ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ဒသမကိန္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


အဓိကအခ်က္မ်ား

 • “ရာခိုင္နႈန္း” ဆိုတာ “တစ္ရာမွာ” ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ္shwe။ ဥပမာ – ၁၀% ဆိုရင္ ၁၀၀ မွာ ၁၀၊ ၁၀၀% ဆိုရင္ ၁၀၀ မွာ ၁၀၀။
 • ရာခိုင္နႈန္းမွ ဒသမကိန္းေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ရာခိုင္နႈန္းကို ၁၀၀ ျဖင့္စားပါshwe။ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ဖက္ကို ဒသမ ၂ ေနရာေရႊ႕ပါ။
 • ဒသမကိန္းမွ ရာခိုင္နႈန္းေျပာင္းမယ္ဆိုရင္ ေျပာင္းျပန္ ျပန္လုပ္ရပါမယ္shwe။ ၁၀၀ ျဖင့္ ေျမႇာက္လို႔လည္းရသလို ညာဖက္ကို ဒသမ ၂ ေနရာေရႊ႕လိုက္ရင္လည္း ရပါတယ္။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ အတိုး ၅% ၊ ခရက္ဒစ္ကတ္အတြက္ အတိုး ၂၀% ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေခ်းေငြအတြက္ အတိုး ၂.၃% ဆုိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း (%) နဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိတာေတြကို ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါCypher

အပ္ေငြစာရင္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေခ်းေငြအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အတိုးေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပေလ့ရွိပါတယ္shwe။ ဒါေၾကာင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြကို နားလည္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းေတြနဲ႔တြက္ခ်က္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္Cypher

“Per cent” (“percent”) ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္လိုက္ရင္ “၁၀၀ မွာ” လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္Cypher

ဒါေၾကာင့္ ၁% လို႔ေျပာရင္ ၁၀၀ မွာ ၁ ခု လို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္shwe၅၀% လို႔ေျပာရင္ ၁၀၀ မွာ အခု ၅၀ ေပါ့shwe။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ရာမွာ တစ္ဝက္ လို႔ ဆိုလိုတာပါCypher

ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ဒသမကိန္း ဘယ္လိုေျပာင္းလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္Cypher

၁၀၀% = ၁.၀၀
၁၀၀% ဆိုတာ ၁၀၀ မွာ ၁၀၀ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အကုန္လံုး (တစ္ခုလံုး) ကို ဆိုလိုတာပါshwe။ အရာတစ္ခုရဲ႕ တစ္ခုလံုး လို႔ေျပာရင္ အရာတစ္ခုခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကုန္လံုးပဲေပါ့shwe။ ဒါေၾကာင့္ ၁၀၀% ကို ၁.၀၀ လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္shwe။ (အပံု ၁၀၀ ပံု မွာ ၁၀၀ ပံု စလံုးကို ရည္ညႊန္းလိုက္တာေပါ့။)

၅၀% = ၀.၅၀
၅၀% ဆိုတာ အရာတစ္ခုခုရဲ႕ တစ္ဝက္နဲ႔ အတူတူပါပဲshwe။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုင္ေတြမွာ ၅၀% ေလွ်ာ့ေစ်းဆိုၿပီး ေရးထားတာမ်ိဳးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္shwe။ ဒါကေတာ့ ေရာင္းေစ်းရဲ႕ တစ္ဝက္တိတိကို ေလွ်ာ့ေပးမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါshwe။ ၁ ရဲ႕ တစ္ဝက္က ၀.၅ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၅၀% ကလည္း ၀.၅၀ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္shwe။ (အပံု ၁၀၀ ပံု မွာ ၅၀ ပံု ကိုပဲ ရည္ညႊန္းလိုက္တာေပါ့။)hello


အေတြ႕ရမ်ားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒသမကိန္းညီမွ်ျခင္းမ်ား
အေတြ႕ရမ်ားေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ဒသမကိန္းညီမွ်ျခင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Cypher

ဒီအတိုးႏႈန္းေတြက ႏွစ္တိုးနဲ႔တြက္တဲ့ တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းေတြပါshwe။ လတိုးနဲ႔တြက္တဲ့ လစဥ္အတိုးႏႈန္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္Cypher

hello


ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒသမကိန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း
ဒီေလာက္ဆိုရင္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဒသမကိန္းအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းမလဲဆိုတာ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မွာပါCypher

၁၀၀ ႏွင့္စားျခင္း

 • ရာခုိင္ႏႈန္းဆိုတာ တစ္ရာမွာရွိတဲ့ အေရအတြက္ကို ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ နံပါတ္ကို ယူၿပီး ၁၀၀ နဲ႔ စားေပးရမွာပါ။
 • ဥပမာ – ၅% => ၁၀၀ မွာ ၅ ခု => ၅ ÷ ၁၀၀ => ၀.၀၅

