က်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံထားျခင္း (အပိုင္း ၃) – က်န္းမာေရးအာမခံ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

က်န္းမာေရးအာမခံတစ္ခုဝယ္ထားၿပီးၿပီဆုိရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တယ္ဆုိတာ သိထားဖုိ႔လိုပါတယ္finance။ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္းက တစ္ခါတစ္ရံ ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ႈပ္ေထြးတတ္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတဲ့အခါ ဘာေတြလိုအပ္တယ္ဆုိတာ ႀကိဳသိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံကို ဝယ္သင့္၊ မဝယ္သင့္ မေသခ်ာေသးဘူးဆုိရင္ အပိုင္း (၁) – က်န္းမာေရးအာမခံအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္နဲ႔ အပုိင္း (၂) – က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူျခင္ေဆာင္းပါးေတြမွာ ေလ့လာလုိက္ပါ။testing


က်န္းမာေရးအာမခံဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအာမခံနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေဆာင္းပါး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးထားပါတယ္။


က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္လိုေတာင္းခံရမွာလဲ။

မတူညီတဲ့အာမခံကုမၸဏီေတြမွာ မတူညီတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝယ္ယူမယ့္ အာမခံကုမၸဏီရဲဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို နားလည္ထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ သက္ေသအျဖစ္ ဆရာဝန္ရဲ႕ ေဆးမွတ္တမ္းနဲ႔ျဖတ္ပိုင္းစတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြအပါအဝင္ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံလႊာကို တင္ျပေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။

ဘယ္လုိအခ်ိန္မွာ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံလုိ႔ရလဲ။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အာမခံကုမၸဏီကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္finance။ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကုသမႈမခံယူခင္မွာ ကတည္းက အာမခံကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားသင့္ပါတယ္finance။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လုိ႔ျဖစ္ေစ၊ အေရးေပၚကုသဖို႔ လုိအပ္လို႔ျဖစ္ေစ အာမခံကုမၸဏီကုိ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္သင့္ပါတယ္။

ေဆး႐ံုဆင္းသြားၿပီဆုိရင္ေတာ့ ၁၀ ရက္အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္finance။ ဒီအခ်ိန္အတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးမေတာင္းခံဘူူးဆုိရင္ အာမခံကုမၸဏီက အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ထုတ္ေပးေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

ဘယ္ႏွႀကိမ္ထိ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံႏုိင္လဲ။

အာမခံသက္တမ္း ၁ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးေတာင္းခံႏုိင္တဲ့ အကာအကြယ္ပမာဏမေရာက္မခ်င္း လုိအပ္ရင္လိုအပ္သေလာက္ ေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဆး႐ံုစရိတ္အတြက္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ရက္ ၆၀ အထိ အကာအကြယ္ေပးပါတယ္finance။ ခြဲစိတ္ကုသစရိတ္အတြက္ အမ်ားဆံုး ၅ သိန္းအထိ ကာကြယ္ေပးပါတယ္finance။ ပထမခြဲစိတ္မႈက ဒီပမာဏေအာက္ပဲကုန္က်တယ္ဆုိရင္ က်န္တဲ့ပမာဏကို ေနာက္ခြဲစိတ္မႈလုပ္တဲ့အခါ ေတာင္းခံႏုိင္ပါတယ္။  

ဘယ္ေလာက္ပမာဏအထိ ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံႏုိင္လဲ။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြကိုေတာ့ အာမခံေပၚလစီစာရြက္စာတမ္းမွာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါလိမ့္မယ္finance။ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အမ်ားစုကေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ကာမိဖို႔အတြက္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္းထန္ေရာဂါကုသမႈစတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ တစ္လံုးတစ္စုတည္းထုတ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတာေၾကာင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံရင္ အာမခံထားတဲ့ပမာဏအတိုင္း တစ္ခါတည္း ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံတဲ့အခါ ဘာေတြလုိမလဲ။

အမွန္တကယ္ကုသမႈခံယူထားေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားအျဖစ္ ဆရာဝန္ရဲ႕ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေငြေပးေခ်ျဖတ္ပိုင္းမ်ားနဲ႔ ကုသမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ သိမ္းထားသင့္ပါတယ္။

ပို႐ႈပ္ေထြးၿပီး ပမာဏမ်ားတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေလွ်ာက္ထားမႈေတြအတြက္ အာမခံကုမၸဏီက ဒီ့အျပင္ တျခားေသာစာရြက္စာတမ္းေတြကို ေနာက္ထပ္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္finance။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံေနစဥ္ ၃ လအတြင္း တင္ျပဖို႔လိုပါတယ္finance။ မတင္ျပႏုိင္ဘူးဆိုရင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အာမခံဝယ္ယူၿပီး ၁ လအတြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံမယ္ဆိုရင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားစာရြက္စာတမ္းေတြလည္း ထပ္မံလုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

အာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံ က်န္းမာေရးအာမခံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းခံျခင္း ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္လုိေတာင္းရမွာလဲ က်န္းမာေရးအာမခံေလ်ာ္ေၾကးဘယ္လုိေတာင္းရမွာလဲ က်န္းမာေရးအာမခံေလ်ာ္ေၾကး က်န္းမာေရးအာမခံအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးဘယ္လိုေတာင္းရမလဲ အာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံ ကျန်းမာရေးအာမခံလျော်ကြေးတောင်းခံခြင်း လျော်ကြေးဘယ်လိုတောင်းရမှာလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံလျော်ကြေးဘယ်လိုတောင်းရမှာလဲ ကျန်းမာရေးအာမခံလျော်ကြေး ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်လျော်ကြေးဘယ်လိုတောင်းရမလဲ health insurance how to claim for health insurance claiming for health insurance coverage

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။