အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္

ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –


ေငြေခ်းတဲ့အခါ “အတိုး” ေပးရေလ့ရွိပါတယ္။
ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းမွာ ေငြအပ္ထားတဲ့အခါမွာလည္း ဘဏ္ကေန “အတိုး” ေပးပါတယ္Neo


အဓိကအခ်က္မ်ား

  • အတုိးဆိုတာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္ ေငြရဲ႕အဖိုးအခပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
  • ကိုယ္ကေခ်းယူတာဆိုရင္ အတိုးေပးရမယ္finance။ ကိုယ္ကေပးေခ်းတာဆိုရင္ အတိုးရပါမယ္။
  • အတိုးႏႈန္းဆိုတာ တစ္ယူနစ္ခ်င္းစီ အတြက္ အဖိုးအခ ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္အေပၚေျခခံၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း နဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။
  • အတိုးနည္းတယ္မ်ားတယ္သိဖို႔ အတိုးႏႈန္းကာလအပိုင္းအျခား၊ အတိုးတြက္ခ်က္သည့္အႀကိမ္ေရ၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ား လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ “အတိုး” ဆိုတာ ဘာလဲ။

အတိုးဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ယူသံုးခဲ့တဲ့ “ေငြရဲ႕ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေပးရတဲ့ အဖိုးအခ ” ပဲျဖစ္ပါတယ္Neo

ေငြေခ်းယူတဲ့အခါ ကိုယ္ေခ်းခဲ့တဲ့ ပမာဏအျပင္ ေငြပမာဏတစ္ခုကို ျပန္ဆပ္ရေလ့ရွိပါတယ္finance။ အဲဒီလိုပိုၿပီးဆပ္ရတဲ့အဖိုးအခပမာဏဟာ “အတိုး” ျဖစ္ပါတယ္Neo

ဆန္႔က်င္ဘက္ အေနနဲ႔ ဘဏ္မွာ စုေငြအပ္ထားခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း ဘဏ္ကေနအတိုးေပးပါလိမ့္မယ္finance။ ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုရင္ ကိုယ္က စုေငြအပ္ထားတယ္ဆိုတာ ဘဏ္ကို ကိုယ္က ေငြေခ်းေပးလိုက္သလိုပါပဲfinance။ ဘဏ္က ကိုယ့္ဆီကေန ေခ်းေငြယူထားတယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ကေန အတိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္Neo

အတိုး သို႔မဟုတ္ ေငြရဲ႕အဖိုးအခက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတတ္ပါတယ္finance။ မတူညီတဲ့အဖိုးအခေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ဖို႔အတြက္ အတုိးႏႈန္းေတြကို ၾကည့္႐ႈႏိႈင္းယွဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္Neo

“အတိုးႏႈန္း” ဆိုတာ ဘာလဲ။
အတုိးႏႈန္းဆိုတာ ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ်  က်သင့္တဲ့ ေငြရဲ႕အဖိုးအခပါfinance။ တစ္က်ပ္ခ်င္းစီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဆိုရင္လည္း မွန္ပါတယ္Neo

ဆန္ဝယ္တဲ့အခါ တစ္ျပည္ ခ်င္းစီအတြက္ အဖိုးအခပိုက္ဆံေပးရသလို၊ အဲဒီအတိုင္းပဲ ေငြေခ်းတဲ့အခါမွာလည္း တစ္က်ပ္ခ်င္းစီအတြက္ အဖိုးအခပိုက္ဆံေပးရပါတယ္Neo

အတိုးႏႈန္းေတြကို တစ္ခါတစ္ရံ ၉.၀၀% သို႔မဟုတ္ ၂၄% စသည္ျဖင့္ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ျပတတ္ပါတယ္finance။ အတိုးႏႈန္းမ်ားေလေလ ေခ်းမယ့္ပိုက္ဆံအတြက္အဖိုးအခေပးရတာလည္း မ်ားေလေလပါပဲNeo

“Per cent” ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုတာ “၁၀၀ မွာ ဘယ္ေလာက္” လို႔ ဆိုလိုပါတယ္finance။ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေနရာေတြမွာ သံုးေလ့ရွိပါတယ္Neo

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အတိုးတြက္ပံုတြက္နည္းကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

