စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား – ကုမၸဏီေတြက စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ ဘာလုိ႔ စာရင္းဝင္ၾကတာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

“စာရင္းဝင္” ကုမၸဏီဆိုတာက ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းလုိ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ေတြမွာ သူ႕ရဲ႕အစုရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြျဖစ္ပါတယ္Cypher

စာရင္းဝင္တယ္ဆုိတာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီက စာရင္းဝင္သြားၿပီဆုိတာနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္ ေနာက္ထပ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြ တိုးလာပါတယ္finance။ ဒါဆုိ ကုမၸဏီေတြက ဘာလုိ႔ စာရင္းဝင္ၾကတာလဲ။123


မတည္ေငြရင္း လမ္းေၾကာင္းမ်ား

ကုမၸဏီေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စာရင္းဝင္ၾကေပမယ့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕အစုရွယ္ယာေတြကို အသစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿပီး မတည္ေငြရင္းကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စေတာ့ေစ်းကြက္မွာ စာရင္းဝင္ထားျခင္းက  ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အလားအလာရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအစုအေဝး (အမ်ားျပည္သူ) ေတြဆီကို လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္finance။ ဆိုလုိတာကေတာ့ ကုမၸဏီက သက္သက္သာသာနဲ႔ ေငြအရင္းအႏီွး အေျမာက္အမ်ားရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။123


စာရင္းဝင္ျခင္းရဲ႕ အျခားေကာင္းက်ိဳးေတြက ဘာေတြလဲ။

စာရင္းဝင္ထားျခင္းရဲ႕ အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကေတာ့ 

 • ရွိေနၿပီးသား ရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ
  • ကုမၸဏီရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ထားလုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ရွယ္ယာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လုိ႔ ရပါၿပီfinance။ ရွိေနၿပီးသား ရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို ပိုၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းလို႔ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။
  • မွတ္ခ်က္ – ကုမၸဏီတစ္ခုက စာရင္းဝင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီဆုိရင္ ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာရွင္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လုိ႔ မရမယ့္အခ်ိန္ကာလတစ္ခု (ဥပမာ – ၆ လ) ျဖစ္တဲ့  “ပိတ္ဆို႔မႈ (lock-up)” ကာလကိုေတာ့ သေဘာတူရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။
 • အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ ျမင္သာမႈ ပိုမ်ားလာျခင္း
  • စာရင္းဝင္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားတာေၾကာင့္ စာရင္းဝင္လုိက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို ပိုမို ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။
  • စာရင္းဝင္ထားတဲ့အတြက္ သတင္းေတြထဲမွာလည္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ကုမၸဏီကို လူအမ်ား ပိုၿပီး သတိထားမိလာေစႏုိင္ပါတယ္။
 • ေနာက္ထပ္ရင္းႏွီိးေငြမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းပြင့္လာျခင္း
  • စာရင္းဝင္ျခင္းအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းၾကပ္တာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူမ်ားက စာရင္းဝင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ ရင္းႏွီးေငြေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ ပိုၿပီး ဆႏၵရွိလာႏုိင္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ စာရင္းဝင္ျခင္းက ကုမၸဏီေတြေတြအတြက္ ရင္းႏွီးေငြရႏုိင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိုၿပီးမ်ားလာေစႏိုင္ပါတယ္။
 • အရည္းအခ်င္းရွိသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လာႏုိင္ျခင္း
  • အမ်ားျပည္သူေတြက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြကို ပိုၿပီး သတိထားမိၿပီးေတာ့ ပိုၿပီးလည္း လူသိမ်ားတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တဲ့အတြက္ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ေစႏုိင္ပါတယ္။
 • ပိုေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ
  • စာရင္းဝင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက စာရင္းဝင္စည္ကမ္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လိုက္နာရပါတယ္finance။ ကုမၸဏီရဲ႕ လက္ရွိ ရွယ္ယာရွင္ေတြက စာရင္းဝင္ျခင္းကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရရွိဖို႔နဲ႕ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။

စာရင္းဝင္ျခင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကေရာ ဘာေတြလဲ။

စာရင္းဝင္တယ္ဆိုတာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္အထိ အခ်ိန္ယူရႏုိင္တဲ့ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါfinance။ ကုမၸဏီေတြက စာရင္းဝင္လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔လည္း ဆက္လက္ၿပီး စာရင္းထဲရွိေနႏုိင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါေသးတယ္။