ဘယ္ဘက္သို႔ ဒသမ ႏွစ္ေနရာေရႊ႕ျခင္း

 •  ဒီနည္းေလးကေတာ့ ပိုလြယ္ပါတယ္shwe။ ဒသမလကၡဏာကို ဘယ္ဘက္သို႔ ႏွစ္ေနရာေရႊ႕ ေပး႐ံုပါပဲ။
 • ဥပမာ – ၅% => ၅.၀၀ => ၀.၀၅

ရာခိုင္ႏႈန္းခလုတ္ပါေသာ ဂဏန္းတြက္စက္ျဖင့္ တြက္ျခင္း

 • ဖုန္းကဲ့သို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဂဏန္းတြက္စက္ေတြမွာ ရာခိုင္ႏႈန္းခလုတ္ပါတတ္ပါတယ္shwe။ ရာခိုင္ႏႈန္းခလုတ္ပါ မပါ ကိုယ့္ရဲ႕ ဂဏန္းတြက္စက္ကို ျပန္ၾကည့္ပါshwe။ ပါတယ္ဆိုရင္ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့နည္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျပန္စစ္ၾကည့့္ပါshwe။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ျပထားတဲ့ ဂဏန္းကို အရင္႐ိုက္လိုက္ပါshwe။ ၿပီးရင္ ရာခိုင္ႏႈန္းသေကၤတကို ႐ိုက္ပါshwe။ ဒါဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းပဲ ဒသမနဲ႔ ျပေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒသမကိန္းကို ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း
ဒသမကိန္းကေန ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေျပာင္းျပန္ ျပန္တြက္ႏိုင္ပါတယ္shwe။ ၁၀၀  နဲ႔ ျပန္ေျမႇာက္မလား၊ ညာဘက္ကို ဒသမလကၡဏာကို ႏွစ္ေနရာျပန္ေရႊ႕မလားဆိုတာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္Cypher

 • ၂.၅ = ၂၅၀%
 • ၀.၃၃ = ၃၃%
 • ၀.၀၁၄ = ၁.၄%
 • ၀.၀၀၂ = ၀.၂%
 • ၀.၀၀၀၅ = ၀.၀၅%

ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ဒသမကိန္းေျပာင္းနည္းကို သိသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အတိုးတြက္ပံုတြက္နည္းက ပိုမိုလြယ္ကူလာပါလိမ့္မယ္။hello


တစ္က်ပ္လွ်င္ ၅ ျပားႏႈန္း၊ ၁ သိန္းလွ်င္ ၂၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ဆိုတာ ဘာလဲCypher

တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ဘဏ္ေတြနဲ႔ အျခားေငြေခ်းသူေတြက သူတို႔ရဲ႕ႏႈန္းထားေတြ၊ အတိုးေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ မဟုတ္ပဲ ဘယ္ႏွျပားႏႈန္း၊ ဘယ္ႏွက်ပ္ႏႈန္းဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတတ္ပါတယ္shwe။ အဲဒီႏႈန္းထားေတြကို ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းၿပီးေတာ့လည္း သတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္shweႏႈန္းထား တစ္ခုခုကို ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းလဲျခင္းနည္းကို ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


အတိုးကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုပဲ အေရးႀကီးတာ မဟုတ္ပါဘူးshwe။ အတိုးႏႈန္းကာလက တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းလား၊ တစ္လအတိုးႏႈန္းလား၊ တစ္ရက္အတိုးႏႈန္းလားဆိုတာနဲ႔ အတိုးကို တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီ (ႏွစ္တိုး) တြက္ေပးတာလား၊ တစ္လခ်င္း (လတိုး) လား၊ တစ္ရက္ခ်င္းစီ (ေန႔တိုး) လားဆိုတာကိုလည္း သိထားရပါမယ္Cypher

ဒီအတိုးႏႈန္းကာလေတြက အတိုးတြက္ခ်က္မႈကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတာ ဒီမွာ ဆက္လက္ေလ့လာပါ။hello


“ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ဒသမကိန္းသို႔ ေျပာင္းျခင္း” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါCypher


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း

ရာခိုင္ႏႈန္း ဒသမ ဒသမကိန္း ဒႆမ ဒႆမကိန္း ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ျခင္း ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္နည္း ရာခိုင္ႏႈန္းကိုအပိုင္းကိန္းေျပာင္း ရာခိုင္ႏႈန္းကို အပိုင္းကိန္းေျပာင္း ရာခိုင်နှုန်းကိုဒသမကိန်းပြောင်းခြင်း ဒဿမကိန်း ရာခိုင်နှုန်းတွက်ခြင်း ရာခိုင်နှုန်းတွက်နည်း ရာခိုင်နှုန်းကိုအပိုင်းကိန်းပြောင်း ရာခိုင်နှုန်းကို အပိုင်းကိန်းပြောင်း percentage to decimal

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။