ၀-၁၀ ယူနစ္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၂,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၄ ႀကိမ္ ၁ ယူနစ္လွ်င္ ၈,၈၀၀ က်ပ္

မွတ္ခ်က္finance။   finance။ ေရးသားခ်ိန္တြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ေသာ္လည္း အကာအကြယ္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပရီမီယံေၾကးနဲ႔ အျခားအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။yes


ပက္ေက့ခ်္ (Package) ဆိုတာ ဘာလဲ။

တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက ဝယ္ယူရအဆင္ေျပေအာင္ ပက္ေက့ခ်္ (Package) ေလးေတြ ဖန္တီးေပးထားတတ္ပါတယ္finance။ ယူနစ္အမ်ားႀကီးထဲကေန ဘယ္ယူနစ္ကို ဘယ္ႏွခုဝယ္ယူမလဲဆိုတာ စဥ္းစားေနရမယ့္အစား ေရြးခ်ယ္လုိ႔ရမယ့္ ပက္ေက့ခ်္တစ္ခ်ိဳ႕ကို အာမခံကုမၸဏီေတြက ဖန္တီးထားေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ဥပမာ – ပက္ေက့ခ်္ A မွာ ေဆး႐ံုတက္ျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းနဲ႔ ေဆးခန္းျပျခင္းတို႔အတြက္ အကာအကြယ္ပါဝင္ၿပီး ပက္ေက့ခ်္ B မွာ ဒါေတြအျပင္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းလည္း ပါဝင္ႏုိင္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက ပက္ေက့ခ်္ေတြရဲ႕ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းဆီကိုလည္း ဝယ္ယူခြင့္ျပဳတတ္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ အကာအကြယ္ခ်င္းတူေပမယ့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ပိုမ်ားေအာင္ ပက္ေက့ခ်္ A ရဲ႕ ယူနစ္ကို တစ္ခုထက္ပိုၿပီး ဝယ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူဖုိ႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ။

က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူရန္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားအျပည့္အစံုျဖည့္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ လိုအပ္ေလ့ရွိပါတယ္finance။ ေလွ်ာက္လႊာမွာ လက္ရွိက်န္းမာေရးအေျခအေနကို ေဖာ္ျပဖို႔အတြက္ က်န္းမာေရးဖြင့္ဟဝန္ခံလႊာ ပါဝင္ေလ့ရွိပါတယ္။   

မွားယြင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပရီမီယံေၾကးေပးၿပီးရင္ေတာင္ အာမခံကို အက်ံဳးမဝင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တယ္ဆုိတာကို သိထားဖို႔ လုိပါတယ္။

အကာအကြယ္မ်ားမ်ားလိုခ်င္တဲ့သူနဲ႔ သက္ႀကီးပိုင္းေလွ်ာက္ထားသူူေတြကေတာ့ ေလွ်ာက္ထားဝယ္ယူျခင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔လုိႏိုင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ယူလဲ။

ဘယ္လို က်န္းမာေရးအာမခံကုိ ယူရမလဲဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းေတြလုိေပမယ့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းနဲ႔ အတည္ျပဳျခင္းကေတာ့ ျမန္ဆန္ေလ့ရွိတယ္finance။ လုိအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံုရွိတယ္ဆုိရင္ တစ္ခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီေတြက နာရီပိုင္းအတြင္းမွာ အတည္ျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။yes


က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလားfinance။ ကိုယ့္အေျခအေနအရ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ အသက္အေပၚမူတည္ၿပီး အကာအကြယ္နဲ႔ ပရီမီယံေၾကးအေသးစိတ္ေတြက ကြာျခားသြားမွာျဖစ္လို႔ အာမခံကုမၸဏီေတြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

ဝယ္ယူႏိုင္မယ့္ က်န္းမာေရးအာမခံေတြကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးအာမခံမ်ားရွာေဖြႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း  ေဆာင္းပါးမွာ စတင္ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံဝယ္ယူျခင္း က်န္းမာေရးအာမခံဘယ္လိုဝယ္ရမွာလဲ က်န္းမာေရးအာမခံကိုဘယ္လိုဝယ္ရမလဲ က်န္းမာေရးအာမခံဘယ္လုိဝယ္ရမလဲ က်န္းမာေရးအာမခံဘယ္လုိဝယ္ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံဝယ်ယူခြင်း ကျန်းမာရေးအာမခံဘယ်လိုဝယ်ရမှာလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံဘယ်လိုဝယ် health insurance how to buy health insurance buying health insurance how can I buy health insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။