စာရင္းဝင္ျခင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ 

 • စာရင္းဝင္တဲ့အခါ သိသာထင္ရွားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အခ်ိန္ကို ေပးဆပ္ရပါတယ္finance။ ဥပမာ – 
  • ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ တင္ျပပံု စံႏႈန္း (MFRS) ရဲ႕ စံႏႈန္းနဲ႔ ျပည့္မီတဲ့ ဘ႑ာေရးတင္ျပခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ရမယ္၊ ကုမၸဏီနဲ႔ ႏွီးႏြယ္ပတ္သက္ျခင္းမရွိတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စာရင္းစစ္တစ္ေယာက္ကိုလည္း ခန္႔ထားရပါမယ္။
  • ကုမၸဏီအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ အခြန္၊ ေငြေၾကးခဝါခ်ျခင္း၊ ေကာ္ပိုရိတ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစရွိတဲ့ ဥပေဒအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေသခ်ာလုိက္နာရပါတယ္။
  • စာရင္းဝင္ေၾကး၊ underwriter ေၾကး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူနဲ႔ အမ်ားျပည္သူၾကား ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ခမ်ား။
 • လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ထိန္းထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေနာက္ထပ္ရွိလာမယ့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။
 • ကုမၸဏီရဲ႕ ပံုမွန္ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခ်က္မ်ား နဲ႔ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ေနာက္ထပ္ရွိလာမယ့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။
 • (အစုရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈ ဖြဲ႔စည္းပံုေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး) ကုမၸဏီေပၚထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္း။
 • အမ်ားျပည္သူရဲဲ႕ စိစစ္ျခင္း ႏွင့္ ဖိအားေပးခံရျခင္း။
 • ကုမၸဏီအတြင္းေရးသိသူမ်ား အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိေသာ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္မ်ားကို စီမံရျခင္း။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီေတြက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြလား။

ဟုတ္ပါတယ္finance။ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ထားတဲ့ ကုမၸဏီေတြအားလံုးက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္မွရပါတယ္finance။ သူတို႔ရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကို အမ်ားျပည္သူနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရာင္းဝယ္လုိ႔ရၿပီးေတာ့ ရွယ္ယာရွင္အေရအတြက္လည္း အကန္႔အသတ္မရွိပါဘူး။

ကုမၸဏီက စာရင္းမဝင္ခင္မွာ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္မွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရပါတယ္finance။ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ စာရင္းဝင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို “အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း” (Going public) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတုိင္းက စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း မွတ္သားစရာရွိပါတယ္finance။ စာရင္းမဝင္ထားတဲ့ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ရွယ္ယာေတြကေတာ့ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူးfinance။ အဲဒီအစုရွယ္ယာေတြကိုေတာ့ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေကာင္တာ (over-the-counter) တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ကုမၸဏီအေၾကာင္ ဒီမွာေလ့လာပါ။123


စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမွာ စာရင္းဝင္ျခင္းက အကုန္အက်မ်ားၿပီး အခ်ိန္လည္း ေတာ္ေတာ္ကုန္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုပါfinance။ စာရင္းဝင္သြားၿပီဆုိရင္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက အမ်ားႀကီးပါ။

ဒါေပမယ့္ စာရင္းဝင္ျခင္းက ကုမၸဏီရဲ႕ ရင္းႏွီးေငြကို တုိးျမႇင့္လာႏုိင္႐ံုမက ကုမၸဏီကို ေၾကာ္ျငာဖုိ႔အတြက္လည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုပါ။ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ေတာ့ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ အစုရွယ္ယာေတြကို အလြယ္တကူ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါတယ္financeစေတာ့ရွယ္ယာမ်ားအေၾကာင္း ဒီမွာေလ့လာပါ။

စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ စာရင္းဝင္ျခင္း အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းဝင္ျခင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဘယ္လုိေျပာင္းရမလဲ စေတာ့ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္စာရင္းဝင္ျခင္း စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္စာရင္းဝင္ျခင္း စေတာ့ေစ်းကြက္ စေတာ့ရွယ္ယာ စေတာ့မ်ားစာရင္းဝင္ျခင္း ရွယ္ယာမ်ားစာရင္းဝင္ျခင္း စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားစာရင္းဝင္ျခင္း စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား စေတာ့ေစ်းကြက္ စေတာ့ေစ်းကြက္ အစု႐ွယ္ယာ ႐ွယ္ယာ စေတာ့႐ွယ္ယာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေငြရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံျခင္း စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီ စာရင်းဝင်ခြင်း အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများ အများနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းဝင်ခြင်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း အများပိုင်ကုမ္ပဏီဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ စတော့ စတော့အိပ်ချိန်း စတော့အိပ်ချိန်းတွင်စာရင်းဝင်ခြင်း စတော့ဈေးကွက်တွင်စာရင်းဝင်ခြင်း စတော့ဈေးကွက် စတော့ရှယ်ယာ စတော့များစာရင်းဝင်ခြင်း ရှယ်ယာများစာရင်းဝင်ခြင်း စတော့ရှယ်ယာများစာရင်းဝင်ခြင်း စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများ စတော့ဈေးကွက် စတော့စျေးကွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း Stock stock shares private company public company going public private company transforming to public company listing listing at stock exchange what is listing why companies list at stock exchange listed companies FMI MTSH MCB FPB TMH EFR securities account security account

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။