အတိုးႏႈန္းကာလ၊ အတိုးတြက္ခ်က္ပံု၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္
ေငြပမာဏ သို႔မဟုတ္ အတိုးပမာဏကို တြက္ခ်က္တဲ့အခါ အတိုးႏႈန္း (ရာခိုင္ႏႈန္း) ကိန္းဂဏန္းေတြကိုသာမက တျခားၾကည့္႐ႈခ်င့္ခ်ိန္ရမွာေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္finance။ အတိုး ၅% သို႔မဟုတ္ ၁၀% ဆိုတာက အခ်ိန္ကာလ၊ တြက္ခ်က္ပံုေတြ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပတာမရွိရင္ ဘာအဓိပၸါယ္မွ တိတိက်က်ေျပာလို႔မရပါဘူးNeo

  • အတိုးႏႈန္းကာလ – အတိုးကို တစ္ရက္ႏႈန္းလား၊ တစ္လႏႈန္းလား၊ တစ္ႏွစ္ႏႈန္းလားfinance။ ကာလဘယ္ေလာက္အေပၚမွာ ေျပာတဲ့ႏႈန္းလဲ ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။
  • အတိုးတြက္ခ်က္ပံု – အတိုးကို ရက္တြက္နဲ႔ တြက္ေပးတာလား (ေန႔တိုး)၊ လတြက္နဲ႔လား (လတိုး)၊ ႏွစ္တြက္နဲ႔လား (ႏွစ္တိုး) ဆိုတဲ့ အတိုးတြက္ခ်က္တဲ့ ပံုစံကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။
  • ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းအစီအစဥ္ – တစ္လခ်င္းျပန္ဆပ္ရမွာလား၊ သံုးလတစ္ခါလား၊ တစ္ႏွစ္တစ္ခါလား ဆိုတာကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို တြက္ခ်က္ခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ အတိုးႏႈန္းက တန္ရဲ႕လား၊ သင့္တင့္ရဲ႕လားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္လို႔ရမွာပါNeo

ဥပမာေျပာရရင္ –

အိမ္ရာေခ်းေငြအတြက္ ဘဏ္ကေန တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း ၁၀% နဲ႔ ေခ်းေပးပါလိမ့္မယ္finance။ တစ္ႏွစ္အတိုး ၁၀% လို႔ေျပာထားေပမယ့္ တကယ္ေတာ့အတိုးကို ေန႔တိုင္းတြက္ခ်က္ၿပီး တစ္လခ်င္းစီ လတိုင္းျပန္လည္ေပးဆပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္Neo

၉ လ သက္တမ္းရွိတဲ့ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းက တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း ၈.၀၀% ရွိတယ္ဆိုပါစို႔finance။ ဒါဆိုရင္ အတုိးကို ႏွစ္တြက္ (ႏွစ္တိုး) နဲ႔ တြက္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၉ လျပည့္ၿပီးမွ အတိုးကို ထည့္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္Neo

အတိုးပမာဏအေပၚ အတိုးႏႈန္းကာလနဲ႔ အတိုးတြက္ခ်က္ပံုတို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတာကို ဒီမွာေလ့လာပါ။

႐ိုး႐ိုးအတိုးႏွင့္ တုိးရင္းေပါင္းအတိုး
ေနာက္ထပ္သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အတိုးေတြကို ႐ိုး႐ိုးအတိုးနဲ႔တြက္တာလား၊ တိုးရင္းေပါင္းနည္းနဲ႔ တြက္တာလားဆိုတာပါပဲNeo

တုိးရင္းေပါင္းဆိုတာ အတိုးအေပၚ အတိုးဆင့္ၿပီး အတိုးေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္finance။ ဥပမာ – ေန႔တိုင္း ရက္တြက္ (ေန႔တိုး) နဲ႔ တြက္တဲ့ ေခ်းေငြယူထားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ယူခဲ့ေငြပမာဏအေပၚမွာပဲ အတိုးကို တြက္ခ်က္တာမဟုတ္ပဲနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ေတြက တပ္ထားတဲ့အတိုးေပၚမွာလည္း အတိုးကိုထပ္ဆင့္ၿပီးတြက္သြားတာမ်ိဳးပါNeo

႐ိုး႐ိုးအတိုးတြက္နည္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတုိးအေပၚ အတိုးေပးစရာ မလိုပါဘူးfinance။ ေငြရင္းပမာဏအေပၚမွာပဲ အတိုးတြက္တာပါNeo

