ေခ်းေငြ ပေဟဠိ

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

 

အေျဖေတြကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ ႏွစ္စဥ္သက္ေရာက္အတိုးႏႈန္းတြက္စက္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္Neo


အေျဖကိုၾကည့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။

အတိုးေငြ အသက္သာဆံုးေခ်းေငြမွာ နံပါတ္ (၃) ျဖစ္ပါသည္dingar။ ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ႏွစ္စဥ္သက္ေရာက္အတိုးႏႈန္း (AER) မ်ားမွာ –

dingar။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၁၃% ျဖင့္ လစဥ္ တိုးရင္းေပါင္းနည္းျဖင့္ တြက္ျခင္း => AER=13.8%
(၁၃% ÷ ၁၂ = ၀.၀၁၀၈၃ တစ္လအတိုး ျဖစ္သည္dingar။ ထို႔ေနာက္ (၁ + ၀.၀၁၀၈၃)၁၂ – ၁ = ၁၃.၈% ရသည္။)

dingar။ တစ္လလွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၁.၁% ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တိုးရငး္ေပါင္းေပးနည္းျဖင့္ တြက္ျခင္း => AER=13.2%
(၁.၁% × ၁၂ = ၁၃.၂% တစ္ႏွစ္အတိုးျဖစ္သည္။)

dingar။ တစ္က်ပ္လွ်င္ ၁၃ျပားျဖင့္ ရိုးရိုး အတိုးတြက္နည္းျဖင့္ တြက္ေပးျခင္း => AER=13.0%
(႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပားကို ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းရန္သာ လိုအပ္ပါသည္dingar။ တစ္က်ပ္လွ်င္ ျပား ၁၀၀ ရွိသည့္အတြက္ တစ္က်ပ္လွ်င္ ၁၃ ျပားဆိုတာဆိုသည္မွာ ၁၃ ÷ ၁၀၀ = ၁၃% ျဖစ္ပါသည္။)

ရာခိုင္ႏႈန္းေျပာင္းနညး္ကို ျပန္ၿပီးေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ပ္၊ ျပား ျဖင့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္း မွာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။yes


ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ အတိုးႏႈန္းေတြတင္မဟုတ္ပဲ တျခားေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္တာေတြ ရွိပါေသးတယ္dingar။ ဥပမာ –

  • ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အစီအစဥ္
  • ဝန္ေဆာင္ခမ်ား
  • ေနာက္က်ေၾကးမ်ား
  • အေပါင္ပစၥည္းနဲ႔ အာမခံေပးမည့္သူအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
  • ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူက နာမည္ပ်က္ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

တျခားေလ့လာစရာမ်ား ေခ်းေငြတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း – သိထားသင့္တဲ့ အဓိကအပိုင္း (၄) ပိုင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ အမ်ိဳးအစား (၃) မ်ိဳး အေၾကာင္းကို ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါတယ္Neo

ေခ်းေငြအတိုး ပေဟဠိ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း ချေးငွေအတိုး ပဟေဠိ ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း loan interest quiz

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။