႐ိုး႐ိုးအတိုးနဲ႔ တုိးရင္းေပါင္းအတိုး ဘာေတြကြာလဲဆိုတာကို ဒီမွာ ေလ့လာပါ။

အတိုးဘယ္ေလာက္ရမလဲ၊ အတိုးဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲဆိုတာ အၾကမ္းဖ်င္းသိေအာင္ ႐ိုး႐ိုးအတိုးနဲ႔ တုိးရင္းေပါင္းအတိုးတြက္စက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္Neo

ပံုေသပုတ္ျပတ္တြက္နည္းနဲ႔ လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္း

ပံုေသပုတ္ျပတ္တြက္နည္းကို Flat method လို႔ ေခၚၿပီး လက္က်န္ျဖန္႔က်က္တြက္နည္းကုိ Amortization method လို႔ေခၚပါတယ္finance။ ဒီအတိုးတြက္နည္းကို ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြနဲ႔ အငွားဝယ္ယူစနစ္ေတြအတြက္ အတိုးတြက္တဲ့အခါ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္Neo

အတိုးတြက္နည္း အေသးစိတ္ကို ဒီမွာေလ့လာပါ။hello


အတိုးက ေငြေခ်းငွားျခင္းအတြက္ေရာ ေငြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ပါ အေရးပါ ပါတယ္finance။ အတိုးႏႈန္း ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ဘယ္လုိတြက္လဲ ဆိုတာေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ပဲ ေခ်းမယ္ဆိုရင္ ထင္ထားတာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုက်ႏုိင္ပါတယ္။ ေငြစုေဆာင္းတဲ့အခါလည္း မွန္းထားသေလာက္ မရတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္finance။ ဒါေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္ထားတာ အေကာင္းဆံုးပါNeo

ေငြစုစာရင္းေတြရဲ႕ အတိုးႏႈန္းကိုလည္း ဒီမွာႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။hello


“အတိုးဆိုတာ ဘာလဲ။” ဗီဒီယို

ေ႐ႊဒဂၤါးအကယ္ဒမီရဲ႕ အတိုးတြက္ခ်က္ျခင္း သင္တန္းရဲ႕ သင္ခန္းစာ ၾကည့္ရန္ႏွိပ္ပါNeo


ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ –

ေငြအေၾကာင္း နားလည္ျခင္း

အတိုး ဘဏ္အတိုး အတိုးတြက္နည္း ေခ်းေငြအတိုး စုေငြအတိုး ဘဏ္စာရင္းအတိုး အပ္ေငြအတိုး MFIအတိုး ဘဏ္တိုး အတိုးႏႈန္းမ်ား ဘဏ္အတိုးႏႈန္းမ်ား အတိုး အတိုးဆိုတာဘာလဲ တိုးေငြ ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္တိုးတြက္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးတြက္ခ်က္နည္း ဘဏ္အတိုးတြက္ခ်က္နည္း အတိုးယူပုံ ဘဏ္အတိုးမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္း ဘဏ္အတိုးတြက္နည္း အတိုးႏႈန္းတြက္နည္း အတိုးအေၾကာင္း အတိုးႏူန္း အတိုးႏုန္း အတိုးႏႈံး အတိုးႏုံး အတိုးတြက္ရန္ အတိုး ဘဏ်အတိုး အတိုးတွက်နည်း ချေးငွေအတိုး စုငွေအတိုး ဘဏ်စာရင်းအတိုး အပ်ငွေအတိုး MFIအတိုး ဘဏ်တိုး အတိုးနှုန်းများ ဘဏ်အတိုးနှုန်းများ အတိုး အတိုးဆိုတာဘာလဲ တိုးငွေ ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်တိုးတွက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးတွက်ချက်နည်း ဘဏ်အတိုးတွက်ချက်နည်း အတိုးယူပုံ ဘဏ်အတိုးများတွက်ချက်ခြင်း ဘဏ်အတိုးတွက်နည်း အတိုးနှုန်းတွက်နည်း အတိုးအကြောင်း အတိုးနူန်း အတိုးနုန်း အတိုးနှုံး အတိုးနုံး အတိုးတွက်ရန် interest loan savings interest calculation

ေဆာင္းပါးကို ေဝမွ်ရန္
ထင္ျမင္ခ်က္ မွ်ေဝခဲ့ပါ။